Drukuj

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jałowęsach kształci i wychowuje dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz uczniów z autyzmem w tym zespołem Aspergera.

Organem prowadzącym jest Powiat Opatowski.

Nadzór pedagogiczny sprawuje Świętokrzyski Kurator Oświaty.

Misja Placówki to: „Placówka przyjazna uczniom i rodzicom"

Wizją i celem jest wychowywanie i przygotowywanie dzieci i młodzieży do życia w społeczeństwie na miarę ich możliwości psychofizycznych.

Cele:

 • Stawiamy na jakościowy rozwój Ośrodka z ukierunkowaniem na wszechstronny rozwój ucznia.
 • Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela
 • Współpracę z rodzicami i środowiskiem

Uczeń jest przygotowany do kolejnych etapów edukacji, potrafi samodzielnie myśleć, rozwija swoje zainteresowania oraz aktywnie uczestniczy w życiu społecznym. Dążymy do pełnego zaangażowania rodziców w funkcjonowanie Ośrodka oraz wspieramy ich w procesie edukacji, wychowania i rewalidacji. Mamy satysfakcję z wykonywanej pracy, doskonalimy swoje umiejętności zawodowe oraz promujemy nasz Ośrodek jako atrakcyjną placówkę. Zapewniamy edukację na wszystkich etapach kształcenia, realizujemy zajęcia rewalidacyjne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz zapewniamy opiekę wychowawczą w internacie.

Wizja:

Nasz Ośrodek to miejsce bezpieczne i przyjazne, w którym dzieci i młodzież zdobywają umiejętności na miarę swoich możliwości i oczekiwań w atmosferze szacunku i wzajemnej akceptacji. Dobrze wyposażony Ośrodek opiera swoją działalność na najnowszych metodach, technikach, programach nauczania i wychowania. Rodzice aktywnie uczestniczą we wszystkich aspektach pracy Ośrodka propagując naszą wspólną Misję i Wizję w środowisku lokalnym.

Misja:

Wspomagamy wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną poprzez działania rewalidacyjne, edukacyjne, rehabilitacyjne i terapeutyczne. Uczymy samodzielności, samorządności i zaradności życiowej oraz tolerancji wobec siebie i innych. Propagujemy zdrowy styl życia współpracując z różnymi organizacjami stowarzyszeniami. Dążymy integracji i współpracy ze środowiskami lokalnymi. Aktywizujemy rodziców do współpracy i promocji Ośrodka. Wspieramy rodziców w pokonywaniu trudności wynikających z niepełnosprawności dziecka i podejmujemy próby ich wspólnego rozwiązywania. Doskonalimy swoje kwalifikacje i umiejętności, dzielimy zdobytą wiedzą w ramach WDN w celu podnoszenia jakości pracy Ośrodka. Promujemy nasz Ośrodek jako miejsce przyjazne dziecku.

W skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jałowęsach wchodzą:

Szkoła Podstawowa Specjalna - dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną lekką, umiarkowaną i znaczną, z autyzmem w tym zespołem Aspergera.

Gimnazjum Specjalne - dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną lekką, umiarkowaną i znaczną, z autyzmem w tym zespołem Aspergera.

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy - dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną umiarkowaną i znaczną, z autyzmem w tym zespołem Aspergera.

Uczniowie realizują podstawę programową kształcenia ogólnego dostosowaną do możliwości intelektualnych. Dla każdego wychowanka opracowany jest indywidualny program edukacyjny. Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności podczas licznych zajęć pozalekcyjnych w nowocześnie wyposażonych pracowniach. W przypadku różnego rodzaju problemów uczniowie i ich rodzice mogą korzystać z pomocy.

Grupy wychowawcze - wszyscy wychowankowie mają zapewnioną całodobową opiekę w grupach wychowawczych. Pobyt w internacie jest bezpłatny, rodzice dziecka przebywającego w internacie ponoszą tylko koszty wyżywienia. Ośrodek posiada kuchnie i stołówkę oferującą 4 posiłki dziennie..

Uczniowie z pobliskich miejscowości są bezpłatnie dowożeni z domu do szkoły szkolnym busem.

 

 

Statut Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jałowęsach

            Na podstawie art. 50 ust. 2 pkt 1 i art. 52 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 roku w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz. U. Nr 52, poz. 466), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami) w celu dostosowania organizacji i zasad działania Ośrodka do obowiązujących przepisów Rada Pedagogiczna Ośrodka Uchwałą Nr 2/2010/2011 z dnia 14.09.2010 r.przyjęła znowelizowany i ujednolicony tekst Statutu w brzmieniu:

 
 
 
 
 
 
ROZDZIAŁ I

Nazwa Ośrodka i inne informacje o Ośrodku

§ 1

1.    Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jałowęsach, zwany dalej „Ośrodkiem” jest placówką działającą na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. Nr 95 poz. 425 z późniejszymi zmianami), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 roku w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. Nr 52, poz. 467 z późniejszymi zmianami).

2.    Nazwa Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może być używany skrót nazwy.

3.    W nazwie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego umieszczonej na tablicy urzędowej pomija się słowo „ specjalny”.

4.    W skład Ośrodka wchodzą:

1)      Szkoła Podstawowa Specjalna dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym   lub znacznym zwana dalej „Szkołą Podstawową”.

2)      Gimnazjum Specjalne dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym zwane dalej „Gimnazjum”,

5.    Nazwy szkół wchodzących w skład Ośrodka składają się z nazwy Ośrodka i nazwy danej szkoły.

6.    W nazwach szkół wchodzących w skład Ośrodka umieszczonych na tablicach urzędowych, na świadectwach oraz na pieczęciach, którymi opatruje się świadectwo
i legitymację szkolną  pomija się określenie „specjalna”.

7.    Organem prowadzącym dla Ośrodka Rada Powiatu.

8.    Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Świętokrzyski Kurator Oświaty.

9.    Adres siedziby Ośrodka: Jałowęsy 124, 27-500 Opatów.

10. Ośrodek i wchodzące w jego skład szkoły mają charakter publiczny.

11. Ośrodek i wchodzące w jego skład szkoły zapewniają bezpłatne kształcenie w zakresie objętym   programem nauczania.

§ 2

1.    Ośrodek jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym zakwalifikowanych do szkół funkcjonujących
w ramach Ośrodka.

2.    Kształcenie dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym w szkołach działających w Ośrodku jest prowadzone nie dłużej niż do ukończenia przez ucznia:

             1)  18 roku życia - w przypadku szkoły podstawowej,

             2)  21 roku życia - w przypadku gimnazjum,

3.    Pobyt wychowanka w Ośrodku może trwać do czasu ukończenia nauki w szkole, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia.

4.    Do szkół mogą uczęszczać dzieci i młodzież nie mieszkający w Ośrodku. Młodzieży tej przysługuje status wychowanków Ośrodka.

§ 3

Świadectwa wydane przez szkoły wchodzące w skład Ośrodka są dokumentami urzędowymi.

 

 

Rozdział II

Cele i zadania Ośrodka

§ 4

1.    Głównym celem Ośrodka i jego szkół jest przygotowanie wychowanków do samodzielnego życia w integracji ze społeczeństwem w warunkach współczesnego świata, poprzez:

1)      osiągnięcie optymalnego rozwoju umysłowego, moralnego, emocjonalnego i fizycznego w zgodzie z ich potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz  możliwościami psychofizycznymi, za pomocą specjalnych metod,

2)      przygotowanie do dalszego kształcenia.

2.    Ośrodek zapewnia opiekę nad wychowankami przez umożliwianie  realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć   rewalidacyjnych.

3.    Ośrodek i jego szkoły zapewniają wychowankom (uczniom):

1)      organizację procesu dydaktyczno – wychowawczego i umożliwiającą wszechstronny rozwój w dostępnym im zakresie, z uwzględnieniem zadań pracy rewalidacyjnej jakimi są: kompensacja, korektura, usprawnianie,

2)      realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,

3)      odpowiednie warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne,

4)      warunki sprzyjające ujawnianiu się i rozwijaniu zainteresowań uczniów poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych, prowadzenie kółek zainteresowań,

5)      realizację programu nauczania, programu wychowawczego i programu profilaktyki, danego rodzaju niepełnosprawności i stopnia upośledzenia umysłowego, z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy dydaktycznej
i wychowawczej,

6)      opiekę psychologiczno-pedagogiczną oraz inną pomoc specjalistyczną poprzez   współpracę z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami, mającą na celu jasne określenie zaleceń zawartych
w orzeczeniach, wspomaganie w diagnozowaniu potrzeb rozwojowych danego dziecka i opracowaniu programów pracy z danym dzieckiem,

7)      wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia dokonywaną na danym etapie edukacyjnym, nie rzadziej niż raz w roku, będącą podstawą do opracowania i modyfikowania indywidualnego programu edukacyjnego, określającego zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów oraz rodzaj zajęć rewalidacyjnych lub zajęć socjoterapeutycznych prowadzonych
z uczniem.

4.    Ośrodek umożliwia:

1)      udział w indywidualnych lub grupowych zajęciach specjalistycznych w zakresie zajęć rewalidacyjnych, usprawniających ruchowo, profilaktyki społecznej,   przygotowujących dzieci i młodzież do samodzielności w życiu społecznym,  

2)      udział w zajęciach sportowych, turystycznych, rekreacyjnych oraz kulturalno-oświatowych.

5.     Ośrodek kształtuje prawidłowe postawy dzieci i młodzieży  wobec pracy, w aspekcie motywacji, kompetencji i wykonania.

6.      Ośrodek tworzy warunki niezbędne do zapewnienia dzieciom i młodzieży komfortu psychicznego i poczucia  bezpieczeństwa emocjonalnego oraz warunki i sytuacje sprzyjające i doskonalące ich zaradność życiową.

7.      Ośrodek kształtuje wśród dzieci i młodzieży poczucie odpowiedzialności za samodzielnie dokonywane wybory i podejmowane decyzje.

8.      Ośrodek upowszechnia wśród dzieci i młodzieży wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtuje właściwe postawy wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych.

9.      Ośrodek realizuje zadania wychowawcze kształtujące wśród wychowanków postawy prozdrowotne i proekologiczne.

10.  Ośrodek kształtuje wśród dzieci i młodzieży aktywność społeczną i umiejętność spędzania czasu wolnego.

11.  Ośrodek i jego szkoły umożliwia wychowankom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, językowej, religijnej, własnej historii i kultury.

12. Ośrodek respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa, a także zobowiązania,   wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka   ONZ oraz Konwencji o Prawach Dziecka.

13. 1) Szkoła Podstawowa i Gimnazjum dla uczniów z upośledzeniem umysłowym
w stopniu lekkim
zapewniają uczniom w szczególności:

1)   a) naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania
           ze zrozumieniem,

b) poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie      umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia,

c) dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści,

d) rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych),

e) rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego,

f) przekazywanie wiadomości przedmiotowych w sposób integralny, prowadzący do  lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie,

g) poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego,

h) poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury   europejskiej.

2) W Szkole Podstawowej i Gimnazjum  uczniowie kształcą swoje umiejętności wykorzystywania  zdobywanej wiedzy, aby w ten sposób lepiej przygotować się do pracy
w warunkach współczesnego świata. Nauczyciele tworzą uczniom warunki do nabywania następujących umiejętności:

       a) planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią coraz         większej odpowiedzialności,

b) skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, przygotowania do publicznych wystąpień,

c) efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi   międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego   działania na gruncie zachowania obowiązujących norm,

d) rozwiązywania problemów w sposób twórczy,

e) poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz  efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,

f) odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń
i   nawyków,

g) rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań,

h) przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów
i  problemów społecznych.

3) Nauczyciele w pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, zmierzają do tego, aby uczniowie w szczególności:

a) znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego
(w wymiarze  intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym),

b) rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie,

c) mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów  nauczania, jak i całej edukacji na danym etapie,

d) stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc dążenie do dobra własnego z dobrem innych,  odpowiedzialność za siebie z odpowiedzialność za innych, wolność własną
z wolnością    innych,

e) poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia celów     życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie,

f) uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz      przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie,

g) przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów     i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się,

h) kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów; umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli
i    uczniów.

13. 2) Zadania Szkoły Podstawowej i Gimnazjum dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym:

a) Tworzenie warunków niezbędnych do zapewnienia uczniowi komfortu psychicznego, poczucia   bezpieczeństwa i akceptacji, nawiązania pozytywnego kontaktu emocjonalnego nauczyciela z  uczniem.

b) Dokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i na jej podstawie  opracowywanie i modyfikowanie indywidualnego programu edukacyjnego.

c)  Rozwijanie u ucznia motywacji do porozumiewania się z drugą osobą (rówieśnikiem,  

     dorosłym), komunikowania potrzeb i stanów emocjonalnych.

d) Tworzenie sytuacji edukacyjnych i wykorzystywanie sytuacji życiowych do rozwijania  

     umiejętności komunikacyjnych uczniów, w tym także umiejętności czytania i pisania, jak również elementarnych umiejętności matematycznych.

e)  Wdrażanie do samodzielnego wykonywania czynności związanych z samoobsługą, budzenie chęci pomocy innym.

f)   Tworzenie sytuacji wychowawczych umożliwiających doświadczanie relacji społecznych,  przygotowanie do pełnienia ról społecznych, wzmacnianie pozytywnych przeżyć związanych z  pełnionymi rolami.

g)   Uczenie zasad współżycia społecznego (w szczególności pomoc sąsiedzka i inne zachowania prospołeczne, poszanowanie godności osobistej drugiego człowieka, uprzejmość i życzliwość).

h)   Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych, uczenie 

      umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

i)   Uczenie umiejętności kierowania swoim postępowaniem, rozwijanie umiejętności dokonywania  wyboru i budzenie poczucia odpowiedzialności za własne decyzje, uczenie obowiązkowości  i kształtowanie niezależności uczuciowej.

j) Tworzenie sytuacji sprzyjających poznawaniu otoczenia, w którym przebywa uczeń, instytucji i obiektów, z których będzie w przyszłości korzystał.

k) Umożliwianie uczniowi udziału w różnych wydarzeniach społecznych i kulturalnych
w roli  odbiorcy i twórcy kultury, uczenie przy tym wyrażania swoich przeżyć i emocji.

l) Przybliżanie tradycji i obyczajów lokalnych, narodowych, rozbudzanie poczucia  

      przynależności do społeczności lokalnej, regionu, kraju.

ł)  Umożliwianie poznawania środowiska przyrodniczego, budzenie zainteresowania
i szacunku dla otaczającej przyrody i wychowanie do życia w harmonii z przyrodą.

m)  Wspieranie rozwoju sprawności psychofizycznej uczniów, prowadzenie zajęć niezbędnych do  rozwoju psychoruchowego.

n)  Tworzenie warunków do uprawiania przez uczniów różnych dyscyplin sportu, udziału
w zawodach sportowych, turystyce i krajoznawstwie.

o)  Tworzenie warunków do zdobywania umiejętności technicznych i wykorzystywania ich w  różnych sytuacjach życiowych. Umożliwianie korzystania z urządzeń technicznych,

      ułatwiających funkcjonowanie w życiu.

p)  Zapewnienie uczniowi udziału w różnych zajęciach rewalidacyjnych wspierających rozwój i mających wpływ na możliwości kształcenia ogólnego oraz realizację treści podstawy programowej. Zajęcia rewalidacyjne są prowadzone w celu:

-  wspomagania rozwoju ucznia,

-  rozwijania psychofizycznej sprawności ucznia oraz zdolności do odniesienia sukcesu,

-  rozwijania zainteresowań (w szczególności muzycznych, teatralnych, tanecznych, śpiewu i sportowych), sprawności manualnej oraz zdolności plastycznych,

-  usprawniania funkcjonowania ucznia oraz jego kondycji fizycznej,

-  wspomagania samodzielności społecznej,

-  wdrażania do aktywności ruchowej i kształtowania umiejętności samodzielnego  

    organizowania wypoczynku i rekreacji.

14. Cele i zadania szkół uszczegółowione są w programie wychowawczym i programie profilaktyki   Ośrodka, uwzględniającymi potrzeby rozwojowe uczniów. Programy te uchwala Rada  Pedagogiczna i Rada Rodziców po zaopiniowaniu przez Samorząd Uczniowski.

15. Celem programu profilaktyki jest przygotowanie wychowanków do zdrowego stylu życia, zminimalizowanie negatywnych wpływów środowiska oraz doprowadzenie do właściwej adaptacji wychowanków w Ośrodku.

1)  Zadania realizowane w ramach programu profilaktyki:

a)      wychowanie w trosce o bezpieczeństwo wychowanków,

b)      propagowanie zdrowego stylu życia

c)      wykształcenie właściwej postawy wobec problemu uzależnień.

d)      kształtowanie prawidłowych postaw u wychowanków.

e)      motywowanie wychowanków do systematycznego uczęszczania do szkoły.

f)        wskazywanie wartościowych form spędzania czasu wolnego.

2) Program profilaktyki jest skorelowany ze szkolnym programem nauczania i programem    wychowawczym. Jest zgodny z prawem oświatowym i prawem państwowym oraz dostosowany do indywidualnych  potrzeb rozwojowych uczniów, potrzeb środowiska.

16. Celem programu wychowawczego jest wszechstronny rozwój osobowości wychowanka,  zapewniający mu przygotowanie do samodzielnego, aktywnego funkcjonowania
w społeczeństwie i rodzinie, na miarę jego indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych.

1)  Zadania realizowane w ramach programu wychowawczego:

a)      dbanie o bezpieczeństwo wychowanków,

b)      promowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia,

c)      wdrażanie  do  samodzielności  i  zaradności  społecznej,

d)      aktywizowanie  samorządności  uczniowskiej,

e)      kształtowanie postaw patriotycznych,

f)        kultywowanie  tradycji  szkolnych  i  narodowych,

g)      propagowanie wychowania zgodnego z uniwersalnymi wartościami,

h)      kształtowanie pozytywnych  wzorców zachowań,

i)        rozwijanie  wrażliwości  ekologicznej,

j)        kształtowanie świadomości proeuropejskiej.

§ 5

1.      Praca dydaktyczno - wychowawcza i opiekuńcza w Ośrodku odbywa się:

1)   na zajęciach edukacyjnych w szkołach,

2)   w grupach wychowawczych w Ośrodku,

3)   na zajęciach rewalidacyjnych i innych zajęciach specjalistycznych,

4)   na zajęciach pozalekcyjnych,

5)   na zajęciach innych, które mogą być utworzone.

§

1.      Ośrodek współdziała z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom.

1)      W zakresie udzielania pomocy Ośrodek współpracuje z:

a)      sądem, kuratorami sądowymi,

b)      policją,

c)      Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,

d)      ośrodkami pomocy społecznej,

e)      i innymi instytucjami działającymi na rzecz dziecka.

§ 7

Ośrodek zapewnia uczniom (wychowankom) opiekę pedagogiczną oraz bezpieczeństwo
w czasie prowadzonych przez nauczycieli i wychowawców zajęć:

1)      podczas zajęć na terenie Ośrodka za bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel lub wychowawca prowadzący zajęcia,

2)      podczas zajęć poza Ośrodkiem odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów (wychowanków) ponosi nauczyciel lub wychowawca prowadzący zajęcia,
a podczas wycieczek szkolnych - kierownik wycieczki wraz z opiekunami,

3)      w przypadku zaistnienia wypadku ucznia (wychowanka) nauczyciel lub wychowawca zobowiązany jest do postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami,
w szczególności powinien natychmiast udzielić pomocy, wezwać pomoc medyczną, poinformować rodziców i przełożonych.

