Zajęcia pozalekcyjne

Drukuj

Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Celem naszym jest indywidualny i wszechstronny rozwój uczniów na miarę ich możliwości oraz wychowania w poszanowaniu ogólnie akceptowanych wartości oraz norm zachowań i postaw.

Nasza szkoła, to nie tylko lekcje i przerwy. Po zajęciach każdy uczeń może rozwijać swoje talenty. Tegoroczna oferta zajęć pozalekcyjnych jest bardzo bogata i zróżnicowana. Każda klasa, każde dziecko ma możliwość uczestniczenia w kilku ich rodzajach. Nauczyciele przygotowali ciekawe programy i formy ich realizacji.

Nasi uczniowie maja możliwość wzbogacać swą wiedzę, wyrównywać szanse edukacyjne, doskonalić nabyte już umiejętności, rozwijać zainteresowania i jednocześnie pożytecznie spędzać czas po zajęciach szkolnych w następujących typach zajęć pozalekcyjnych:

- Koła zainteresowań:

Koło informatyczne

Koło ekologiczno – przyrodnicze

Koło matematyczno – fizyczne

Koło historyczne

Koło chemiczne

Koło polonistyczne

- Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze:

z języka polskiego

z matematyki

z języka angielskiego

- Zajęcia gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej

- Zajęcia sportowe – szkolna sekcja Olimpiad Specjalnych

- Zajęcia czytelnicze w bibliotece szkolnej

- Zajęcia plastyczno – manualne

- Zajęcia teatralne

- Zajęcia muzyczne

- Zajęcia z robotyki

- Zajęcia z gospodarstwa domowego

- Gromada Zuchowa „ Leśne Skrzaty"

- Drużyna Harcerska „ Tramp"

Wspólna praca nauczycieli uczniów nad rozwojem zainteresowań i talentów pozwala odnosić naszym wychowankom sukcesy w trakcie różnorodnych imprez szkolnych i pozaszkolnych. Nauczyciele i wychowawcy organizują czas wolny swoim wychowankom. Wszyscy chętnie biorą udział w wspólnych wyjściach, wyjazdach, wycieczkach szkolnych. Wiele radości przynoszą wspólne bale, dyskoteki oraz klasowe i szkolne uroczystości

2011. Specjany Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Jałowęsach
Powered by Joomla 1.7 Templates and website hosting reviews