§ 8

1.      Zadania nauczycieli i wychowawców w zakresie zapewnienia uczniom opieki pedagogicznej i bezpieczeństwa:

1)      nauczyciel i wychowawca przybywa do pracy przed rozpoczęciem lekcji (zajęć), przejmuje opiekę nad klasą (grupą) i odpowiada za bezpieczeństwo znajdujących się pod jego opieką wychowanków aż do przejęcia opieki nad klasą (grupą) przez innego nauczyciela lub wychowawcę zgodnie z harmonogramem pracy Ośrodka,

2)     W czasie przerw międzylekcyjnych nauczyciele prowadzą dyżury zgodnie
z Regulaminem Nauczyciela Dyżurującego oraz harmonogramem będącym załącznikiem do tego Regulaminu, z wyjątkiem pkt. 2 a,

2a) w przypadku, gdy nie ustalono harmonogramu , o którym mowa w pkt. 2, w czasie przerw międzylekcyjnych klasą opiekuje się nauczyciel, który miał z nią zajęcia przed tą przerwą,

3)      w czasie posiłków każda klasa (grupa) przebywa na stołówce wraz z nauczycielem lub wychowawcą, który miał z nią lekcje (zajęcia) bezpośrednio przed tą porą. Nauczyciel lub wychowawca osobiście zgłasza liczbę osób do żywienia oraz zapewnia porządek i dyscyplinę w czasie posiłku,

 1. w innych sytuacjach zleconych przez przełożonych za bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel i wychowawca wyznaczony do opieki nad daną grupą uczniów przez przełożonego.

§ 9

1.    Każdy oddział powierzony jest przez Dyrektora Ośrodka opiece wychowawczej nauczycielowi-wychowawcy.

2.    Dla zapewnień ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel wychowawca opiekował się oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

3.    Zmiany wychowawcy może dokonać Dyrektor tylko w przypadku:

1)      zmian organizacyjnych,

2)      na uzasadniony wniosek rodziców lub samorządu uczniowskiego klasy,

3)      na uzasadniony wniosek nauczyciela - dotychczasowego wychowawcy,

4)      w przypadku zaniedbywania obowiązków przez wychowawcę.

§ 10

1. Ośrodek wspomaga rodziny i wychowanków znajdujących się w trudnych warunkach       materialnych z powodów rodzinnych lub losowych w pozyskiwaniu pomocy.

2. W Ośrodku może funkcjonować komisja d/s organizacji pomocy materialnej.

1)  Podstawowym zadaniem komisji jest rozpoznawanie sytuacji socjalnej wychowanków i  wnioskowanie o udzielenie pomocy materialnej wychowankom znajdującym się w trudnej sytuacji.

2) Skład i szczegółowy zakres działania komisji, jak też kryteria przyznawania świadczeń określają odrębne przepisy oraz regulamin działania komisji.

§ 11

1. Ośrodek współdziała z rodzicami (prawnymi opiekunami) swoich uczniów w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.

2. W Ośrodku działa Rada Rodziców. Kompetencje i zadania Rady Rodziców ujęte są
     w § 18.

3. Formy tego współdziałania uwzględniają prawo rodziców (prawnych opiekunów) do:

1)      znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych Ośrodka i planu pracy dydaktyczno-wychowawczej z danym dzieckiem,

2)      znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych, sprawdzających,

3)      uzyskiwania rzetelnej informacji o rozwoju psychofizycznym, zachowaniu dziecka
w Ośrodku, o jego postępach, a także przyczynach  trudności w nauce,

4)      wyrażania opinii na temat pracy Ośrodka,

5)      udzielania pomocy finansowej i organizacyjnej w pracy Ośrodka.

4.    We współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka, nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne oraz nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia rewalidacyjne:

1)      rozpoznają potrzeby rozwojowe i możliwości edukacyjne dzieci i młodzieży ,

2)      organizują i prowadzą zajęcia edukacyjne i pracę wychowawczą , w szczególności:

a)      wybierają lub opracowują programy nauczania,

b)      opracowują dla każdego ucznia i realizują indywidualne programy edukacyjne, uwzględniając dostosowanie realizacji programów nauczania, programu wychowawczego i programu profilaktyki do indywidualnych potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży,

c)      przygotowują i prowadzą zajęcia rewalidacyjne,

3)      prowadzą lub organizują różnego rodzaju formy pomocy psychologicznej
i pedagogicznej dla dziecka i jego rodziny.

5.    Ośrodek zapewnia udzielanie pomocy rodzicom (prawnym opiekunom) dzieci i młodzieży w zakresie doskonalenia umiejętności niezbędnych we wspieraniu ich rozwoju. Wspomaga rodziców (prawnych opiekunów) w pełnieniu funkcji wychowawczych i edukacyjnych,
w szczególności przez organizowanie konsultacji, zajęć psychoedukacyjnych, warsztatów umiejętności i grup wsparcia.

6.    Do form współpracy Ośrodka z rodzicami należą: spotkania rodziców (prawnych opiekunów) z dyrektorem oraz wychowawcami klas (grup),

1)       spotkania Dyrektora z Radą Rodziców,

2)       indywidualne kontakty rodziców z dyrektorem, nauczycielami, wychowawcami, pedagogiem i psychologiem lub innym specjalistą,

3)       wizyty nauczycieli, wychowawców lub pedagoga szkolnego w domach uczniów (wychowanków),

4)       przedstawianie uwag i wniosków na posiedzeniach Rady Rodziców.

§ 12

1. Ośrodek:

1)       współpracuje ze szkołami ogólnodostępnymi w zakresie diagnozowania
i rozwiązywania trudnych problemów dydaktyczno-wychowawczych dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do tych szkół,

2)       prowadzi działania edukacyjne i profilaktyczno-wychowawcze w środowisku lokalnym.

2. W Ośrodku mogą działać stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje  harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej Ośrodka.

§ 13

1.    W celu zapewnienia opieki zdrowotnej Ośrodek współpracuje z SPZOZ w Opatowie obejmujący swą działalnością wszystkich wychowanków.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział III

Organy Ośrodka

oraz tryb rozwiązywania konfliktów

§ 14

1.    Organami Ośrodka i szkół wchodzących w skład Ośrodka są:

1)   Dyrektor Ośrodka,

2)   Rada Pedagogiczna Ośrodka,

3)   Rada Rodziców Ośrodka,

4)   Samorząd Uczniowski.

§ 15

1.     Zadania i kompetencje Dyrektora Ośrodka:

1)   kierowanie działalnością dydaktyczno - wychowawczą Ośrodka i reprezentowanie go na zewnątrz,

2)   sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

3)   sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

4)   realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących,

5)   dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Ośrodka zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Ośrodka,

6)   wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych,

7)   współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli
w organizacji praktyk pedagogicznych,

8)   odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych przeprowadzanych w szkołach Ośrodka. 

2.    Dyrektor Ośrodka może, w drodze decyzji, skreślić ucznia nie objętego obowiązkiem szkolnym z listy uczniów w przypadkach określonych w § 52 ust.6, 7, 8 Statutu Ośrodka na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego.

3.    Uczeń objęty obowiązkiem szkolnym w uzasadnionych przypadkach, na wniosek Dyrektora Ośrodka, może zostać przeniesiony przez Kuratora Oświaty do innej szkoły.

4.    Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Ośrodku nauczycieli
i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje
w sprawach:

1)      zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Ośrodka,

2)      przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Ośrodka,

3)      występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i wychowawców.

5.    Dyrektor Ośrodka w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.

6.    Dyrektor Ośrodka jest powoływany na zasadzie i w sposób ustalony w odrębnych przepisach.

§ 16

1.    Jeżeli w Ośrodku zatrudnionych jest więcej niż 15 pracowników pedagogicznych tworzy się stanowisko wicedyrektora.      

2.    Funkcje określone w ust.1 powierza jak i odwołuje z nich Dyrektor Ośrodka
po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i Rady Pedagogicznej.

3.    Dyrektor Ośrodka określa dla stanowiska wymienionego w ust. 1 zakres obowiązków
i kompetencji.

§ 17

1.    Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Ośrodka w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2.    W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Ośrodku.
W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej,
w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie
i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Ośrodka
i jego szkół.

3.    Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Ośrodka.

4.    Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1)   zatwierdzanie planów pracy placówki,

2)   podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

3)   podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

4)   ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli i wychowawców,

5)   podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów.

5.  Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)   organizację pracy szkół i Ośrodka, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

2)   projekt planu finansowego placówki,

3)   wnioski Dyrektora Ośrodka o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4)   propozycje Dyrektora Ośrodka w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac
i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

6.      Dyrektor Ośrodka wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 4, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Ośrodek oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego Ośrodek. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

7.      Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu Ośrodka albo jego zmian.

8.      Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w Ośrodku.

W tym przypadku organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

9.      Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

10.  Posiedzenia Rady Pedagogicznej Ośrodka są protokołowane. Książka protokołów może być prowadzona w wersji pisemnej lub elektronicznej.

11.  Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Ośrodka.

12. Zasady działania Rady Pedagogicznej zawiera Regulamin Rady Pedagogicznej.

§ 18

1.  Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów.

2. W skład Rady Rodziców wchodzi co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków Ośrodka.

3. W wyborach, o których mowa w ust. 2 jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

4.  Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa
w szczególności:

    1)  wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady,

    2)  szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców oraz przedstawicieli rad  oddziałowych do Rady Rodziców.

5. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów Ośrodka, organu  prowadzącego Ośrodek oraz organusprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami
i opiniami    we wszystkich sprawach Ośrodka.

6.    Do kompetencji Rady Rodziców, należy:

    1)   uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną z zastrzeżeniem ust. 7:

a)   programu wychowawczego Ośrodka obejmującego wszystkie treści i działania
o  charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli i   wychowawców,

b)   programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania
o charakterze    profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;

     2)   opiniowanie:

a)      programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Ośrodka (szkoły) w  przypadku stwierdzenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny niedostatecznych efektów kształcenia lub wychowania w Ośrodku (szkole),

b)      projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,

c)      podjęcia działalności w Ośrodku przez stowarzyszenia i inne organizacje,
a w szczególności organizacje harcerskie,

d)      szkolnego zestawu programów nauczaniai szkolnego zestawu podręczników,

e)        pracy nauczyciela ubiegającego się o kolejny stopień awansu zawodowego
w związku z dokonywaniem przez Dyrektora oceny dorobku zawodowego tego nauczyciela.

Rada Rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania   zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela.

7.  Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w ust. 6pkt 1 lit. a lub b, program ten ustala Dyrektor Ośrodka w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

8.  W celu wspierania działalności statutowej Ośrodka Rada Rodziców może gromadzić fundusze z    dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady  Rodziców określa Regulamin Rady Rodziców.

9.  Rada Rodziców współpracuje z pozostałymi organami Ośrodka.

10. Zasady działania Rady Rodziców zawiera Regulamin Rady Rodziców.

§ 19

1.    Samorząd Uczniowski Ośrodka tworzą wszyscy uczniowie, funkcjonujących w Ośrodku, szkół dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.

2.    Samorząd Uczniowski Ośrodka współpracuje z innymi organami Ośrodka we wszystkich sprawach dotyczących placówki, a w szczególności praw i obowiązków wychowanków.

3.    Szczegółowy zakres działania samorządu określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego.

4.    Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Ośrodka.

5.    Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Ośrodka, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1)      prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem
i stawianymi wymaganiami;

2)      prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3)      prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania
i zaspokajania własnych zainteresowań;

4)      prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;

5)      prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem;

 1. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.

§ 20

Zasady współpracy organów Ośrodka:

1)      Organy Ośrodka współpracują ze sobą dla dobra Ośrodka i jego uczniów zachowując swobodę działania i podejmowania decyzji w granicach kompetencji określonych ustawą i Statutem Ośrodka,

2)      Są zobowiązane do wspólnego rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz Ośrodka stosownie do kompetencji oraz planowania działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej Ośrodka,

3)      Dokonują bieżącej wymiany informacji o podejmowanych i planowanych działaniach i decyzjach.

§ 21

Zaistniały konflikt między organami Ośrodka rozstrzygają:

1)      Dyrektor Ośrodka, po uprzednim złożeniu umotywowanego wniosku przez jeden
z pozostałych organów,

2)      Gdy jedną ze stron konfliktu jest dyrektor Ośrodka, w zależności od przedmiotu sporu, organ prowadzący Ośrodek albo organ sprawujący nadzór pedagogiczny,

3)      W przypadku odwołania którejś ze stron dyrektor Ośrodka jest zobowiązany do wszczęcia postępowania wyjaśniającego w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisemnego odwołania.

§ 22

1. Konflikt pomiędzy nauczycielem a uczniem rozwiązują:

1)      wychowawca klasy (grupy) – w przypadku konfliktu pomiędzy nauczycielami
a uczniami,

2)      Dyrektor Ośrodka lub Wicedyrektor – jeżeli decyzja wychowawcy nie zakończyła konfliktu lub konflikt z uczniami dotyczy wychowawcy klasy (grupy).

2.    Od orzeczenia Dyrektora Ośrodka w terminie 14 dni może być wniesione odwołanie odpowiednio do organu prowadzącego Ośrodek lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

3.    W sytuacji konfliktu pomiędzy nauczycielami czy wychowawcami postępowanie prowadzi Wicedyrektor, w przypadku nie rozstrzygnięcia sporu, kolejną instancją jest Dyrektor Ośrodka.

4.    W przypadkach nie rozstrzygnięcia sporu przez Dyrektora Ośrodka, strony mogą odwołać się odpowiednio do organu prowadzącego Ośrodek lub sprawującego nadzór pedagogiczny.

5.    Konflikt pomiędzy Dyrektorem Ośrodka a nauczycielami, wychowawcami rozpatruje na pisemny wniosek jednej ze stron odpowiednio organ prowadzący Ośrodek lub sprawujący nadzór pedagogiczny.

6.  Konflikty pomiędzy rodzicami a nauczycielami Ośrodka:

1)       Postępowanie w pierwszej instancji prowadzi Wicedyrektor, zaś w drugiej instancji Dyrektor Ośrodka.

2)      W przypadkach spornych przysługuje prawo wniesienia w ciągu 14 dni odwołania odpowiednio do organu prowadzącego Ośrodek lub sprawującego nadzór pedagogiczny.

Rozdział IV

Organizacja Ośrodka i jego szkół

§ 23

1.    Do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum przyjmowane są, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej i posiadające skierowanie wydane przez organ prowadzący.

2.    Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego.

3.    Do klasy pierwszej Gimnazjum przyjmuje się absolwentów szkół podstawowych.

4.    Do klasy programowo wyższej w Szkole Podstawowej, Gimnazjum,  przyjmuje się ucznia na podstawie świadectwa ukończenia klasy programowo niższej oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł.

5.    Dzieci i młodzież przyjmuje się do Ośrodka na rok szkolny, etap edukacyjny lub okres nauki w szkołach Ośrodka, wskazany w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

§ 24

1.    Ośrodek prowadzi działalność przez cały rok szkolny jako placówka, w której są przewidziane ferie szkolne.

2.    Za zgodą organu prowadzącego Ośrodek może również prowadzić działalność w czasie zimowej i wiosennej przerwy świątecznej oraz w okresie ferii szkolnych.

3.    Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

§ 25

1. Ośrodek zapewnia wychowankom całodobową opiekę.

2. Opiekę w porze nocnej sprawuje wychowawca.

§ 26

1.      Podstawową formą organizacyjną pracy z wychowankami w Ośrodku jest grupa wychowawcza.

2.      Liczba wychowanków w grupie wychowawczej odpowiada liczbie uczniów w oddziale odpowiedniego rodzaju szkoły i wynosi:

1)       dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim od 10 do 16

2)       dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym
od 6 do 8

3.      W przypadku gdy u co najmniej jednego wychowanka w oddziale występują niepełnosprawności sprzężone wymienioną liczbę w ust 2 obniża się o 2.

4.      W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego Ośrodek, liczba uczniów w grupie wychowawczej może być niższa od liczby określonej w punkcie 2 i 3.

5.      Grupą wychowawczą opiekuje się wychowawca.

§ 27

1.      Szczegółową organizację działania Ośrodka w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Ośrodka i szkół, opracowany przez Dyrektora Ośrodka do dnia 30 kwietnia każdego roku.

2.      Na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacji Ośrodka, Dyrektor Ośrodka, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć w Ośrodku.

§ 28

1.    Szkoła Podstawowa jest szkołą sześcioletnią, z zastrzeżeniem ust. 3.

2.    Gimnazjum jest szkołą trzyletnią, z zastrzeżeniem ust. 3.

3.    Przewiduje się możliwość wydłużenia kształcenia w szkołach Ośrodka co najmniej o jeden rok na danym etapie edukacyjnym. Decyzję o wydłużeniu podejmuje Dyrektor Ośrodka na wniosek Rady Pedagogicznej po uzgodnieniu z organem prowadzącym.

§ 29

1.      Szkoła Podstawowa i Gimnazjum realizują plany i programy nauczania dopuszczone do użytku przez Ministra właściwego d/s edukacji.

§  30

1.    Podstawową formą pracy szkół są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone
w systemie klasowo-lekcyjnym.

2.    Podstawową jednostką organizacyjną szkół Ośrodka jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauczania uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych planem nauczania.

3.    Liczba uczniów w oddziale jest następująca:

1)       dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim od 10 do 16

2)       dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym
od 6 do 8

4.    W przypadku gdy u co najmniej jednego ucznia w oddziale występują niepełnosprawności sprzężone wymienioną liczbę w ust. 3 można obniżyć o 2.

5.    W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego szkołę, liczba uczniów
w oddziale może być niższa od liczby określonej w punkcie 1 i 2.

6.    Zajęcia są prowadzone w oddziałach, z wyjątkiem tych zajęć, których organizacja na podstawie odrębnych przepisów, wymaga podziału na grupy.

§ 31

1.    Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć .

2.    Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w kl. I – III Szkoły Podstawowej ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć,

3.    Dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim przerwy między lekcjami trwają minimum 10 minut, przerwa obiadowa trwa po 20 minut.
Dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym czas zajęć i przerw dostosowuje się do ich potrzeb i możliwości psychofizycznych zachowując tygodniowy wymiar godzin.

5.    W dni wyjazdu uczniów do domu istnieje możliwość skrócenia przerw do 5 minut celem umożliwienia uczniom sprawnego i bezpiecznego dojazdu do domu.

§ 32

Nauczanie religii lub etyki odbywa się na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 33

Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach Ośrodka określa Wewnątrzszkolny System Oceniania  WSO.

§ 34

1.    W przypadku zaistnienia takiej potrzeby w szkołach Ośrodka są organizowane zajęcia specjalistyczne mające na celu wspomaganie potrzeb rozwojowych uczniów.

2.    O zorganizowaniu w/w zajęć decyduje Dyrektor Ośrodka na wniosek Rady Pedagogicznej po uzgodnieniu z organem prowadzącym Ośrodek.

§ 35

1.    Dla każdego dziecka organizuje się indywidualne lub zespołowe zajęcia rewalidacyjne,
w zależności od zaleceń psychologiczno-pedagogicznych. Celem tych zajęć jest specjalistyczne wspomaganie procesu dydaktyczno – wychowawczego. Mogą mieć charakter korekcyjny, kompensacyjny, usprawniający, stymulujący, rozwijający –
w zależności od indywidualnych potrzeb poszczególnych uczniów.

2.    Liczbę godzin zajęć rewalidacyjnych określają plany nauczania.

§  36

1.   Jeżeli pozwalają na to środki finansowe, w Ośrodku istnieje możliwość uruchomienia kół zainteresowań.

2.   Liczba uczestników w kole zainteresowań nie może być niższa niż 5.

§ 37

1.      W Ośrodku funkcjonuje biblioteka. W bibliotece pracuje nauczyciel bibliotekarz .

2.      Biblioteka służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych Ośrodka, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela i popularyzacji wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

3.      Dostęp do zbiorów biblioteki zapewnia się wszystkim uczniom szkół Ośrodka, pracownikom pedagogicznym, rodzicom i innym pracownikom Ośrodka.

4.      Godziny pracy biblioteki określa Dyrektor Ośrodka na początku roku szkolnego.

5.      Szczegółowe zadania  biblioteki określają odrębne przepisy i zakres obowiązków dla nauczyciela bibliotekarza, opracowany przez dyrektora szkoły. Zadania te dotyczą
w szczególności:

1)      udostępniania książek i innych źródeł informacji,

2)      porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,

3)      rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania
i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się,

4)      organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową
i społeczną.

Ośrodek zapewnia bazę dydaktyczną spełniającą wymogi pod względem bhp określone
w odrębnych przepisach.

Rozdział V

Pracownicy

§ 38

1.    W Ośrodku zatrudnia się pracowników:

1) pedagogicznych,

2) ekonomiczno - administracyjnych,

3) obsługi.

2.    W skład pracowników pedagogicznych wchodzą nauczyciele, wychowawcy.

5.1 Zadania i obowiązki nauczycieli, wychowawców oraz specjalistów pracujących
z uczniami

§ 39

1.    Pracownicy pedagogiczni w swych działaniach dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych mają obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich rozwój, zdrowie, a także poszanowaniem ich godności osobistej.

2.    Nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne oraz nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia rewalidacyjne we współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia:

1)       rozpoznają potrzeby rozwojowe i możliwości edukacyjne dzieci i młodzieży;

2)       organizują i prowadzą zajęcia edukacyjne i pracę wychowawczą, w szczególności:

a)      wybierają lub opracowują programy nauczania,

b)      opracowują dla każdego ucznia i realizują indywidualne programy edukacyjne, uwzględniając dostosowanie realizacji programów nauczania, programu wychowawczego i programu profilaktyki do indywidualnych potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży,

c)      przygotowują i prowadzą zajęcia rewalidacyjne;

3)       prowadzą lub organizują różnego rodzaju formy pomocy psychologicznej
i pedagogicznej   dla dziecka i jego rodziny.

3.    Cel pracy nauczyciela, jakim jest prowadzenie działalności rewalidacyjnej, wspomaganie w możliwie optymalnym stopniu rozwoju każdego ucznia, udzielania mu  pomocy  pedagogicznej (tj. dydaktycznej i wychowawczo - opiekuńczej), przygotowanie do maksymalnej samodzielności w życiu, do prawidłowego funkcjonowania w środowisku społecznym realizuje się poprzez:

        1)   systematyczną realizację programów nauczania, wychowania i opieki, profilaktyki   oraz    realizacja zadań organizacyjnych,

2)   znajomość dokumentacji uczniów (medycznej, psychologicznej, pedagogicznej),

3)       kierowanie prawidłowym przebiegiem procesu dydaktyczno-wychowawczego,
z uwzględnieniem w działalności rewalidacyjnej ustaleń wynikających z badań medycznych, psychologicznych, pedagogicznych oraz własnych obserwacji
i spostrzeżeń,

4)       zapewnienie uczniom bezpieczeństwa i odpowiedzialność za bezpieczeństwo, zdrowie i życie uczniów na zajęciach, przerwach,  wędrówkach, wycieczkach
i innych formach działania szkół,

5)       stwarzanie warunków do prawidłowej adaptacji wychowanków w Ośrodku,

6)       systematyczną współpracę z rodzicami (opiekunami), lekarzem lub pielęgniarką, psychologiem – pedagogiem w celu wspomagania psychofizycznego rozwoju uczniów,

7)       otoczenie indywidualną  opieką każdego ucznia,

8)       współdziałanie z innymi nauczycielami, wychowawcami, w celu koordynacji działań wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych (w tym rewalidacyjnych ),

9)       permanentne doskonalenie umiejętności dydaktycznych i wychowawczych oraz podnoszenia wiedzy merytorycznej,

10)   dbałość o pomoce dydaktyczne, sprzęt, pomieszczenia i budynki szkolne, w których pracuje,

11)   prawidłowe i systematyczne prowadzenie obowiązującej dokumentacji szkolnej.

4.    Szczegółowy zakres czynności poszczególnym pracownikom pedagogicznym ustala Dyrektor Ośrodka.

§ 40

1.    Nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniami upośledzonymi umysłowo w stopniu lekkim (w danym oddziale lub zajęcia indywidualne) tworzą zespół, którego zadaniem jest
w szczególności ustalenie dla danego oddziału lub ucznia zestawu programów nauczania oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb, a także współpraca w zakresie nauczania
i wychowania uczniów, programowanie zintegrowanych oddziaływań rewalidacyjnych wspierających ich rozwój oraz wymiana informacji.

2.    W szkołach Ośrodka funkcjonują zespoły klasowe

3.    Do zadań zespołów klasowych należy:

1)       wybór programów nauczania oraz ich modyfikowanie w miarę potrzeb oraz współdziałanie w ich realizacji,

2)       opracowanie kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania ich osiągnięć,

3)       organizowanie wewnątrzszkolnych form doskonalenia nauczycieli,

4)       przeprowadzanie wewnątrzszkolnego mierzenia jakości pracy.

4.    W miarę potrzeb Dyrektor Ośrodka będzie tworzył zespoły wychowawcze, klasowe oraz problemowo – zadaniowe.

 1. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora Ośrodka na wniosek zespołu.

§ 41

1. Zadaniem nauczyciela pełniącego funkcję wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami a w szczególności:

1)      tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie, zespole, społeczeństwie,

2)      poznanie warunków życia uczniów i ich stanu zdrowotnego,

3)      otoczenie indywidualną opieką każdego ucznia,

4)      prowadzenie systematycznej konsultacji i współpraca z innymi nauczycielami, wychowawcami w Ośrodku, psychologiem, pedagogiem i lekarzem dotycząca rozwoju uczniów,

5)      planowanie i organizowanie z uczniami i ich rodzicami (opiekunami) różnych form życia zespołowego integrującego środowisko,

6)      nawiązywanie kontaktu i utrzymywanie współpracy z rodzicami (opiekunami),

7)      podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej,

8)      inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów, wspólne z uczniami planowanie i organizowanie różnych form życia zespołowego, rozwijających osobowość uczniów i integrujących zespół uczniowski,

9)      systematyczne prowadzenie obowiązującej dokumentacji.

2. Formy spełniania zadań przez nauczyciela wychowawcę są dostosowane do wieku uczniów, stopnia upośledzenia umysłowego oraz ich potrzeb, a także warunków środowiskowych Ośrodka.

§ 42

1.    W Ośrodku działa zespół wychowawczy do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków, powoływany przez Dyrektora Ośrodka.

2.    Do zadań zespołu wychowawczego należy w szczególności:

1)       diagnozowanie problemów wychowanka oraz opracowywanie indywidualnego programu pracy z wychowankiem;

2)       określanie form pracy z wychowankiem;

3)       analizowanie stosowanych metod pracy z wychowankiem i wybór skutecznych form pomocy;

4)       okresowe ocenianie efektów pracy z wychowankiem, jego rodzicami (prawnymi opiekunami), szkołą i środowiskiem lokalnym;

5)       ocenianie zasadności dalszego pobytu wychowanka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym;

3.    W skład zespołu wychowawczego wchodzą:

1)       Dyrektor Ośrodka lub Wicedyrektor ds. wychowania – jako przewodniczący zespołu;

2)       wychowawca grupy wychowawczej;

3)       pedagog;

4)       psycholog.

§ 43

1.    W Ośrodku występują następujące stanowiska kierownicze:

1)   dyrektor Ośrodka,

2)   wicedyrektor Ośrodka do spraw wychowania i opieki,

3)   główny księgowy,

2.    Dyrektor Ośrodka, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć dodatkowe stanowiska  kierownicze.

§ 44

 1.    Szczegółowe zadania poszczególnych pracowników określają odrębne przepisy oraz zakresy obowiązków opracowane przez Dyrektora Ośrodka dla każdego z pracowników.

2.    Obowiązki i zadania pracowników Ośrodka określa zakres obowiązków stanowiący załącznik do umowy o pracę.

3.    Zasady zatrudniania i wynagrodzenia pracowników pedagogicznych określają odrębne przepisy.

Rozdział VI

Wychowankowie

§ 45

       Wychowankami Ośrodka są wszyscy uczniowie szkół wchodzących w skład Ośrodka.

§ 46

Prawa wychowanków (uczniów)

1. Wychowanek ma prawo do:

1)      właściwie zorganizowanego procesu dydaktyczno-wychowawczego,

2)      zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią celem i stawianymi wymaganiami oraz z wewnątrzszkolnym systemem oceniania,

3)      opieki wychowawczej i warunków pobytu w Ośrodku zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz poszanowania godności osobistej,

4)      życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym,

5)      swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia
w Ośrodku, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza to dobra innych osób,

6)      sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce
i zachowaniu,

7)      przedstawiania wychowawcy, nauczycielowi, Dyrektorowi, w-ce dyrektorowi swoich problemów i uzyskania od nich pomocy,  

8)      korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego,

9)      rozwijania własnych zainteresowań, zdolności i talentów; bycia członkiem wybranego koła zainteresowań,

10)  korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętów, pomocy dydaktycznych, świetlicy, boiska, urządzeń sportowych,

11)  wpływania na życie Ośrodka poprzez organizowanie i udział w działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem Ośrodka lub jego zastępcami, oraz poprzez działalność samorządową i przynależność do organizacji działających w Ośrodku,

12)  redagowania i wydawania gazety szkolnej,

13)  reprezentowania Ośrodka w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach, zgodnie ze swoimi umiejętnościami i możliwościami,

14)  pomocy socjalnej,

15)  korzystania z wyżywienia za odpłatnością zgodnie z obowiązującymi przepisami,

16)  korzystania z opieki przedmedycznej,

17)  wyjazdu poza Ośrodek w dni zajęć w wyjątkowych przypadkach w celu załatwienia ważnych spraw osobistych za zgodą nauczyciela lub wychowawcy.

2.    Wychowanek, który uważa, że jego prawa zostały naruszone, powinien postępować zgodnie z § 22 ust.1 i 2 niniejszego Statutu.

3.    Wyszczególnione prawa respektuje się adekwatnie do możliwości  psychofizycznych uczniów.

§ 47

Obowiązki wychowanków (uczniów)

 1.    Wychowanek (uczeń) ma obowiązek:

1)       przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Ośrodka, zarządzeń Dyrektora Ośrodka i ustaleń Rady Pedagogicznej,

2)       uczestniczenia w procesie rewalidacji,

3)       dbania o wspólne mienie, ład i porządek w Ośrodku.

2.    W szczególności wychowanek (uczeń) ma obowiązek:

1)       w stosunku do zajęć edukacyjnych odbywających się w Ośrodku:

a)      uczestniczyć we wszystkich obowiązkowych zajęciach edukacyjnych,

b)      systematycznie i punktualnie uczęszczać na zajęcia,

c)      po dzwonku rozpoczynającym lekcje znajdować się w sali, w której odbywają się zajęcia,

d)      na miarę swoich możliwości aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych
i innych formach zajęć organizowanych w Ośrodku, korzystać ze wskazówek nauczycieli i wychowawców,

e)      w trakcie zajęć zachowywać się zgodne z obowiązującymi normami społecznymi,

f)        przestrzegać regulaminu pracowni, w której odbywają się zajęcia; nie może opuszczać klasy lub oddalać się od grupy bez zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia,

g)      wykorzystywać w pełni czas przeznaczony na naukę i rzetelną pracę nad opanowaniem wiedzy i umiejętności,

h)      systematycznie przygotowywać się do zajęć szkolnych, posiadać niezbędne przybory, zeszyty, podręczniki, a w przypadku wychowania fizycznego i zajęć praktycznych- mieć odpowiedni strój,

i)        odrabiać lekcje w czasie do tego wyznaczonym,

j)        podczas zajęć lekcyjnych i innych zachowywać się w sposób zdyscyplinowany, aktywny – sprzyjający efektywnemu korzystaniu z zajęć,

2)        właściwie zachowywać się wobec nauczycieli, innych pracowników szkoły, pozostałych uczniów oraz innych osób; przestrzegać zasad kultury:

a)      przestrzegać obowiązujących norm społecznych,

b)      okazywać szacunek i pomoc dorosłym i kolegom,

c)      szanować wolność i godność osobistą drugiego człowieka,

d)      przeciwstawiać się przejawom brutalności i wulgarności,

e)      zachowywać dyscyplinę na zajęciach,

f)        dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne, swoich kolegów i innych osób.

3)       przestrzegać zasad zdrowia i higieny, dbać o schludny wygląd oraz nosić odpowiedni strój:

a)      wystrzegać się nałogów niszczących zdrowie; uczniom zabrania się palenia papierosów, picia alkoholu, używania środków odurzających,

b)      utrzymywać w porządku i czystości swoje rzeczy osobiste,

c)      dbać o estetykę wyglądu osobistego, czystość ciała, schludność ubrania,

d)      nie zwracać uwagi swym wyzywającym strojem, fryzurą i makijażem.

4)       bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasad wynikających z przepisów przeciwpożarowych, a w szczególności:

a)      nie stawać i nie siadać na parapetach, nie wychylać się i nie wychodzić przez okna,

b)      nie biegać i nie skakać po schodach, ciągach komunikacyjnych, w sypialniach, klasach, w świetlicy i jadalni,

c)      nie wchodzić na drzewa, dachy obiektów, ogrodzenia, słupki oraz bramki
na boisku szkolnym,

d)      nie wybiegać na jezdnię i przestrzegać zasad poruszania się pieszych po drogach oraz zachować ostrożność podczas wsiadania, wysiadania i korzystania
z pojazdów mechanicznych,

e)      nie dotykać i nie majsterkować przy urządzeniach elektrycznych, a wszelkie ich usterki bezzwłocznie zgłaszać opiekunom,

f)        nie używać w sypialniach grzałek, czajników elektrycznych oraz wszelkich innych urządzeń, które nie są sprawne i lub nie spełniają wymogów bezpieczeństwa,

g)      nie bawić się ogniem, nie używać na terenie Ośrodka zapałek, zapalniczek, świeczek petard oraz wszelkich innych materiałów i urządzeń stanowiących zagrożenie pożarowe,

h)      nie przynosić do Ośrodka żadnych ostrych i niebezpiecznych materiałów
i narzędzi (np. noże, scyzoryki, pistolety pneumatyczne, materiały łatwopalne, wybuchowe itp.), które mogą zagrozić zdrowiu lub bezpieczeństwu ludzi,

i)        zachować szczególną ostrożność w łazienkach, pod prysznicami, w jadalni, dbać o to, by nie zostawiać rozlanej wody i innych płynów, mogących być przyczyną poślizgnięcia się,

j)        nie korzystać bez zgody i bez nadzoru opiekunów z urządzeń i pomieszczeń sportowych, szczególnie z siłowni,

k)      o wszelkich wypadkach, skaleczeniach, urazach, nieodpowiedzialnym
i niebezpiecznym zachowaniu kolegów i koleżanek, awariach sprzętu, urządzeń,
i uszkodzeniach lub zniszczeniu wyposażenia niezwłocznie meldować przełożonym,

5)       przestrzegać ustalonego porządku dnia i zajęć,

6)       szanować pracę własną i kolegów,

7)       oszczędzać i utrzymywać w porządku swoje książki, zeszyty, przybory szkolne itp.

8)       przestrzegać norm obyczajowych w zakresie zachowania, ubioru i własnego wizerunku .

Wyszczególnione obowiązki wychowanka dostosowuje się do możliwości psychofizycznych uczniów.

§ 48

Zasady  usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach edukacyjnych

1. Uczeń ma obowiązek usprawiedliwić nieobecność na zajęciach edukacyjnych w terminie dwóch tygodni od ostatniego dnia nieobecności.

2. Nieobecności ucznia niepełnoletniego mają obowiązek usprawiedliwiać pisemnie lub ustnie jego rodzice (opiekunowie prawni).

3. Uczeń pełnoletni może samodzielnie usprawiedliwiać swoje nieobecności. Obowiązującą formą usprawiedliwienia jest forma pisemna.

4. W przypadku gdy nieobecność ucznia w szkole będzie trwać dłużej niż 7 dni wychowawca klasy   powinien być o tym niezwłocznie powiadomiony przez rodziców (prawnych opiekunów) ucznia. Uczeń pełnoletni może powiadomić wychowawcę samodzielnie.

§ 49

Warunki korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie Ośrodka.

1. W czasie trwania zajęć edukacyjnych w szkole oraz przerw międzylekcyjnych nie mogą korzystać z telefonów komórkowych i innych prywatnych urządzeń elektronicznych.

2. Na zajęciach wychowawczych w Ośrodku, uczniowie za zgodą wychowawcy mogą korzystać z telefonów komórkowych i innych prywatnych urządzeń elektronicznych.

3. Na noc telefony komórkowe i inne prywatne urządzenia elektroniczne wychowanek oddaje do depozytu wychowawcy.

4. W każdej sytuacji wymagającej konieczności skorzystania z telefonu uczniowie za zgodą wychowawcy mają możliwość skorzystania z telefonu stacjonarnego znajdującego się
w Ośrodku. 

5. W sytuacji niestosowania się do powyższego zakazu nauczyciele zobowiązują uczniów do  złożenia urządzeń w depozycie.

6. Nauczyciel, który przejął urządzenie ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia wychowawcy i Dyrektora Szkoły, a w przypadku uczniów niepełnoletnich także rodziców (opiekunów prawnych).

7. Urządzenia pozostawione w depozycie przez uczniów niepełnoletnich zwracane będą rodzicom     (opiekunom prawnym) podczas ich najbliższej wizyty w Ośrodku.

8. Uczniowi pełnoletniemu pozostawiony w depozycie sprzęt zwraca się w najbliższym dniu  wyjazdowym.

§ 50

1.    Uczeń może być nagradzany za rzetelną naukę, wzorową postawę oraz osiągnięcia dydaktyczne, artystyczne i sportowe i aktywną pracę społeczną na rzecz Ośrodka
i środowiska.

2.    Ustala się następujące rodzaje nagród:

1)      wyróżnienie przez wychowawcę w obecności klasy (grupy),

2)      wyróżnienie na apelu wobec wszystkich wychowanków,

3)      wyróżnienie przez Dyrektora Ośrodka w obecności społeczności szkolnej,

4)      przyznanie przez Dyrektora Ośrodka nagrody rzeczowej,

5)      przyznanie dyplomu przez Radę Pedagogiczną,

6)      zdjęcie i wpis w kronice szkolnej.

§ 51

1. Za zachowanie niezgodne z regulaminem Ośrodka, za nieprzestrzeganie obowiązków ucznia oraz norm współżycia społecznego uczeń może być ukarany.

Ustala się następujące rodzaje kar:

1)      upomnienie  wobec klasy (grupy) przez nauczyciela lub wychowawcę,

2)      nagana wychowawcy klasy (grupy) z wpisaniem do akt ucznia,

3)      wezwanie rodziców lub opiekunów i poinformowanie ich o złym zachowaniu ucznia,

4)      nagana udzielona przez Dyrektora Ośrodka z wpisaniem do akt ucznia.

Uczeń ukarany naganą wychowawcy klasy lub Dyrektora Ośrodka nie może brać udziału w imprezach rozrywkowych organizowanych przez Ośrodek na czas określony przez osobę udzielającą kary.

5)      podjęcie uchwały Rady Pedagogicznej dotyczącej:

a) skreślenia z listy mieszkańców Ośrodka,

b) przeniesienia do innego Ośrodka, za zgodą Kuratora Oświaty, dotyczy ucznia realizującego obowiązek szkolny,

c) skreślenia z listy uczniów szkoły, nie dotyczy ucznia realizującego obowiązek szkolny.

2.   Sposób ukarania dostosowuje się do rodzaju popełnionego przez ucznia wykroczenia.

3.   Przed wymierzeniem kary uczeń ma prawo do złożenia wyjaśnień.

4.   Uczeń ma prawo do odwołania się od kary nałożonej przez wychowawcę do Dyrektora Ośrodka w terminie 7 dni od dnia, kiedy dowiedział się o ukaraniu. Dyrektor rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni. Od decyzji podjętej przez Dyrektora odwołanie nie przysługuje.

5.   Dyrektor Ośrodka może wystąpić do Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem
o przeniesienie ucznia objętego obowiązkiem szkolnym do innej szkoły w przypadku, gdy zmiana środowiska może korzystnie wpłynąć na postawę ucznia.

6.   Ucznia nie objętego obowiązkiem szkolnym Dyrektor Ośrodka może, w drodze decyzji, skreślić z listy uczniów.

7.   Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego.

8.   O przeniesienie do innej szkoły lub skreślenie ucznia z listy uczniów wnioskuje się, gdy uczeń:

1)       notorycznie łamie przepisy regulaminu szkolnego, otrzymał kary przewidziane
w  regulaminie, a stosowane środki zaradcze nie przynoszą pożądanych efektów,

2)       zachowuje się w sposób demoralizujący bądź agresywny, zagrażający zdrowiu i życiu innych uczniów,

3)       dopuszcza się czynów łamiących prawo, np. kradzieże, wymuszenia, zastraszanie

9. Uczeń, wobec którego podjęto decyzję o przeniesieniu lub skreśleniu ma prawo odwołać się od decyzji w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.

1) Odwołanie wnosi się do Kuratora Oświaty za pośrednictwem Dyrektora Ośrodka.

2) W czasie trwania postępowania odwoławczego uczeń ma prawo chodzić do szkoły.

10. Ośrodek ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia
o zastosowanych wobec niego nagrodach lub karach. Obowiązek ten spełnia wychowawca klasy lub grupy wychowawczej danego ucznia.

Rozdział VII

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Podstawa prawna

Na podstawie Rozporządzenia MEN i S z dnia 7 września 2004 r., Rozporządzenia MEN z dnia 8 września 2006 r.,

Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r.

oraz Rozporządzenia MEN z dnia 20 sierpnia 2010 r.

 

ROZDZIAŁ 1
OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW

§ 52

1. Ocenianiu podlegają:                                                                                                 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;

2) zachowanie ucznia

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.

3.Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych. oraz obowiązków ucznia określonych w statucie Ośrodka.

§ 53

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

2. Ocenianie wewnatrzszkolne ma na celu:

 1. informowanie ucznia o poziomie jegoosiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego   rozwoju;

3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

4) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji
o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

3.Ocenianie wewnatrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

3) ocenianie bieżące i ustalania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w danej szkole;

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali o której mowa §63 ust.2 i §64 ust.3;

6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

§ 54

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych
i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

§ 55

1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów)

2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.

3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone
i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

§ 56

1. Nauczyciele i wychowawcy przekazują rodzicom (prawnym opiekunom) ustne informacje o postępach i trudnościach ucznia w nauce oraz jego zachowaniu podczas spotkań z rodzicami, a także na każdy wniosek rodzica. W razie potrzeby przewidziane są indywidualne kontakty wychowawcy i nauczyciela danych zajęć edukacyjnych z rodzicami (prawnymi opiekunami).

2. Po klasyfikacji śródrocznej rodzice otrzymują wykaz aktualnych ocen wraz z ustną informacją o stanie wiedzy i umiejętności ich dzieci.

§ 57

1. Nauczyciel jest obowiązany na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 54 ust. 1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia.

§ 58

1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

§ 59

1. Dyrektor Ośrodka zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia
w tych zajęciach, wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii.

2. Jeżeli okres zwolnienia ucznia zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych informatyki uniemożliwia ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona” .

§ 60

1. Ocenę bieżącą uczeń otrzymuje za: odpowiedzi ustne, prace pisemne i ustne na lekcji,     prace domowe, prowadzenie zeszytów przedmiotowych, aktywność i pracę na lekcji, zaangażowanie oraz inne, wynikające ze specyfiki przedmiotu.

2. Aby sprawdzić osiągnięcia edukacyjne ucznia nauczyciel ocenia:

1)       odpowiedzi ustne;

2)       prace pisemne, prace klasowe (1 godz.) i sprawdziany (10-20 min);

3)       prace domowe pisemne i ustne;

4)       inne, wynikające ze specyfiki przedmiotu.

3. Uczniowi nieobecnemu na pracy klasowej lub teście sprawdzającym nauczyciel wyznacza  termin zaliczenia materiału. W przypadku dłuższej usprawiedliwionej nieobecności ucznia nauczyciel organizuje dla tego ucznia pomoc mającą na celu wyrównanie braków.

4.  Prace klasowe powinny być zapowiedziane co najmniej tydzień przed terminem pracy klasowej.

      - Uczniowie danej klasy nie mogą mięć więcej prac klasowych niż jedna w danym dniu.

      - Uczniowie danej klasy nie mogą mieć więcej niż dwie prace klasowe w tygodniu

§ 61

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu — według określonej skali — śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceany klasyfikacyjnej zachowania.

2. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów
i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

3. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego.

4. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekim w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

5. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w klasach I – III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

6. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne ustala się w następujący sposób:

1) ocenianie bieżące w klasach I-III polega na odnotowaniu wyników obserwacji pracy ucznia w dzienniku lekcyjnym zgodnie z oznaczeniami:

W – wspaniale,

B – bardzo dobrze,

Ł – ładnie,

P – postaraj się.

7. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, októrej mowa w § 63 ust.2 i § 64 ust.3.

8. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z § 63 ust. 4 i § 64 ust. 5.

9. Przed rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych (semestralnych) ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych
i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania, w terminie i formie określonych w statucie szkoły.

§ 62

1. Śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania — wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

2. Śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) ani na ukończenie szkoły.

§ 63

1. Oceny bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się według skali z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się w stopniach według następującej skali:

 1. stopień celujący — 6,
 2. stopień bardzo dobry — 5,
 3. stopień dobry — 4,
 4. stopień dostateczny — 3,
 5. stopień dopuszczający — 2,

6) stopień niedostateczny — 1,

3. W klasach I—III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.

3 a. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, o których mowa w ust. 3 uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla pierwszego etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane
z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

4. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

5. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

§ 64

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3) dbałość o honor i tradycje szkoły;

4) dbałość o piękno mowy ojczystej;

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

7) okazywanie szacunku innym osobom.

2. Śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według skali określonej w statucie szkoły z zastrzeżeniem ust.4.

3. Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej i ustala się według następującej skali:

1)wzorowe,

2) bardzo dobre

3) dobre

4) poprawne

5) nieodpowiednie

6) naganne

4. W klasach I- III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.

5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

6. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

7. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,

2) promocje do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły
z zastrzeżeniem ust.6 i 7

8. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

§65

1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej (w semestrze programowo wyższym) szkoła w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

§ 66

1. W klasach IV-VI szkoły podstawowej oraz w Gimnazjum składnikami stanowiącymi przedmiot oceny są:

 1. zakres wiadomości i umiejętności,
 2. umiejętności stosowania wiedzy w praktyce,
 3. wysiłek wkładany przez ucznia,
 4. kultura przekazywania wiadomości.

2. Przewiduje się następujące źródła informacji, prowadzące do ustalenia oceny bieżącej:

 1. odpytywanie ustne,
 2. sprawdziany pisemne,
 3. prace domowe,
 4. estetyka zeszytu przedmiotowego,
 5. ocena aktywności ucznia podczas zajęć.

3. Przy zapisywaniu ocen bieżących dopuszcza się stosowanie plusów
i minusów, natomiast oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcowo roczne winny być wyrażone pełnym stopniem stosowanej skali.

§ 67

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikownego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się formie pisemnej i ustnej.

5. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

6. Egzaminu klasyfikacyjny przeprowadza się nia później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

7. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2 i 3 przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

8. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie ucznia).

9. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający
w szczególności:

1) imiona i nazwiska nauczycieli ,o których mowa w ust. 7;

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego;

3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;

4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

Do protokółu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

9 a. Uczeń, który z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego
w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

10. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych zajęć lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasiyfikowana”.

§ 68

1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust.2 i § 69.

2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 71 ust.1 i § 69.

3. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 69.

§ 69

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.


2. W przypadku stwierdzenia. że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna
z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję. która:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych -przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
2) W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów;
w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

3. Sprawdzian o którym mowa w ust. 2 pkt 1 przeprowadza się nie później, niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń , o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

4. W skład komisji wchodzą:

1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych;
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c) dwóch nauczycieli prowadzących takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

 1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji.
 2. wychowawca klasy,
 3. wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie.
 4. przedstawiciel samorządu uczniowskiego.
 5. przedstawiciel rady rodziców.

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b. może być zwolniony
z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne lub pokrewne.

6. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem §71 ust.1.

7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) skład komisji,

b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1,

c) zadania (pytania) sprawdzające,

d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) skład komisji,

b) termin posiedzenia komisji,

c) wynik glosowania,

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

8. Do protokołu. o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

9 Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu,
o którym mowa w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego
w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

10. Przepisy ust. 1 - 9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

§ 70

1. Uczeń klasy I -III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej.

2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyżej również w ciągu roku szkolnego.

3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej ( na semestr programowo wyższy), jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 64 ust 8, § 71ust.9.

4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz o co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

5. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 2, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej ( na semestr programowo wyższy) i powtarza klasę (semestr)
z zastrzeżeniem § 71 ust. 9.

6. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia,
w porozumieniu z rodzicami ( prawnymi opiekunami).

7. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić
o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I- III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów).

8. Uczeń szkoły podstawowej i gimnazjum, który uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym programów nauczania dwóch klas, może być promowany do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

§ 71

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej, semestralnej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej,
z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

3.Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

 1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji;
 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;
 3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2, może być zwolniony z udziału
w pracy komisji na własną prośbę lub innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.
W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne lub pokrewne .

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający
w szczególności:

1) skład komisji;

2) termin egzaminu poprawkowego;

3) pytania egzaminacyjne;

4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) i powtarza klasę (semestr)
z zastrzeżeniem ust.9.

9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej gimnazjum, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej semestru programowo wyższego ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej w semestrze programowo wyższym.

§ 71a

1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.

3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.

4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela
i obejmuje następujące działania.

1) Wybranie tematu projektu edukacyjnego

2) Określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji.

3) Wykonanie zaplanowanych działań.

4) Publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego

5. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor gimnazjum
w porozumieniu z radą pedagogiczną.

6. Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.

7. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.

8. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.

9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego.

10. W przypadkach o których mowa w ust. 9, na świadectwie ukończenia gimnazjum
w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się ”zwolniony” albo „zwolniona”.

                               §72

1. Uczeń kończy szkołę podstawową, gimnazjum:

1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne (semestralne)oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej (w semestrze programowo najwyższym) i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych (w semestrach programowo niższych) w szkole danego typu uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem § 64 ust.8

 1. w przypadku szkoły podstawowej i gimnazjum - jeżeli ponadto przystąpił odpowiednio do sprawdzianu lub egzaminu o którym mowa w § 73 ust. 1 i § 73 ust.2

2. Uczeń kończy szkołę podstawową, gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli
w wyniku klasyfikacji końcowej, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 uzyskał
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

3. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami ( prawnymi opiekunami).


ROZDZIAŁ II

SPRAWDZIAN PRZEPROWADZONY W OSTATNIM ROKU NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ I EGZAMIN PRZEPROWADZANY W OSTATNIM ROKU GIMNAZJUM

§ 73

1. W klasie VI szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian poziomu opanowania umiejętności, ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, określonych w odrębnych przepisach, zwany dalej sprawdzianem.

2. W klasie III gimnazjum jest przeprowadzany egzamin obejmujący wymagania ustalone
w podstawie programowej kształcenia ogólnego, określonej w przepisach w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół zwany dalej „egzaminem gimnazjalnym”

3. Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części i obejmuje:

1) w części pierwszej – humanistycznej - wiadomości i umiejętności zakresu języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie,

2) w części drugiej – matematyczno – przyrodniczej - wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki oraz zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii,

3) w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego.

§ 74

1. Sprawdzian i egzamin gimnazjalny w szkołach dla dzieci i młodzieży przeprowadza się
w kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zwanej dalej Komisją Centralną.

1.a. Uczniowie przystępują do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z zakresu języka angielskiego którego uczą się jako przedmiotu obowiązkowego.

1.b. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, posiadającym orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego nowożytnego na podbudowie wymagań dla drugiego etapu edukacyjnego, są zwolnieni
z obowiązku przystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonej.

2. Informację o języku obcym z zakresu którego uczeń przystąpi do egzaminu gimnazjalnego, dołącza się do listy o której mowa § 76 ust. 1 pkt. 1

3. Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów, odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w § 75 ust.1.

4. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępują do sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.

§ 75

1. Za organizację i przebieg sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego
w danej szkole odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły.

2. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na
2 miesiące przed terminem sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, może powołać zastępcę przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego spośród nauczycieli zatrudnionych w danej szkole.

3. Jeżeli przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego i jego zastępca z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn nie mogą wziąć udziału w sprawdzianie lub egzaminie gimnazjalnym, dyrektor komisji okręgowej powołuje w zastępstwie innego nauczyciela zatrudnionego w danej szkole.

4. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego i jego zastępca powinni odbyć szkolenie w zakresie organizacji sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego organizowane przez komisję okręgową.

§ 76

1. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego w danej szkole
w szczególności:

1) przygotowuje listę uczniów przystępujących do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego; lista zawiera: imię(imiona) i nazwisko ucznia, numer PESEL, miejsce urodzenia, datę urodzenia, płeć, informację o specyficznych trudnościach w uczeniu się, rodzaj zestawu zadań, symbol oddziału i numer ucznia w dzienniku lekcyjnym; listę uczniów przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przesyła w formie elektronicznej dyrektorowi komisji okręgowej w terminie ustalonym przez dyrektora komisji okręgowej nie później jednak niż do dnia 30 listopada roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian lub egzamin gimnazjalny,

2) nadzoruje przygotowanie sali, w których ma być przeprowadzony sprawdzian lub egzamin gimnazjalny,

3) powołuje pozostałych członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na miesiąc przed terminem sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego;

4) informuje uczniów o warunkach przebiegu sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego - przed rozpoczęciem sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego;

5) nadzoruje przebieg sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego;
6) sporządza wykaz uczniów, którzy nie przystąpili do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego lub części egzaminu gimnazjalnego albo przerwali sprawdzian lub egzamin gimnazjalny lub część egzaminu gimnazjalnego oraz niezwłocznie po zakończeniu sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego przekazuje ten wykaz dyrektorowi komisji okręgowej; wykaz zawiera: imię(imiona), nazwisko oraz numer PESEL ucznia;

7) zabezpiecza, po zakończeniu sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, zestawy zadań
i niezwłocznie dostarcza je do miejsca wskazanego przez dyrektora komisji okręgowej;

8) nadzoruje prawidłowe zabezpieczenie pozostałej dokumentacji dotyczącej przygotowania
i przebiegu sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego.

2. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego odbiera przesyłki zawierające pakiety z zestawami zadań oraz inne materiały niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego i sprawdza, czy nie zostały one naruszone, a następnie sprawdza, czy zawierają one wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przechowuje i zabezpiecza wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego.

3. W przypadku stwierdzania, że przesyłki, októrych mowa w ust. 2, zostały naruszone lub nie zawierają wszystkich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek szkolnego zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej. Dyrektor komisji okręgowej przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub upoważnionego przez niego członka szkolnego zespołu egzaminacyjnego o dalszym postępowaniu.

§ 77

1. Sprawdzian trwa 60 minut, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Każda część egzaminu gimnazjalnego jest przeprowadzana innego dnia.

     a Część pierwsza egzaminu gimnazjalnego i cześć druga trwają po 150 minut.

     b Część trzecia egzaminu gimnazjalnego jest zdawana na poziomie podstawowym i trwa    

         60 minut.

     c Część trzecia egzaminu gimnazjalnego na poziomie podstawowym jest obowiązkowa  

         dla wszystkich uczniów.

3. Czas trwania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego może być przedłużony, nie więcej,  niż:

1) 30 minut - w przypadku sprawdzianu;

2) 60 minut - każda część egzaminu gimnazjalnego.

3) 45 minut – w przypadku części trzeciej egzaminu gimnazjalnego

§ 78

1. W skład zespołu nadzorującego wchodzą co najmniej 3 osoby, w tym;
1) przewodniczący;

2) co najmniej dwóch nauczycieli, z których co najmniej jeden jest zatrudniony w innej szkole lub w placówce.

2. Przewodniczący zespołu nadzorującego kieruje pracą tego zespołu
a w szczególności odpowiada za prawidłowy przebieg sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w danej sali.

3. Nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub w placówce zostaje powołany
w skład zespołu nadzorującego w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły lub placówki.
4. W przypadku egzaminu gimnazjalnego członkami zespołu nadzorującego nie mogą być nauczyciele przedmiotów wchodzących w zakres danej części tego egzaminu, a przypadku trzeciej części egzaminu gimnazjalnego- nauczyciele tego języka obcego, nowożytnego,
z którego zakresu jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny.

§ 79

1. Przed rozpoczęciem sprawdzianu lub danej części egzaminu gimnazjalnego przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sprawdza, czy pakiety, zawierające zestawy zadań oraz inne materiały niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego nie zostały naruszone.

2. W przypadku stwierdzenia, że pakiety wymienione w ust. 1 zostały naruszone, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego zawiesza sprawdzian lub daną część egzaminu gimnazjalnego i powiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej. Dyrektor komisji okręgowej informuje przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego o dalszym postępowaniu.

3. W przypadku stwierdzenia, że pakiety nie zostały naruszone członkowie zespołu nadzorującego rozdają zestawy zadań polecając sprawdzenie, czy zestaw zadań jest kompletny.

4. Członkowie zespołu nadzorującego rozdają zestawy zadań i karty odpowiedzi uczniom, polecając sprawdzenie, czy zestaw zadań i karta odpowiedzi są kompletne.

5. Uczeń, u którego stwierdzono braki w zestawie zadań lub karcie odpowiedzi otrzymuje zestaw zadań z nową kartą odpowiedzi.

6. Informacje o wymianie zadań z kartą odpowiedzi przewodniczący zespołu nadzorującego zamieszcza w protokole, który czytelnie podpisuje uczeń.

7. Na zestawie zadań i karcie odpowiedzi, przed rozpoczęciem sprawdzianu lub danej części egzaminu gimnazjalnego, zamieszcza się kod ucznia nadany przez komisję okręgową oraz numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i nr paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Uczniowie nie podpisują zestawów zadań i kart odpowiedzi.

§ 80

1. W czasie trwania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego każdy uczeń pracuje przy osobnym stoliku.

2. Do Sali, w której jest przeprowadzany sprawdzian lub egzamin gimnazjalny, nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, ani korzystać z nich w tej Sali.

§ 81

1. Sprawdzian i każda część egzaminu gimnazjalnego rozpoczyna się
z chwilą zapisania w widocznym miejscu przez przewodniczącego zespołu nadzorującego czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy.

2. W czasie trwania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego uczniowie nie powinni opuszczać sali. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami.

3. W czasie trwania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w sali mogą przebywać wyłącznie uczniowie, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego.

4. W czasie trwania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego uczniom nie udziela się żądnych wyjaśnień dotyczących zadań, ani ich nie komentuje.

§ 82

1.   W przypadku:

1) stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia lub

2) wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego, lub

3) zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu sprawdzianu, albo odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom, przewodniczący szkolnego zespołu przerywa sprawdzian, albo odpowiednią część egzaminu gimnazjalnego tego ucznia i unieważnia jego sprawdzian, albo odpowiednią część egzaminu gimnazjalnego. Informację
o przerwaniu i unieważnieniu sprawdzianu, albo odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego ucznia zamieszcza się w protokole.

2. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywania pracy przez ucznia dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, unieważnia sprawdzian, albo odpowiednią część egzaminu gimnazjalnego tego ucznia.

3. W przypadkach których mowa w ust.1 i 2, uczeń przystępuje ponownie do sprawdzianu albo odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

4. Jeżeli w trakcie ponownego sprawdzianu albo odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego:

1) stwierdzono niesamodzielne rozwiązywanie zadań przez ucznia lub

2) uczeń wnosi urządzenie telekomunikacyjne lub korzysta z niego w Sali egzaminacyjnej lub

3) zakłóca prawidłowy przebieg sprawdzianu albo odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom,

przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa sprawdzian albo odpowiednią część egzaminu gimnazjalnego tego ucznia i unieważnia jego sprawdzian albo odpowiednią część egzaminu gimnazjalnego. Informację o przerwaniu i nieuważnieniu sprawdzianu lub odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego ucznia zamieszcza się w protokole.

5. Uczeń który nie przystąpił do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w terminie do 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę odpowiednią szkołę podstawową lub gimnazjum oraz przystępuje do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w następnym roku.

§ 83

1. Uczeń może uzyskać na sprawdzianie maksymalnie 40 punktów,
2. Prace uczniów sprawdzają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów. Wynik sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów.

3. Wynik sprawdzianu ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów .

3 a. Wyniki egzaminu gimnazjalnego są wyrażane w skali procentowej i w skali centylowej dla zadań z zakresu:

1) języka polskiego;

2) historii i wiedzy o społeczeństwie;

3) matematyki;

4) przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki, chemii

5) języka nowożytnego na poziomie podstawowym

3 b. Wyniki egzaminu gimnazjalnego są wyrażane w skali procentowe ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w skali centylowej ustala Komisja Centralna, na podstawie wyników ustalonych przez komisje okręgowe.

§ 84

1. Uczeń , który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu w ustalonym terminie albo przerwał sprawdzian lub egzamin gimnazjalny, przystępuje do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku,
w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

2. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego
w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę odpowiednio szkoły podstawowej lub gimnazjum oraz przystępuje do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego
w następnym roku, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły. może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami ucznia).

§ 85

1. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

§ 86

1. Wynik sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego nie wpływa na ukończenie szkoły wyniku sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.

2. Wyniki sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia
o szczegółowych wynikach sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego dla
każdego ucznia komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a wprzypadku którym mowa w § 84 ust. 1 - do dnia 31 sierpnia danego roku.

3. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2, dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

§ 87

1. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sporządza protokół przebiegu sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego. Protokół podpisują przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

2. Protokół. o którym mowa w ust. 1, przekazuje się niezwłocznie do komisji okręgowej.

3. Sprawdzone i ocenione prace uczniów w tym karty odpowiedzi, które stanowią dokumentację sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego, przechowuje komisja okręgowa przez okres 6 miesięcy.

4. Dokumentację sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego przechowuje się według zasad określonych w odrębnych przepisach.

ROZDZIAŁ III

PRZEPISY WSPÓLNE DLA SPRAWDZIANU I EGZAMINÓW

§ 88

1. Obserwatorami sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, mogą być:

l) delegowani pracownicy ministerstwa;

2) delegowani pracownicy Komisji Centralnej i komisji okręgowych;

3) delegowani przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę upoważnieni przez dyrektora komisji okręgowej.

2. W razie stwierdzenia naruszenia dyrektor komisji okręgowej w porozumieniu z dyrektorom Komisji Centralnej, może unieważnić dany sprawdzian albo egzamin i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik danego sprawdzianu albo egzaminu.

3. Termin ponownego sprawdzianu albo egzaminu ustala dyrektor Komisji Centralnej.

Rozdział VIII

Dokumentacja i przepisy końcowe

§ 89

Ośrodek i szkoły wchodzące w skład Ośrodka używają pieczęci urzędowych, zgodnie
z odrębnymi przepisami.

§ 90

Szkoły wchodzące w skład Ośrodka prowadzą i przechowują dokumentację zgodnie
z odrębnymi przepisami.

§ 91

1.    Ośrodek prowadzi dokumentację dotyczącą:

1) przebiegu nauczania i wychowania w Ośrodku i jego szkołach,

2) pobytu w Ośrodku.

2.    Sposób prowadzenia dokumentacji w Ośrodku określają odrębne przepisy.

§ 92

 Zasady gospodarki finansowej i materiałowej Ośrodka i wchodzących w jego skład szkół określają odrębne przepisy.

§ 93

1.    Sprawy nie ujęte w statucie są uregulowane przez przepisy obowiązujące w resorcie oświaty.

2.    Niniejszy statut został przygotowany i uchwalony przez Radę Pedagogiczną Ośrodka
w dniu 14.09.2010 r.

3.    Przepisy niniejszego statutu wchodzą  w życie z dniem 28.09.2010 r.

4.    Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu traci moc obowiązującą dotychczasowy statut Ośrodka.

Ujednolicony tekst Statutu Rada Pedagogiczna

 przyjęła UchwałąNr 2/2012011 w dniu 14.09.2010r

 

 

 

PROGRAM

WYCHOWAWCZY

SPECJALNEGO OŚRODKA
SZKOLNO -WYCHOWAWCZEGO
W JAŁOWĘSACH

1. PODSTAWY PRAWNE:

Ważnym dokumentem jest:

a)Powszechna Deklaracja Praw Człowiekamówiąca o godności i równości wszystkich ludzi wobec prawa i do ochrony przed dyskryminacją i prawa każdej osoby jako członka społeczeństwa do swobodnego rozwoju osobowości /art.1,2,3,5,6,7,22,23.1/

b)Konwencja Praw Dziecka- która podkreśla prawo każdego dziecka do rozwoju i nauki,

a w przypadku dziecka psychicznie lub fizycznie niepełnosprawnego - pomoc „w zapewnieniu pełni normalnego życia w warunkach honorujących jego godność, umożliwiających osiągnięcie niezależność oraz ułatwiających aktywne uczestnictwo w życiu społecznym” /art. 23.2, 23.3, 23.4/

c)Deklaracja Praw Osób Upośledzonych Umysłowo( ONZ - 1971 ) art. 3 – „warunki życia jak najbardziej zbliżone do warunków życia normalnego”, „uczestnictwo w różnych formach życia społecznego”.

d)Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiejart. 48 ust.1 - prawo rodziców do wychowania, art. 70 ust.1,4 -prawo do powszechnego i równego dostępu do wykształcenia, nakaz pomocy finansowej, art. 72 -ochrona praw dziecka

e) Karta Praw Osób Niepełnosprawnych (1997)

f)Ustawa o Systemie Oświatyart. 1, pkt.1 i 2 - prawo do wychowania i opieki odpowiedniej do wieku
i rozwoju, wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, art. 3 ust.13 - Podstawa programowa

- definicja edukacji, nadrzędny cel edukacji, zadania i obowiązki nauczycielskie wobec wychowanka

g) Karta Nauczyciela

h) Statut Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jałowęsach

i) Rządowy program poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach„Zero tolerancji dla przemocy w szkole.” Załącznik do uchwały nr 28/2007 Rady Ministrów z dnia 06.03.2007.

2. ETAPY TWORZENIA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM W JAŁOWĘSACH

2.1. Wprowadzenie misji Ośrodka

W szkolnictwie specjalnym kwestia wychowania była zawsze sprawą ważną i towarzyszącą

kształceniu. Szczególnie w placówce takiej jak nasza - gdzie stykają się dzieci upośledzone umysłowo
z dodatkowymi zaburzeniami, z bagażem często gorzkich doświadczeń i złych nawyków. W Ośrodku dziecko i jego jak najpełniejszy rozwój były sprawą najważniejszą.

Aby sprawnie funkcjonować musieliśmy otworzyć się na siebie, rozumieć i szanować wzajemnie. Musieliśmy być atrakcyjni dla rodziców i wychowanków, spełniać ich oczekiwania, zaspakajać potrzeby, wskazywać możliwości rozwoju.

Dobra baza, rekreacyjny teren oraz zaangażowanie całej kadry znajdowały odbicie w planie pracy placówki. Bogaty kalendarz imprez ośrodkowych i międzyszkolnych.

Działalność sportowa, artystyczna, harcerska - drużyn Nieprzetartego Szlaku rozwijała zainteresowania, wspierała rozwój.

Rewalidacja indywidualna i zespołowa w zależności od potrzeb ciągle była wzbogacana.

Nie byliśmy również zamknięci w swoim środowisku:

-imprezy o charakterze integracyjnym, stała współpraca z pobliskimi szkołami masowymi, ośrodkami szkolno-wychowawczymi, wychodzenie do środowiska to dla nas nic nowego. Była to działalność zamierzona i planowa. Teraz stało się koniecznością zebranie i uporządkowanie tego wszystkiego
w określone ramy i większego uświadomienia celowości działań.

2.2.Po co i dlaczego właśnie tak?

Stało się koniecznością wspólne określenie hierarchii wartości ważnych w naszej Placówce. Pracę rozpoczęliśmy od wypracowania cech dobrego ośrodka i wybraliśmy to, co jest i będzie najważniejsze
w naszej pracy. Następnie nakreśliliśmy
główny cel placówki. Tu jednomyślnie uznaliśmy za najważniejsze:

"Wdrażanie wychowanków do samodzielnego funkcjonowania w środowisku i społeczeństwie zgodnie z obowiązującymi normami."

Podkreślono trzy sprawy najważniejsze w kształceniu i wychowaniu naszych wychowanków:

 1. Aktualizowanie potencjalnych możliwości.
 2. Zaradność.
 3. Samodzielność.

Wynikało to nie tylko z naszych obserwacji, odczuć, doświadczeń w dotychczasowej pracy ale

i z potrzeb rodziców, których główną troską jest przyszłość ich dzieci, umiejętność radzenia sobie

w życiu, samodzielność, poczucie bezpieczeństwa i akceptacji społecznej. Są to główne problemy poruszane przez nich w czasie spotkań z kadrą pedagogiczną. Ważnym czynnikiem w przypadku dzieci
z niepełnosprawnością umysłową jest ciągłe pobudzanie ich rozwoju, otwieranie różnych dróg aktywnego życia.

2.3. Określenie zadań, treści działań, celów szczegółowych

Zgodnie z założonym celem ustaliliśmy główne - przewodnie zadania wychowawcze placówki.

Podkreśliliśmy konieczność spójności oddziaływań wychowawczych, integracji całej społeczności ośrodka, umacniania poczucia własnej wartości wychowanków i dostosowania działań do możliwości indywidualnych dziecka. Korzystając z naszych dotychczasowych doświadczeń i zgodnie z podstawą programową dopracowaliśmy kolejne punkty programu wychowawczego:

- Zasady współpracy wychowawczej z rodzicami /szczególnie dużo pracy przewidujemy w tym

zakresie/.

- Zasady współpracy z samorządem terytorialnym i środowiskiem lokalnym.

- Określiliśmy powinność wychowawców klasowych.

- Wypracowaliśmy model absolwenta Ośrodka zwracając szczególną uwagę na to, aby był realny, uwzględniał możliwości dzieci, potrzeby społeczne i mieścił się w wyznaczonym celu, aby wskazywał drogę i wyposażał na dalsze życie w społeczeństwie.

Biorąc pod uwagę, że wychowanie winno zmierzać do wszechstronnego rozwoju ucznia przyjęliśmy (zgodnie z załącznikiem MEN - "Wychowanie w szkole" 1998 ), że działalność nasza ukierunkowana będzie na 7 dziedzin życia:

- w sferze społecznej

- w sferze fizycznej

- w sferze intelektualnej

- w sferze moralno - etycznej

- w sferze artystycznej

- w sferze ekologicznej.

Mimo rozgraniczenia tych dziedzin - rozwój dziecka traktowany jest integralnie, zadania wychowawcze zazębiają się, a nawet nakładają na siebie, są te same dla każdego etapu edukacji, zmienia się tylko ich zakres oraz sposób realizowania w zależności od rozwoju i możliwości dziecka.

Do każdej sfery wybraliśmy nadrzędne wartości, do których będziemy dążyć oraz założyliśmy efekty podejmowanej działalności.

Określiliśmy obszary działań, konkretne projektowane czynności, terminy realizacji, odpowiedzialnych
i sposób ewaluacji.

Braliśmy pod uwagę zgodnie z podstawą programową:

- działania wynikające z wymiaru pracy edukacyjnej nauczyciela,

- działania wychowawców klasowych,

- działania wychowawcze zaprojektowane w tematyczny, okresowy program wychowawczy.

Dopracowaliśmy i uaktualniliśmy harmonogram działań doraźnych i okolicznościowych.

Podczas pracy nad sposobem realizowania ścieżek edukacyjnych ściśle łączyliśmy je z zadaniami

wychowawczymi naszego programu. Stworzyliśmy Program Wychowawczy zawierający działania długofalowe i te bieżące. Działania wychowawcze poddawaliśmy stałemu monitoringowi i ewaluacji.

Działalność wychowawcza Ośrodka jest jednolitym zintegrowanym procesem dydaktyczno -

wychowawczym realizowanym przez wszystkich pracowników Ośrodka, zarówno w szkole jak

w grupach wychowawczych.

2.4. Rola rodziców w procesie wychowania

Ważna rolę w tworzeniu i działaniu programu wychowawczego odgrywają rodzice jako główni

wychowawcy dziecka. To oni określają swoje oczekiwania wobec szkoły (sondaże, ankiety, rozmowy).

Aby widoczne były efekty konieczna jest stała współpraca z nimi. Kontakty z rodziną wychowanka, współdziałanie z nią, wspieranie jej odbywa się w ciągu całego procesu dydaktyczno - wychowawczego.

Prowadzimy tzw. "otwarte lekcje", zebrania edukacyjne i informacyjne dla rodziców. Wspieramy ich gazetką szkolną, włączani są w różne imprezy szkolne. Są adresatem wielu działań w każdej sferze oddziaływań wychowawczych.

Oni towarzyszą dzieciom przez całe życie - my tylko wspieramy ich na pewnym etapie rozwoju

pomagając akceptować, rozumieć, kochać i wymagać. Staramy się otworzyć - umożliwić dalszą drogę.

SPECJALNY OŚRODEK

SZKOLNO - WYCHOWAWCZY

W JAŁOWĘSACH

                                        

OTWARTY NA :                                         

 1. Środowisko.                                                                                     
 2. Rodziców.
 3. Ucznia.           

OPARTY NA:

ü    współpracy,

ü      partnerstwie,

ü    zaangażowaniu,

ü    współodpowiedzialności

KOMPETENTNY I TWÓRCZY:

 • Jasne cele
 • Dobry i konsekwentnie realizowany program wychowawczy
 • Gotowość do prowadzenia innowacji
 • Nadążanie za zmianami społeczno-technicznymi
 • Przekazywanie wiedzy i umiejętności dostosowanych do możliwości wychowanka
 • Kompetentna i twórcza kadra

SKUPIAJĄCY WOKÓŁ DZIECKA:

 • Mający wsparcie (sponsorzy, władze, nadzór, rodzice, organizacje)
 • Motywacja finansowa dla kadry
 • Współpraca, zaufanie, optymizm
 • Zaangażowanie kadry, dyrekcji, personelu, rodziców
 • Pomoc dziecka w zakresie:
 1. zdrowotnym
 2. psychologicznym
 3. pedagogicznym
 4. materialnym i duchowym
 5. prawnym

GŁÓWNY CEL WYCHOWAWCZY:

Wdrażanie wychowanków do samodzielnego funkcjonowania

w środowisku i społeczeństwie zgodnie z obowiązującymi normami.

„Rozwój, zaradność, samodzielność, użyteczność życiowa”

Zadania wychowawcze Placówki:

1) Wszechstronny rozwój osobowy /na miarę możliwości wychowanka/.

2) Umiejętność właściwego komunikowania się.

3) Poznawanie siebie i innych.

4) Wzajemny szacunek i tolerancja.

5) Współdziałanie i współodpowiedzialność – wdrażanie do pełnienia ról społecznych.

6) Dociekliwość poznawcza i twórcza ekspresja.

7) Odkrywanie własnych możliwości i poszukiwanie własnego miejsca w świecie /świadomość życiowej użyteczności/.

8) Wrażliwość wobec środowiska naturalnego.

9) Umiejętność dokonywania wyborów i pokonywania trudności.

Treści działań:

- spójność oddziaływań wychowawczych /szkoła, dom, grupy wychowawcze/,

- integracja społeczności Ośrodka /wyrażanie siebie w sytuacjach społecznych/,

- umacnianie poczucia własnej wartości. Rozwój i samodzielność (na miarę możliwości wychowanka),

Cele działań wychowawczych dla szkoły podstawowej.

Wartości: akceptacja i bezpieczeństwo.

Cel wychowawczy: Dziecko ma swoje miejsce w grupie i działa w niej zgodnie

z obowiązującymi normami.

Efekty działań wychowawczych:

ü      ma poczucie przynależności do grupy i działa w niej na miarę swych możliwości,

ü      potrafi wyrazić swoje potrzeby, oczekiwania i prośby,

ü      zna, współtworzy i respektuje normy grupowe, normy dobrego zachowania,

ü      umie zachować się w sytuacjach trudnych, wie gdzie szukać pomocy.

Cele działań wychowawczych dla gimnazjum:

Wartości:współdziałanie i odpowiedzialność

Cel wychowawczy: dziecko rozumie i doświadcza współzależności

i współodpowiedzialności za działanie grupy.

Efekty działań wychowawczych:

ü      zna prawa i obowiązki,

ü      dostrzega różnice między ludźmi i akceptuje je,

ü      działa dla innych,

ü      rozróżnia dobro i zło w sytuacjach codziennych i reaguje właściwie,

ü      potrafi odmówić,

ü      wie gdzie szukać pomocy,

ü      jest przygotowane do pełnienia określonych ról społecznych /dziecko, uczeń, kolega/ zgodnie,

ü      z obowiązującymi normami.

ü     

MODEL ABSOLWENTA OŚRODKA

Uczeń kończący Szkołę Podstawową:

 1. Wykorzystuje zdobytą wiedzę w życiu codziennym (w praktyce).
 2. Dba o kulturę osobistą i kulturę słowa.
 3. Jest odpowiedzialny za własne postępowanie.
 4. Dba o własne bezpieczeństwo i zdrowie oraz schludny i czysty wygląd zewnętrzny
 5. Wyraża swoje zdanie, poglądy na miarę możliwości.
 6. Korzysta z podstawowych informacji (np. rozkład jazdy, mapa, książka).
 7. Dba o własny samorozwój (zainteresowania).
 8. Potrafi racjonalnie wykorzystać wolny czas.
 9. Potrafi powiedzieć NIE nałogom (jest asertywny).

Uczeń kończący Gimnazjum:

 1. Ma pozytywny stosunek do otaczającego go świata.
 2. Wierzy w siebie i swoje możliwości (zna swoje słabe i mocne strony).
 3. Eliminuje swoje negatywne cechy i nawyki.
 4. Pracuje nad rozwijaniem kompetencji społecznych (asertywności, komunikacji, samokontroli, właściwego reagowania na stres, poprawnego rozwiązywania konfliktów).
 5. Łatwo nawiązuje kontakty społeczne.
 6. Szanuje i rozumie potrzeby oraz poglądy innych.
 7. Ma określone zainteresowania, talenty i pracuje nad ich rozwojem.
 8. Wyznacza sobie realistyczne do osiągnięcia cele.
 9. Wykorzystuje media jako źródła informacji i opinii w samodzielnym dochodzeniu do wiedzy.
 10. Jest przygotowany do tego, aby dokonać wyboru dalszej drogi kształcenia.
 11. Posiada umiejętności:
 • uczenia się,
 • poprawnego wyrażania swoich myśli w mowie i piśmie, dyskutowania,
 • posługiwania się różnymi źródłami wiedzy i informacji,
 • logicznego myślenia i swobodnego wykonywania obliczeń,
 • poprawnego rozwiązywania konfliktów,
 • samokontroli,
 • podejmowania działań na rzecz ochrony zdrowia,
 • podporządkowywania się regulaminom i zarządzeniom,
 • udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w nagłych wypadkach,
 • rzetelnego i odpowiedzialnego podejmowania obowiązków pracowniczych,
 • odróżniania dobra od zła.
 • współodpowiedzialności za wykonanie zadań grupowych,
 • otwartości na nowe doświadczenia i wyzwania,
 • aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.
 1. Przyjmuje postawy:

ZASADY WSPÓŁPRACY WYCHOWAWCZEJ

Z SAMORZĄDEM TERYTORIALNYM I ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

 1. Zaproszenie przedstawicieli samorządu na zajęcia, imprezy artystyczne, sportowe,
 2. Wywiady z przedstawicielami samorządu,
 3. Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów
 4. Współpraca z komisjami przeciwdziałającymi patologii społecznej,
 5. Współpraca z MOPS, PCPR, OOK, WOJSKIEM, POLICJĄ,
 6. Wspólne działanie na rzecz środowiska/ sprzątanie świata, udział w imprezach dla społeczności,
 7. Pozyskiwanie sponsorów i stała współpraca z zakładami pracy, indywidualnymi osobami,
 8. Przyznawanie wyróżnień, listów pochwalnych,
 9. Współpraca z mediami,
 10. Współpraca z placówkami oświatowo - wychowawczymi/ wspólne imprezy sportowe, artystyczne, obchody świąt/,
 11. Współpraca harcerska /Hufiec, Chorągiew, Zloty/.

ZASADY WSPÓŁPRACY WYCHOWAWCZEJ

Z RODZICAMI

Wspieranie rodziców w oddziaływaniach opiekuńczo – wychowawczych:

a) pomoc materialna /zakupy, dary, ulgi i zwolnienia z opłat za pobyt w placówce/,

b) pomoc zdrowotna /wizyty lekarskie, pierwsza pomoc, konsultacje specjalistyczne/,

c) pomoc prawna /kontakty z Sądami, kuratorami, interwencje w sytuacjach trudnych, kwestie opieki prawnej, policja/,

d) pomoc wychowawcza /gazetka dla rodziców, tematyczne szkolenia rodziców, spotkania
z nauczycielami, wychowawcami/.

Pedagogizacja – edukacja rodziców /uświadamianie istoty upośledzenia i konieczności kształcenia dziecka upośledzonego, informowanie, wspieranie psychiczne, emocjonalne/.

Włączanie rodziców do współpracy, współodpowiedzialności za Ośrodek, kształcenie

i wychowanie dziecka /Rada Rodziców/:

a) wspólne ustalanie regulaminów obowiązujących w placówce,

b) zapoznawanie z systemem oceniania i wychowania , programami nauczania

i wychowania,

c) wspólne imprezy z rodzicami, dla rodziców,

d) stałe spotkania klasowe, ogólnoszkolne,

e) pozyskiwanie sponsorów i wspólne decydowanie o zagospodarowaniu zdobytych funduszy.

Zadania Samorządu Uczniowskiego

WYCHOWAWCZE:

1. Dbać o dobre imię i honor szkoły,

2. Kształtować właściwą postawę obywatelską i patriotyczną młodzieży,

3. Wpajać zasady moralności i współżycia społecznego,

4. Rozwijać zainteresowania społeczno – gospodarcze oraz kulturowe młodzieży,

5. Kształtować u młodzieży nawyki gospodarności, oszczędności, umiejętności właściwego

i planowego działania zespołowego i gospodarowania funduszami własnymi i społecznymi,

6. Kształtować motywację podejmowanych działań,

7. Wiązać działalność uczniowską ze środowiskiem,

SPOŁECZNO – GOSPODARCZE:

1. Dekorowanie tablicy informacyjnej,

2. Porządkowanie terenów oraz budynku Ośrodka,

3. Zakładanie i porządkowanie zieleńców, ogródków kwiatowych, itp.

4. Ochrona przyrody, a w szczególności dokarmianie ptaków,

5. Podejmowanie innych prac społecznie użytecznych odpowiadających specyfice organizacji oraz potrzebom szkoły i środowiska,

6. Dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne,

KULTURALNO – OŚWIATOWE:

1. Organizowanie konkursów, imprez,

2. Organizowanie uroczystości tematycznych,

3. Organizowanie pomocy w nauce, zaopatrywanie w podręczniki i przybory szkolne uczniów mających trudne warunki materialne,

4. Redagowanie materiałów do gazetki szkolnej,

SPORTOWO – TURYSTYCZNE:

1. Organizowanie różnych form wypoczynku, wędrówek, wycieczek w celu poznania najbliższego regionu i kraju,

2. Organizowanie zawodów i rozgrywek sportowych.

POWINNOŚCI WYCHOWAWCÓW

DO ZADAŃ WYCHOWAWCY NALEŻY:

1. Rzetelne, coroczne zapoznanie uczniów i ich rodziców na godzinach wychowawczych

i zebraniach z rodzicami z podstawowymi dokumentami regulującymi życie szkoły: Statut Szkoły, Program Wychowawczy, Program Profilaktyki, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Regulaminy obowiązujące w Ośrodku.

2. Zapewnienie uczniom i ich rodzicom wszechstronnych informacji dotyczących postępów uczniów
w nauce i zachowaniu oraz wymagań edukacyjnych stawianych przez szkołę.

3. Tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie.

4. Interesowanie się postępami uczniów w nauce, zwracanie szczególnej uwagi na tych, którzy

napotykają na trudności, analizowanie problemu wspólnie z nauczycielami uczącymi.

5. Troska o właściwy stosunek ucznia do nauki i osiągania przez niego najlepszych wyników w nauce.

6. Dbanie o regularne uczęszczanie uczniów do szkoły, badanie przyczyn absencji, udzielanie pomocy uczniom, którzy opuścili zajęcia szkolne.

7. Przestrzeganie zasad Ośrodkowego Kodeksu Ucznia i Wychowanka i wdrażanie go w życie.

8. Informowanie nauczycieli uczących w danej klasie o trudnych sytuacjach wychowawczych.

9. Rozwiązywanie bieżących problemów dydaktycznych i wychowawczych poprzez:

- prowadzenie pogadanek,

- współpracę z rodzicami, nauczycielami, pedagogiem i psychologiem szkolnym, Poradniami

Psychologiczno- Pedagogicznymi, Policją i innymi instytucjami wspomagającymi pracę szkoły.

10. Prawidłowe i systematyczne prowadzenie dokumentacji szkolnej

11. Motywowanie uczniów do nauki i kontrola absencji.

12. Podejmowanie systematycznych wysiłków zmierzających do wytworzenia prawidłowej atmosfery
w zespole klasowym poprzez:

- integrowanie i uaktywnianie zespołu klasowego,

- kultywowanie tradycji Ośrodka,

- kształtowanie wzajemnych stosunków między uczniami na zasadach życzliwości

i współdziałania,

- podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów pomiędzy uczniami, a innymi członkami społeczności szkolnej.

13. Wyrabianie u uczniów poczucia współodpowiedzialności za ład, porządek, estetykę, czystość na terenie klasy, szkoły i placówki.

14. Indywidualne traktowanie każdego z uczniów. Udzielanie szczegółowej pomocy (medycznej,

socjalnej i pedagogicznej), rad, wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach

życiowych i wychowawczych.

15. Podejmowanie działań w zakresie edukacji prozdrowotnej i ekologicznej w celu przygotowania wychowanka do życia zgodnego z innymi ludźmi i naturą.

W Ośrodku obowiązują następujące zasady sprawowania opieki nad uczniami

w trakcie zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych:

- wszystkie zajęcia muszą się odbywać pod nadzorem nauczyciela,

- przed każdymi zajęciami nauczyciel zobowiązanym jest do sprawdzenia czy warunki

nauki i pracy nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia i życia uczniów.

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNOWYCHOWAWCZY

W JAŁOWĘSACH

JESTEM UCZNIEM I WYCHOWANKIEM SPECJALNEGO

OŚRODKA SZKOLNOWYCHOWAWCZEGO

W JAŁOWĘSACH

ZNAM SWOJE PRAWA I OBOWIĄZKI, SZANUJĘ SIEBIE I INNYCH.

MAM PRAWO DO WGLĄDU I UZYSKIWANIA INFORMACJI NA TEMAT

SWOICH PRAW I OBOWIĄZKÓW, KTÓRE SĄ ZAWARTE W:

 1. KONWENCJI O PRAWACH DZIECKA,
 2. STATUCIE OŚRODKA,
 3. PROGRAMIE WYCHOWAWCZYM, PROFILAKTYKI OŚRODKA,KONTRAKTACH KLASOWYCH,
 4. PROGRAMACH WYCHOWAWCZYCH GRUP WYCHOWAWCZYCH,
 5. KODEKSIE ZACHOWANIA UCZNIA I WYCHOWANKA

NORMY MIKROSPOŁECZNOŚCI W JAŁOWĘSACH

 1. PRZESTRZEGAM STATUTU, A WIĘC ZNAM SWOJE PRAWA
  I OBOWIĄZKI(wiem, co mi wolno, a czego nie wolno)
 2. W KAŻDEJ SYTUACJI ZACHOWUJE SIĘ W SPOSÓB GODNY UCZNIA
  I WYCHOWANKA OŚRODKA W JAŁOWĘSACH
 3. DBAM O HONOR I TRADYCJĘ SWOJEGO OŚRODKA
 4. DOBRZE I AKTYWNIE WYKORZYSTUJĘ CZAS PRZEZNACZONY NA NAUKĘ I INNE FORMY ZAJĘĆ
 5. PRZESTRZEGAM ZASAD WSPÓŁŻYCIA SPOŁECZNEGO
 6. REAGUJĘ NA UWAGI KAŻDEJ OSOBY DOROSŁEJ
 7. DBAM O KULTURĘ SŁOWA, UNIKAM WULGARYZMÓW
 8. SZANUJĘ PRACĘ WŁASNĄ I INNYCH OSÓB
 9. REAGUJĘ NA PRZEMOC I AGRESJĘ ELIMINUJĘ POSTAWĘ BIERNĄWOBEC ZAGROŻEŃ DLA ZDROWIA LUB ŻYCIA

KODEKS POSTĘPOWANIA

UCZNIA I WYCHOWANKA NASZEGO OŚRODKA

1. Jestem kulturalny wobec osób dorosłych jak i swoich koleżanek i kolegów.

2. Z szacunkiem odnoszę się do osób starszych..

3. Znam trzy magiczne słowa, którymi posługuję się, na co dzień: przepraszam, proszę i dziękuję.

4. W każdej sytuacji dbam o bezpieczeństwo własne i innych osób.

5. Dbam o dobre imię naszego Ośrodka i pamiętam, że reprezentuję go także na zewnątrz.

6. Dbam o higienę osobistą, czystość i porządek.

7. Stosuję się do obowiązku noszenia mundurka.

8. Nie używam bluźnierstw jak i przemocy wobec innych osób.

9. Nie dopuszczam się kradzieży jak i niszczenia rzeczy, które służą mnie i innym.

10. Troszczę się o mienie Ośrodka i jego estetyczny wygląd.

11. Jestem zawsze obecny i aktywny na zajęciach lekcyjnych oraz grup wychowawczych.

12. Na zajęciach lekcyjnych nie używam telefonu, na zajęciach grupach wychowawczych za zgodą wychowawcy, w nocy telefon oddaję do depozytu.

Przestrzegam Kodeksu Ucznia i Wychowanka

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

KAŻDY UCZEŃ MA PRWO DO:

 1. Właściwego procesu kształcenia, zgodnego z jego potrzebami i możliwościami.
 2. Obiektywnej oceny swojego zachowania i postępów w nauce.
 3. Opieki zdrowotnej.
 4. Ochrony przed przemocą fizyczna i psychiczną.
 5. Rozwijania zainteresowań poprzez uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych
  i zespołach.
 6. Uczestniczenia w imprezach organizowanych w ramach zajęć szkolnych
  i pozalekcyjnych.
 7. Reprezentowania Ośrodka w konkursach, przeglądach, zawodach sportowych innych imprezach.
 8. Udziału w wycieczkach organizowanych przez Ośrodek.
 9. Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętów oraz środków i pomocy dydaktycznych.
 10. Swobodnego wyrażania myśli i poglądów pod warunkiem, że nie krzywdzą one innych.
 11. Poszanowania godności i kulturalnego traktowania przez innych.

KAŻDY UCZEŃ MA OBOWIĄZEK:

 1. Systematycznie uczęszczać na zajęcia szkolne i aktywnie w nich uczestniczyć.
 2. Systematycznie pracować nad poszerzaniem swojej wiedzy i umiejętności.
 3. Dbać o czystość i estetykę pomieszczeń szkolnych i otoczenia szkoły i grup wychowawczych.
 4. Szanować sprzęty i pomoce dydaktyczne.
 5. Informować nauczyciela o zauważonych uszkodzeniach sprzętu, pomocy dydaktycznych, pomieszczeń.
 6. Godnie reprezentować szkołę na zewnątrz.
 7. Nosić w dni, w których odbywają się uroczystości szkolne strój galowy.
 8. Okazywać szacunek innym osobom.

PRAWA I OBOWIĄZKI WYCHOWANKA

KAŻDY WYCHOWANEK MA PRWO DO:

 1. Korzystania z pomieszczeń, urządzeń i wyposażenia przeznaczonego do nauki
  i wypoczynku.
 2. Otrzymywania wyżywienia według obowiązujących stawek finansowych i norm żywieniowych.
 3. Korzystania z opieki lekarskiej i dentystycznej.
 4. Uczestniczenia w kołach zainteresowań i pracy samorządu.
 5. Właściwej całodobowej opieki wychowawczej zapewniającej bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej, bądź psychicznej oraz poszanowania jego godności.
 6. Przyjmowania odwiedzin członków rodziny i znajomych.
 7. Prowadzenia korespondencji z rodzicami i znajomymi.
 8. Wyjazdu na dni wolne od nauki do domu rodzinnego.

KAŻDY WYCHOWANEK MA OBOWIĄZEK:

 1. Dbać o mienie w grupach.
 2. Przyczyniać się do estetycznego wyglądu pomieszczeń.
 3. Przestrzegać obowiązującego porządku dnia: zajęć szkolnych, pory posiłków, zajęć           w grupach, ciszy nocnej.
 4. Nie oddalać się od grupy bez zgody wychowawcy.
 5. Powracać z domu w wyznaczonym terminie.
 6. Wnosić własny wkład w organizację życia społecznego grup wychowawczych przez solidne wykonywanie dyżurów ,pełnienie różnych funkcji ,pomaganie słabszym i młodszym.                                                      

.     7. Naprawiać wyrządzone przez siebie szkody.                                                                                    

     8. Nie palić papierosów, nie pić alkoholu i nie zażywać narkotyków.

NAGRODY I KARY

NAGRODY:

Za rzetelną naukę, wzorowe zachowanie, osiągnięcia dydaktyczne, sportowe, artystyczne wychowanek może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody:

 1. Pochwałę wychowawcy klasy, grupy;
 2. Pochwałę dyrektora Ośrodka w obecności całej klasy;
 3. Pochwałę dyrektora, wicedyrektora Ośrodka na apelu;
 4. Dyplom uznania;
 5. Nagrodę rzeczową;
 6. List pochwalny do rodziców lub opiekunów prawnych.

KARY:

 1. Uczeń może zostać ukarany za nieprzestrzeganie Statutu Ośrodka, obowiązków ucznia, zasad współżycia.
 2. Stosuje się następujące rodzaje kar:

- upomnienie wychowawcy klasy, grupy,

- upomnienie lub nagana dyrektora, wicedyrektora Ośrodka na apelu,

- obniżenie oceny z zachowania,

- skreślenie z listy wychowanków,

3. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców lub prawnych opiekunów ucznia
o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.

4. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo odwołać się od kary dyrektora Ośrodka w ciągu trzech dni od daty jej ogłoszenia. Od decyzji dyrektora uczeń lub jego rodzice mogą odwołać się do organu prowadzącego szkolę. Decyzja organu prowadzącego jest ostateczna.

5. Uczeń może być skreślony z listy wychowanków na podstawie decyzji Rady Pedagogicznej zgodnie ze Statutem Ośrodka.


KONSEKWENCJE WYMIERZANE ZA PRZEWINIENIA

1. Obniżenie oceny z zachowania wg obowiązującego WSO

2. Naprawienie wyrządzonej szkody

a) pokrycie kosztów

b) dodatkowa praca na cel szkoły,

c) wykonanie plakatu, rysunku dotyczącego przekroczonej normy i zaprezentowanie jej na forum publiczności,

d) nauka na pamięć tekstu odnoszącego się do przekroczonej normy.

3. Kary porządkowe i dyscyplinujące do dyspozycji wychowawców

-przedstawienie sytuacji problemowej i grożących za przewinienie konsekwencji na forum grupy wychowawczej w sposób nie naruszający godności osobistej wychowanków,

-wykonanie dodatkowego dyżuru

-okresowy zakaz oglądania TV, korzystania z komputera, magnetofonu;

-doraźne wstrzymanie uczestniczenia w różnych formach rozrywki

4. Wpisanie uwagi do dziennika lekcyjnego.

5. Zatrzymanie telefonu u nauczyciela-wychowawcy i przechowanie do odbioru przez rodziców ucznia.

6. Upomnienie lub nagana udzielona przez wychowawcę klasy.

7. Upomnienie z powiadomieniem rodziców .

8. Upomnienie z ostrzeżeniem w obecności rodziców, opiekunów.

9. Nagana dyrektora z powiadomieniem rodziców, opiekunów.

10.Zawieszenie na czas określony prawa udziału w imprezach organizowanych

w Ośrodku i poza nim /wycieczki, dyskoteki, Zloty/.

11.Czasowe pozbawienie ucznia prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz

/konkursy, występy, zawody, itp./.

12.Zakaz pełnienia określonych funkcji w organizacjach szkolnych.

13. Zawieszenie wychowanka na czas określony w prawach ucznia.

14. Powiadomienie odpowiednich organów /Policja, Kurator, Sąd/.

15. Wystąpienie o skierowanie do placówki wychowawczej lub resocjalizacyjnej.

16.Skreślenie z listy uczniów, gdy uczeń ukończył 18 rok życia i wszelkie środki zaradcze nie przynoszą żadnych rezultatów.

Skreślenie z listy uczniów może nastąpić w następujących przypadkach:

a) nieobecności nieusprawiedliwionych przekraczających 100 godzin w semestrze

b) umyślnego niszczenia majątku szkoły, mienia prywatnego w szkole oraz w miejscu zajęć

c) poważnych wybryków chuligańskich w szczególności: pobicia, znęcanie się fizyczne i psychiczne, pijaństwo, wymuszenia, stosowania i propagowania środków odurzających

i narkotycznych.

17.Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o przeniesieniu ucznia do innej szkoły lub placówki po wyczerpaniu wszystkich kar możliwych do zastosowania.

18.Dyrektor na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej może wystąpić do Kuratora Oświaty
z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły lub placówki w przypadkach:

a) umyślnego niszczenia majątku szkoły, mienia prywatnego w szkole oraz w miejscu zajęć,

b) poważnych wybryków chuligańskich w szczególności: pobicia, znęcanie się fizyczne

i psychiczne, pijaństwo, wymuszenia, stosowania i propagowania środków odurzających

i narkotycznych,

c) przejawia zaburzenia, które zagrażają bezpieczeństwu i zdrowiu innych i kwalifikują go do umieszczenia w placówce o innym charakterze.

O zastosowanej formie kary czy nagrody informuje się rodziców, opiekunów.

Uczeń lub jego rodzice i opiekunowie mają prawo odwołać się od nałożonej kary

do Dyrektora Ośrodka w terminie 7 dni od powiadomienia o niej.

Wykonanie kary może być zawieszone, jeżeli uczeń uzyska poręczenie od Samorządu, Rady

Pedagogicznej, Rady Rodziców.

Obszary oddziaływań wychowawczych

– zadania, treści, cele szczegółowe

OTWARTOŚĆ, RADOŚĆ, SUKCES

Treści wychowawcze wynikające z zadań szkoły

Projektowane działanie

Termin

realizacji

/kiedy?,

gdzie?/

Adresat działań

Odpowiedzialni

Dziedziny życia

Obszary działań

S

F

E

R

A

A

R

T

Y

S

T

Y

C

Z

N

A

I Rozwijanie

twórczego

uczestnictwa

w życiu

kulturalnym

Ośrodka

- przygotowywanie

występów artystycznych

i oprawy scenograficznej dla uroczystości i imprez

organizowanych w Ośrodku i poza nim ,

SOSW Jałowęsy raz w miesiącu wg złożonych propozycji całorocznej pracy

Wszyscy wychowankowie

Nauczyciele
i wychowawcy

II. Pobudzanie do

twórczego

działania

- rozwijanie

wyobraźni i

ekspresji

twórczej

- wdrażanie do

gospodarowania czasem wolnym

- rozwój

zainteresowań

poszczególnych

wychowanków

- plenery plastyczne w ramach kół zainteresowań, konkursy plastyczne, warsztaty plastyczne,

- zagospodarowanie czasu wolnego

Stała współpraca z OOK w Opatowie.

Wyjazdy do ciekawych miejsc w pobliskiej okolicy SOSW w Jałwęsach formy wyjazdowe.

Wg harmonogramu. Praca całoroczna. Wg założonych propozycji .

Uzdolnieni oraz zainteresowani wychowankowie wszyscy wychowankowie

Nauczyciele plastyki opiekunowie kół artystycznych

Nauczyciele muzyki, plastyki, wychowawcy

III. Zapoznanie z wartościami kulturami i tradycjami naszego kraju

-uwrażliwienie na wartości duchowe

-akcentowanie podstawowych widomości artystycznych w trakcie zajęć lekcyjnych i grup wychowawczych

SOSW

Jałowęsy Formy wyjazdowe

Praca całoroczna

Wychowankowie Ośrodka

Nauczyciele przedmiotowi i wychowawcy

EFEKTY DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH:

WYCHOWANEK:

 • aktywnie uczestniczy w kulturalnym życiu Ośrodka
 • swoje odczucia i emocje potrafi wyrazić w formie twórczej
 • rozwija swoje możliwości i zainteresowania twórcze
 • poznaje podstawowe wartości kulturalne i tradycje naszego kraju
 • zna różne formy spędzania czasu wolnego i potrafi go sobie

zagospodarować

 • potrafi zachować się w miejscach publicznych
 • odczuwa radość z sukcesów swoich i innych
 • swobodnie prezentuje swoje możliwości, umiejętności na forum
 • potrafi korzystać z dóbr kulturalnych (biblioteka, muzeum, kino, teatr,

obsługa sprzętu audio video).

MONITORING I EWALUACJA:

 • wystawy prac – wytwory dzieci
 • konkursy, popisy
 • udział aktywny w imprezach artystycznych o charakterze Ośrodkowym,

regionalnym i wojewódzkim

 • udział w kołach zainteresowań, warsztatach
 • obserwacje zachowań w czasie wolnym

ROZWÓJ , SPRAWNOŚĆ , ZDROWIE

Treści wychowawcze wynikające z zadań szkoły

Projektowane działanie

Termin

realizacji

/kiedy?,

gdzie?/

Adresat działań

Odpowiedzialni

Dziedziny życia

Obszary działań

W

S

Z

E

C

H

S

T

R

O

N

N

Y

R

O

Z

W

Ó

J

U

C

Z

N

I

A

W

S

F

E

R

Z

E

F

I

Z

Y

C

Z

N

E

J

1.Higiena i

Zdrowie:

- kształtowanie

nawyków
w zakresie

czystości i higieny,

- zapewnienie

dzieciom

kompleksowej

opieki

medycznej.

- dbałość o higienę osobistą

uczniów,

- systematyczne przeglądy

czystości wychowanków,

- umiejętność korzystania

z pomieszczeń sanitarnych,

- okresowe badania lekarskie

i stomatologiczne,

- zapewnienie stałej opieki

medycznej i niezbędnych

leków dla wychowanków,

- kursy I pomocy dla n-li.

cały rok,

praca

ciągła

wychowankowie Ośrodka,

nauczyciele.

- kadra ped.

- służba

medyczna,

- wicedyrektor Ośrodka,

- rodzice,

- nauczyciele,

- wychowawcy,

2. Przestrzeganie

zasad BHP,

i p-poż.

- Zapoznanie z zasadami BHP

- pogadanki

- projekcje filmowe

- spotkanie z policjantem

- spotkanie ze strażakiem

- tablice informacyjne

- ulotki

- plansze

- szkolenia okresowe

- wychowanie komunikacyjne

praca

ciągła,

cały rok,

zgodnie
z rozkładem.

wychowankowie, pracownicy

uczniowie

Inspektor BHP

kadra ped.

nauczyciel

techniki,

wychowawcy

3. Profilaktyka w

zakresie

zapobiegania

patologii i choro-

bom społecznym.

4. Sport i rekreacja

- kształtowanie

prawidłowego

rozwoju

fizycznego

- wdrażanie do

przygotowań i

aktywnego

udziału w

imprezach

sportowych,

biwakach,

zlotach obozach,

wycieczkach.

- program profilaktyczny,

- wywiady i wyjazdy

środowiskowe do rodzin

zagrożonych,

- pogadanki i projekcje filmowe,

- rozmowy indywidualne

i grupowe o uzależnieniach:

lekami, narkotykami,

alkoholem, AIDS, chorobami

społecznymi

- programy ekologiczne,

- programy promujące zdrowie.

- zapewnienie

i wyegzekwowanie

odpowiedniego ubioru

sportowego,

- zachęcanie do aktywnego

udziału w lekcjach

wychowania fizycznego,

- urozmaicenie zajęć w-f,

- prowadzenie ćwiczeń

relaksujących i śródlekcyjnych,

- prowadzenie gimnastyki

korekcyjno – kompensacyjnej,

- zapewnienie prawidłowego

indywidualnego doboru mebli,

oświetlenia i powietrza w

czasie lekcji,

- organizacja i uczestnictwo

w imprezach sportowych

i turystycznych,

- turnieje tenisa stołowego,

- zawody lekkoatletyczne,

- Olimpiady Sportowe,

- Dzień Sportu Szkolnego.

praca

ciągła,

cały rok,

warsztaty

praca

ciągła,

cały rok,

wg harmono

gramu

wychowankowie i ich

rodziny,

młodzież

wychowan

kowie

Ośrodka

wraz

z opiekunami

nauczyciele przedmiotowi, wychowawcy.

nauczyciel w-f,

instruktor

gimnastyki

korekcyjno –

kompensa

cyjnej,

nauczyciele
i wychowawcy,

organizacja

harcerska,

drużynowi ZHP,

opiekunowie sekcji sportowej.

 

5. Wspomaganie

rozwoju

psychofizycznego

wychowanków

- kompensowanie

i korygowanie

wad i niedoborów

występujących u

dzieci.

- udział dzieci w zależności od

potrzeb i wskazań lekarza

w zajęciach korekcyjnych.

praca

ciągła

wychowan

kowie

Ośrodka,

nauczyciel wf,

instruktor gimnastyki korekcyjno-kompensa

cyjnej

EFEKTY DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH:

WYCHOWANEK:

 • dba o zdrowie i higienę ciała
 • dba o ład i porządek otoczenia
 • zna i przestrzega zasady bezpieczeństwa
 • wie gdzie szukać pomocy i potrafi się o nią zwrócić
 • uczestniczy w różnych formach aktywności ruchowej – rekreacji, turystyce,

zawodach sportowych

 • zna i przestrzega obowiązujące w sporcie zasady m. in. Zasadę “fair play”,

zasady zachowania kulturalnego kibica

 • zna zasady zdrowego stylu życia i wie jak je stosować w życiu codziennym
 • poznaje swoje możliwości i potrzeby ruchowe

MONITORING I EWALUACJA:

 • osiągnięcia sportowe indywidualne i drużynowe wychowanków
 • udział w imprezach sportowych, Olimpiadach Specjalnych
 • analiza potrzeb zdrowotnych
 • analiza działalności sekcji sportowej
 • konkursy czystości, konkursy o zdrowiu, konkursy ekologiczne
 • analiza wytworów dzieci
 • obserwacja zachowań w czasie spotkań sportowych

DBAŁOŚĆ O ŚRODOWISKO

Treści wychowawcze wynikające

z zadań szkoły

 

Projektowane działanie

Termin

realizacji

/kiedy?,

gdzie?/

Adresat

działań

Odpowiedzialni

Dziedzina życia

Obszary działań

S

F

E

R

A

E

K

O

L

O

G

I

C

Z

N

A

I. Poznajemy

najbliższą okolicę

II. Zmiany zachodzące

w środowisku

przyrodniczym

III. Wpływ zachowań

i czynności człowieka

na stan środowiska

naturalnego

IV. Działka szkolna

V. Kształtowanie

prawidłowych

zachowań uczniów

wobec innych ludzi,

zwierząt i przyrody

VI. Rozwijanie pracy

w zespołach i grupach

z uwzględnieniem

indywidualnych

predyspozycji dziecka

VII. Rozwijanie

poczucia

odpowiedzialności i

troski o najbliższe

otoczenie

WRZESIEŃ,

KWIECIEŃ –

EKO – ALARM !

- za- zajęcia lekcyjne

(funkcjonowanie w środowisku,

plastyka, technika, przyroda )

- wycieczki

- wycieczki, zajęcia w terenie

- zajęcia lekcyjne

- witanie wiosny

- gazetki tematyczne dotyczące pór

roku

- akcja “Sprzątanie świata” ,

spotkanie z leśnikiem

- święto Ziemi

- porządkowanie terenu wokół szkoły

- gazetki, konkursy plastyczne,

plakaty

- stała troska o pobliskie pomniki

przyrody i teren leśny

- stały kontakt z leśnikiem

- projekcja filmów ekologicznych

- opieka nad zwierzętami (karmniki,

dokarmianie ptaków i zwierząt

leśnych w okresie srogiej zimy

- zajęcia lekcyjne

- pielęgnacja działki, rabatek

kwiatowych

zajęcia lekcyjne – ćwiczenia

- praca na działce

- obserwacja i wycieczki (las,

okolica)

- organizowanie wystaw i konkursów

na temat OCHRONY PRZYRODY

- zdobywanie wiadomości na temat

stanu i zanieczyszczenia

środowiska

- kontrolowanie komunikatów

o zanieczyszczeniu najbliższego

otoczenia, analiza

- wzbogacanie słownictwa

ekologicznego

- prezentowanie wybranych książek

przyrodniczo – ekologicznych oraz

czasopism

- organizowanie lekcji – wybrane

przykłady: “Jak walczyć z

hałasem?” “Jak robić zakupy

ekologiczne?” “Jak walczyć

o czyste niebo?” “Ratujmy siebie

samych!”

- Jak rozwiązać śmieciowy problem?

- “Życie bez dobrodziejstw

cywilizacji – jak było kiedyś?”

- “Człowiek żyjący
w skażonym środowisku też wymaga ochrony”

- “Woda źródłem życia”

- “Rola przemysłu w naszym życiu”

-“Dlaczego Ziemię nazywamy matką?”

- eko gazeta

- zakładanie dekalogu ekologa

Klasa,

okolica

Cały rok

Klasa,

szkoła,

okolica

cały rok

szkoła

i okolica

las, dąb

działka

szkolna

wrzesień,

kwiecień,

cały rok

wiosna,

lato,

jesień

Szkoła

i okolica

Praca

całorocz

na

Szkoła

i okolica

praca

całoroczna

Wg

kalendarza

Wychowankowie

Uczniowie

Uczniowie

Uczniowie

Wychowankowie Ośrodka

Wychowawcy Ośrodka

Nauczyciele, wychowawcy

Nauczyciele, wychowawcy

Nauczyciele przyrody, wychowawcy, nauczyciele

Nauczyciele, wychowawcy przyrody

n-le przyrody

Nauczyciele, wychowawcy,

N-le przyrody,

wychowawcy

EFEKTY DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH:

WYCHOWANEK:

 • ma świadomość istnienia takich elementów jak powietrze, woda i ląd,

dzięki, którym możliwe jest życie na ziemi,

 • dostrzega i rozumie zależności wynikające z pory roku, zachowanie flory i fauny,
 • umie dostrzec negatywny wpływ człowieka na środowisko,
 • jest przyjacielem “Ziemi” – potrafi się o nią troszczyć, dba o czystość,

środowiska, na miarę swych możliwości chroni przyrodę,

 • jest przyjacielem zwierząt, roślin,
 • zna miejsca chronione, dba o nie,
 • wie co jest zdrowe, a co szkodliwe dla człowieka i środowiska,
 • bierze aktywny udział w akcjach, konkursach na rzecz ochrony środowiska.

MONITORING I EWALUACJA:

 • konkursy, warsztaty ekologiczne i zdrowotne,
 • wytwory dziecięce,
 • udział w akcjach ekologicznych,
 • zdobywanie sprawności związanych z ekologią.

UCZĘ SIĘ – ZNAM, WIEM, POTRAFIĘ

Treści wychowawcze

wynikające z zadań szkoły

Projektowane działanie

Termin

realizacji

/kiedy?

gdzie?/

Adresat

Działań

Odpowiedzialni

Dziedzina

życia

Obszary działań

S

F

E

R

A

I

N

T

E

L

E

K

T

U

A

L

N

A

I. Podnoszenie

wyników

nauczania

- stwarzanie

warunków

do realizacji

procesu nauczania

- czuwanie nad

prawidłową

realizacją

programu

nauczania

- rozwijanie

zainteresowań

uczniów poprzez

zajęcia

pozalekcyjne

- rozbudzanie

potrzeb

Czytelniczych

II. Działalność

korekcyjno –

kompensacyjna

- stały zakup

pomocy

doskonalących

prace

rewalidacyjne

- wdrażanie do

poszanowania

mienia

III.Nowatorstwo

pedagogiczne

i programowe

1. Dokształcanie

i

samokształcenie

kadry

pedagogicznej

2. Tworzenie

zespołów

przedmiotowo –

programowych

- wyposażenie klas i świetlic

w pomoce dydaktyczne,

umożliwiające indywidualizację

nauczania, korzystanie ze

sprzętu audio - tele

- wyposażenie
w odpowiednie

meble – dostosowanie do

potrzeb psychofizycznych

uczniów

- zapewnienie odpowiednich

warunków socjalnych i

sanitarnych

- włączenie nowych materiałów

programowych

- indywidualizacja nauczania

- wykorzystanie
w urozmaicony

sposób dostępnych środków i

technik dydaktycznych

- współpraca szkoły
i grup wychowawczych

w realizacji wspólnego frontu

nauczania i wychowania

wewnątrz szkolne badanie

wyników w formie quizów,

zabaw, konkursów

- działalność zespołów i kół

zainteresowań

- udział w konkursach

przedmiotowych, czytelniczych,

zawodowych

- spotkania z ciekawymi ludźmi,

wycieczki

- projekcja filmów video o

tematyce poznawczej

- konkurs czytelniczy

- wystawa prac plastycznych

- spotkanie ze sztuką: kino, teatr,

muzeum

- przygotowanie do obchodów

przypadających rocznic

- stałe, aktualne diagnozowanie

dzieci – monitorowanie potrzeb,

osiągnięć, zachowań

-współpraca
z poradnią

Psychologiczno – Pedagogiczną,

lekarzami rodzinnymi i

specjalistami,

-wyłonienie
i ewidencja dzieci

wymagających dodatkowych,

wspierających form pracy

rewalidacyjnej

- prowadzenie zajęć

rewalidacyjnych

- prowadzenie zajęć

korekcyjnych, wyrównawczych,

logopedycznych

- organizowanie innych form

zajęć wspierających rozwój

wychowanka /nowe metody

pracy rewalidacyjnej/

- indywidualizacja procesu

nauczania
i wychowania

-zakupy nowoczesnych pomocy

specjalistycznych,

- wdrażanie do troski o wyposażenie sal, pomieszczeń

rewalidacyjnych i

- pozyskiwanie sponsorów w celu

rozszerzania bazy

rewalidacyjnej

- tworzenie zespołów do

opracowania bloków

tematycznych

- uzupełnianie kształcenia na

studiach zaocznych i kolegiach

- studia zaoczne podyplomowe

- kursy specjalistyczne, warsztaty

- otwarte lekcje dla rodziców

- lekcje pokazowe, pogadanki,

konwersatoria

samokształceniowe

- doradztwo dla młodych

nauczycieli

- współpraca nauczycieli

i wychowawców w celu

uzgodnienia sposobów realizacji

rozwiązań problemów nauczania

- wspólne przygotowywanie

projektów integracji

międzyprzedmiotowej

- korelowanie treści przedmiotów

podobnych

- uzgodnienie metod i sposobów

prowadzenia rewalidacji

- wypracowanie wewnątrz

szkolnego systemu oceniania

- wypracowanie przedmiotowego

systemu oceniania

- wypracowanie wewnątrz

szkolnego systemu wychowania

- współdziałanie
w organizowaniu

Pracowni uzupełnianiu ich

wyposażenia

- wspólne opracowanie

i opiniowanie programów

nauczania i innowacji

- wypracowanie tematycznych,

okresowych programów

wychowawczych /program

zdrowotny, program

ekologiczny.../

Klasa,

świetlica

Praca

całoroczna

Praca ciągła

wg kalendarza

imprez

Październik

Maj

Zgodnie z

kalendarzem

Praca ciągła

na terenie

Ośrodka,

badania w

Poradni

Psych.-Ped.

Współpraca z

Ośrodkiem

Zdrowia

Praca ciągła,

pozyskiwa -

nie sponsorów

Szkoła,

wyjazdowe

formy

doskonalenia

SOSW

Nauczyciele

Uczniowie

Społeczność szkolna

Uczniowie

Ośrodka

Społeczność Ośrodka

Wychowankowie

Ośrodka,

dzieci o

specjalnych

potrzebach

Wychowankowie

Ośrodka

Praca

ciągła

Dyrektor

Wicedyrektor

ZHP

Nauczyciele

Wychowawcy

Dyrekcja,

nauczyciele,

wychowawcy,

logopeda

Cała kadra

i pracownicy

Ośrodka

Dyrekcja ,

nauczyciele,

wychowawcy

EFEKTY DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH:

WYCHOWANEK:

 • poznaje swoje możliwości, odkrywa siebie i świat,
 • rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania,
 • zdobywa wiedzę i umiejętności zgodnie ze swoimi możliwościami,
 • aktywnie współdziała w procesie zdobywania wiedzy i umiejętności,
 • współdziała na zajęciach rewalidacyjnych /wspólnie pokazuje trudności/,
 • stara się być pracowity, rzetelny i wytrwały,
 • przeżywa radość z własnego rozwoju,
 • potrafi dokonać autoprezentacji,
 • uzyskuje poczucie własnej wartości,
 • ma prawo do własnego zdania i potrafi go bronić,
 • kontroluje i ocenia swoje działanie,
 • potrafi kojarzyć fakty i wyciągać wnioski,
 • poszukuje własnego miejsca w świecie,
 • ma świadomość własnej użyteczności społecznej /osiąga dojrzałość,

społeczną i obywatelską/.

MONITORING I EWALUACJA:

 • analiza zaspakajania potrzeb szkoły i grup wychowawczych,
 • podsumowanie semestralnych i końcowych osiągnięć wychowanków,
 • lekcje otwarte dla rodziców,
 • udział w konkursach przedmiotowych, turniejach,
 • analiza wytworów i prac dzieci,
 • dokumentacja rewalidacji– podsumowania i wnioski półroczne

i roczne,

 • ewaluacja WSO.

UCZCIWOŚĆ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ, SPRAWIEDLIWOŚĆ

Treści wychowawcze

wynikające

z zadań szkoły

Projektowane działanie

Termin

realizacji

/kiedy?,

gdzie?/

Adresat

Działań

Odpowiedzialni

Dziedzina

życia

Obszary działań

S

F

E

R

A

M

O

R

A

L

N

O

-

E

T

Y

C

Z

N

A

I. Wychowanie

w duchu

demokracji,

równości oraz

poszanowaniu

godności osobistej

- zapoznanie z Konwencją Praw

Dziecka

- Statut Ośrodka

- Rozpowszechnianie Deklaracji

Praw Osób Upośledzonych

Umysłowo

Cały rok

SOSW

Jałowęsy

Wychowankowie

Ośrodka

Dyrekcja,

nauczyciele

i wychowawcy,

Samorząd

uczniowski

II. Kształtowanie

postawy afirmacji

dla drugiego

człowieka

III. Rehabilitacja

psychiczna

wychowanków

- kształtowanie

postaw etyczno –moralnych

- podniesienie

autorytetu

moralnego rodziny

- własny przykład nauczycieli

i wychowawców oraz innych

pracowników

- propagowanie tezy

M. Grzegorzewskiej “Nie ma

kaleki jest człowiek”

- uczestnictwo wychowanków w

imprezach o charakterze

integracyjnym

- włączanie się w życie

społeczności lokalnej

- rozwijanie sfery emocji i uczuć

- poznawanie
i rozróżnianie

pojęć “dobro” i “zło”

- ukształtowanie prawidłowych

sądów umysłowego wyboru

- nauka prawidłowych zasad

komunikacji międzyludzkiej

- tworzenie atmosfery

serdeczności, życzliwości i

dającej poczucie

bezpieczeństwa

- indywidualne rozmowy z

dziećmi

- uczestnictwo w lekcjach religii

- udział w wigilii

- pomoc w rozwiązywaniu

trudnych problemów

życiowych

- wdrażanie do pełnienia ról

społecznych na miarę

możliwości wychowanków

- wpływ środowiska rodzinnego

na rozwój społeczno –

moralny człowieka

- prawidłowe wzorce zachowań,

ideały, filmy, pogadanki

- udzielanie rodzicom pomocy

pedagogicznej i

psychologicznej

- wizyty w domach rodzinnych

- aktywne włączanie

rodziców w życie

społeczności szkolnej

- wychowanie do życia

w prawidłowej rodzinie

Cały rok,

praca

ciągła

SOSW

Jałowęsy

Kalendarz

imprez

Cały rok,

praca

ciągła

SOSW

Jałowęsy

Wychowankowie i pracownicy,

reprezentanci szkoły

Wszyscy

uczniowie,

 

Wszyscy

pracownicy

Ośrodka

Nauczyciele,

wychowawcy,

katecheci, cały

personel

Ośrodka,

EFEKTY DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH:

WYCHOWANEK

 • zna swoje prawa i obowiązki,
 • potrafi nazwać i określić swoje uczucia,
 • dostrzega różnice między ludźmi i akceptuje je,
 • szanuje drugiego człowieka,
 • rozróżnia dobro i zło w sytuacjach codziennych i stara się właściwie

postępować,

 • wie gdzie szukać pomocy i potrafi prosić o nią,
 • unika złych wpływów i potrafi powiedzieć “nie”,
 • rozumie konsekwencje swoich czynów i potrafi ponieść

odpowiedzialność.

MONITORING I EWALUACJA:

 • obserwacje zachowań, rozmowy,
 • analiza wytworów dzieci,
 • wspólne imprezy integracyjne /Wigilia, Zlot DH “NS”, choinka/.

BEZPIECZEŃSTWO, WSPÓŁDZIAŁANIE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Treści wychowawcze

Projektowane działanie

Termin

realizacji

Kiedy / gdzie

Adresat

działań

Odpowiedzialni

Dziedzina

życia

Obszary działań

S

F

E

R

A

S

P

O

Ł

E

C

Z

N

A

1.Organizacja

środowiska -

zaspokajanie

potrzeb

psychicznych

i socjalnych

wychowanków

2. Rozwijanie samodzielności i kształtowanie nawyków higieniczno-porządkowych

- stwarzanie warunków do rozwoju samorządności

- wypracowanie praw ucznia

- przegląd stanu

technicznego klas,

sypialni, łazienek,

usunięcie usterek,

wprowadzenie koniecznych

zmian

- ustawienie prac związanych

z remontami i

wyposażeniem w potrzebny sprzęt

- zapewnienie warunków

żywienia

- przyjacielski stosunek

wobec wychowanków

- przeprowadzenie

wywiadów z

wychowankami, rodzicami,

aktualizacja dokumentów

- pogadanki bhp i p. poż

- objaśnianie tablic

informacyjnych

/oznaczenia ewakuacyjne,

próbne alarmy p. poż./

- pogadanki o

bezpieczeństwie w trakcie

wycieczek, przejazdów

środkami komunikacji

masowej, zabaw

sportowych i prac techniki.

- Objęcie wychowanków

opieką całodobową

- Zapewnienie warunków do

realizacji procesu

rewalidacji

Praca ciągła,

SOSW

Jałowęsy, w

czasie realizacji

ścieżki

zdrowotnej

Praca ciągła,

realizacji

ścieżki

zdrowotnej

Społeczność

Ośrodka

/nauczyciele

, wychowawcy,

pracownicy

Ośrodka/

Wychowankowie

Ośrodka

Dyrekcja,

wychowawcy,

nauczyciele,

pracownicy

Ośrodka

Wychowawcy,

nauczyciele,

opiekunowie

organizacji i kół

zainteresowań

- Zwiększanie wymagań

w zakresie zaradności

i samoobsługi,

- Wyrabianie nawyków higienicznych

i estetycznych

- Troska o higienę osobistą

/konkurs czystości,

spotkania z lekarzem,

kwiecień – miesiącem

kultury zdrowotnej/

- Dyżury i prace

o charakterze

porządkowym

- Prace społeczno

– użyteczne

- Praca w drużynach

harcerskich, kołach

zainteresowań

- Działanie Samorządu

Uczniowskiego

3. Kształtowanie prawidłowych zachowań uczniów wobec innych ludzi, zwierząt i przyrody

- Przeciwdziałanie przejawom niedostosowania społecznego, w szczególności agresji i przemocy i nałogom, poprzez konkretne działania

- Zwracanie uwagi na poszanowanie mienia społecznego
i prywatnego

-Współżycia
z kolegami i kadrą na zasadzie koleżeńskości i tolerancji, partnerstwa
i solidarności

-Pogadanki ekologiczne i etyczne

-Dokarmianie zwierząt

-Prace na działce szkolnej

- spacery po lesie
i okolicy, sprzątanie świata

Praca ciągła SOSW Jałowęsy, realizacja ścieżki ekologicznej i zdrowotnej

Wychowankowie Ośrodka

Nauczyciele , wychowawcy

4.Wypracowanie

modelu

absolwenta

szkoły

podstawowej,

gimnazjum

- rozwijanie umiejętności

planowania, organizowania

własnego uczenia się
i działania,

- wykorzystywanie zdobytej

wiedzy w życiu

codziennym

- korzystanie
z różnych

źródeł informacji /prasa, radio, TV,

komputer/

- obsługiwanie

podstawowych

urządzeń technicznych

- rozwijanie umiejętności

współpracy w grupie,

- kształcenie potrzebnych

doświadczeń
i nawyków

związanych

z wypełnianiem

obowiązków, skutecznym

działaniem na gruncie

obowiązujących norm

/apele, listy pochwalne,

dyplomy, system

nagradzania i karania/

Praca ciągła,
w klasie,          

zajęcia

pozalekcyjne

Zajęcia
w sali

komputerowej,

wycieczki,

Codzienne

życie Ośrodka,

prace

społeczno-użyteczne

dla

Ośrodka,

Badania

w Poradni

Psych. –

Pedagogicznej,

badania

lekarskie

udział w życiu

Ośrodka,

programy,

profilaktyczne,

godziny

wychowawcze.

Udział w

różnych

formach życia

społecznego

poza

Ośrodkiem

SOSW

Jałowęsy

gmina, powiat

Uczniowie

Klasy VI i III gimnazjum

Nauczyciel, wychowawca, dyrekcja

5. Rozwijanie współpracy ze środowiskiem lokalnym i rodzinnym

poznanie najbliższego

środowiska i specyfiki

swojego regionu

- rozwijanie szacunku dla

dobra wspólnego
i postaw

prospołecznych

- rozwijanie wiedzy

o kulturze i historii regionu,

- zachowanie pomnażanie

dziedzictwa kulturowego,

- działania integracyjne ze

środowiskiem lokalnym

- zapraszanie
i uaktywnianie

uczestnictwa

przedstawicieli
i zakładów

opiekuńczych, władz

administracyjnych
i oświatowych
w imprezach

i spotkaniach roboczych

Ośrodka,

- tworzenie frontu działań

programowych
i materialnych do

rozbudowania istniejącej

bazy i wyposażenia

z korzyścią dla

wychowanków
i lokalnego

środowiska,

- udział rodziców

w realizacji programów

wychowawczo –

rewalidacyjnych,

codziennym życiu Ośrodka,

- edukacja wychowania do

życia w rodzinie

/prawidłowe wzorce

rodzinne/

Praca ciągła, realizacja ścieżki regionalnej, gmina, powiat

Realizacja ścieżki prorodzinnej

Społeczność

Ośrodka,

rodzice,

Samorząd

Terytorialny

/władze,

organizacje

Wychowawcy , nauczyciele, dyrekcja, Rada Rodziców

6. Rozwijanie

tradycji,

obrzędowości.

Kształtowanie

postaw      

patriotycznych

- edukacja patriotyczna

/wiedza o ojczyźnie

i kształtowanie więzi

z krajem/

- organizowanie uroczystych

apeli z okazji rocznic

i świąt narodowych

- poszerzanie wiedzy

o patronie Ośrodka

- tworzenie własnych

tradycji i obrzędów

Realizacja

ścieżki

patriotyczno

obywatelskiej,

kalendarz

rocznic

i uroczystości,

praca ciągła

Społeczność

Ośrodka

Wychowawcy,

nauczyciele

EFEKTY DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH:

WYCHOWANEK

 • akceptuje siebie i szanuje odmienności drugiego człowieka,
 • ma poczucie przynależności do grupy rówieśniczej,
 • potrafi komunikować się z innymi,
 • współdziała i aktywnie działa na rzecz grupy, Ośrodka,
 • podejmuje różne role społeczne,
 • zna normy społeczne i według nich postępuje,
 • potrafi zachować się w miejscach publicznych,
 • zna swoje prawa i obowiązki, szanuje prawa i obowiązki innych,
 • otacza opieką potrzebujących, słabszych i bezbronnych,
 • potrafi bezpośrednio i otwarcie wyrażać swoje prośby, oczekiwania i sądy,
 • jest samodzielny na miarę swojego wieku i możliwości,
 • podporządkowuje się poleceniom, przestrzega regulaminów, zasad

bezpieczeństwa,

 • nie akceptuje zachowań złych, walczy z nałogami u siebie i innych,
 • tworzy i uczestniczy w kultywowaniu tradycji szkoły, miasta, regionu

i państwa,

 • potrafi planować działanie i stara się przewidzieć efekt,
 • szanuje mienie prywatne i społeczne.

MONITORING I EWALUACJA:

 • bieżąca obserwacja życia wychowanków w Ośrodku,
 • liczba wypadków, przeprowadzone alarmy p. poż.,
 • liczba zachowań niepożądanych, zgłoszonych problemów wychowawczych,
 • analiza zniszczenia mienia i sprzętu,
 • analiza wytworów i prac dzieci,
 • udział w imprezach organizowanych w Ośrodku, warsztatach, konkursach,
 • obserwacje i oceny z zachowania .

.

O nas SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI…………………………………………………………………………..1 ROZDZIAŁ I Nazwa Ośrodka i inne informacje o Ośrodku…………………………………………...4 ROZDZIAŁ II Cele i zadania Ośrodka……………………………………………………………..........6 ROZDZIAŁ III Organy Ośrodka oraz tryb rozwiązywania konfliktów…………………………….........19 ROZDZIAŁ IV Organizacja Ośrodka i jego szkół…………………….…………………..………….......28 ROZDZIAŁ V Pracownicy……………………………………………………………………………...34 5.1 Zadania i obowiązki nauczycieli, wychowawców oraz specjalistów pracujących z uczniami ROZDZIAŁ VI Wychowankowie………………….……………………………………………….…….40 ROZDZIAŁ VII Wewnątrzszkolny System Oceniania…………………………………………...………49 7.1. Ocenianie , klasyfikowanie i promowanie uczniów 7.2. Klasyfikowanie śródroczne, roczne oraz promowanie uczniów 7.3. Egzaminy klasyfikacyjne 7.4. Procedura odwoławcza od ustalonej rocznej oceny klasyfikacyjnej 7.5. Egzaminy poprawkowe 7.6. Ukończenie szkoły 7.7. Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej i egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum 7.8. Przepisy wspólne dla sprawdzianu i egzaminów ROZDZIAŁ VIII Dokumentacja i przepisy końcowe…………………………………………….……….80 STATUT Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jałowęsach Na podstawie art. 50 ust. 2 pkt 1 i art. 52 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 roku w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz. U. Nr 52, poz. 466), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami) w celu dostosowania organizacji i zasad działania Ośrodka do obowiązujących przepisów. Rada Pedagogiczna Ośrodka Uchwałą Nr 2/2010/2011 z dnia 14.09.2010 r., uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 5 z dn. 27.08.2014 r. oraz uchwałą Nr 1 z dn. 31.08.2015 r. przyjęła znowelizowany i ujednolicony tekst Statutu w brzmieniu: ROZDZIAŁ I Nazwa Ośrodka i inne informacje o Ośrodku § 1 1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jałowęsach, zwany dalej „Ośrodkiem” jest placówką działającą na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. Nr 95 poz. 425 z późniejszymi zmianami), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 roku w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. Nr 52, poz. 467 z późniejszymi zmianami). 2. Nazwa Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego jest używana w pełnym brzmieniu. 3. W skład Ośrodka wchodzą: 1) Szkoła Podstawowa Specjalna dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym zwana dalej „Szkołą Podstawową”. 2) Gimnazjum Specjalne dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym zwane dalej „Gimnazjum”, 3) Szkoła Przysposabiająca do Pracy dla uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz z niepełnosprawnością sprzężoną . 4. Nazwy szkół wchodzących w skład Ośrodka składają się z nazwy Ośrodka i nazwy danej szkoły. 5. W nazwach szkół wchodzących w skład Ośrodka umieszczonych na tablicach urzędowych, na świadectwach oraz na pieczęciach, którymi opatruje się świadectwo i legitymację szkolną pomija się określenie „specjalna”. 6. Organem prowadzącym dla Ośrodka Rada Powiatu. 7. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Świętokrzyski Kurator Oświaty. 8. Adres siedziby Ośrodka: Jałowęsy 124, 27-500 Opatów. 9. Ośrodek i wchodzące w jego skład szkoły mają charakter publiczny. 10. Ośrodek i wchodzące w jego skład szkoły zapewniają bezpłatne kształcenie w zakresie objętym programem nauczania. § 2 1. Ośrodek jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i z niepełnosprawnością sprzężoną zakwalifikowanych do szkół funkcjonujących w ramach Ośrodka. 2. Kształcenie dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub z niepełnosprawnością sprzężoną w szkołach działających w Ośrodku jest prowadzone nie dłużej niż do ukończenia przez ucznia: 1) 18 roku życia - w przypadku szkoły podstawowej, 2) 21 roku życia - w przypadku gimnazjum, 3) 24 roku życia – w przypadku szkoły przysposabiającej do pracy. 3. Pobyt wychowanka w Ośrodku może trwać do czasu ukończenia nauki w szkole, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia. 4. Do szkół mogą uczęszczać dzieci i młodzież nie mieszkający w Ośrodku. Młodzieży tej przysługuje status wychowanków Ośrodka. § 3 Świadectwa wydane przez szkoły wchodzące w skład Ośrodka są dokumentami urzędowymi. Rozdział II Cele i zadania Ośrodka § 4 1. Głównym celem Ośrodka i jego szkół jest przygotowanie wychowanków do samodzielnego życia w integracji ze społeczeństwem w warunkach współczesnego świata, poprzez: 1) osiągnięcie optymalnego rozwoju umysłowego, moralnego, emocjonalnego i fizycznego w zgodzie z ich potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz możliwościami psychofizycznymi, za pomocą specjalnych metod, 2) przygotowanie do dalszego kształcenia. 2. Ośrodek zapewnia opiekę nad wychowankami przez umożliwianie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych. 3. Ośrodek i jego szkoły zapewniają wychowankom (uczniom): 1) organizację procesu dydaktyczno – wychowawczego i umożliwiającą wszechstronny rozwój w dostępnym im zakresie, z uwzględnieniem zadań pracy rewalidacyjnej jakimi są: kompensacja, korektura, usprawnianie, 2) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, 3) odpowiednie warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, 4) warunki sprzyjające ujawnianiu się i rozwijaniu zainteresowań uczniów poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych, prowadzenie kółek zainteresowań, 5) realizację programu nauczania, programu wychowawczego i programu profilaktyki, danego rodzaju niepełnosprawności i stopnia upośledzenia umysłowego, z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy dydaktycznej i wychowawczej, 6) opiekę psychologiczno-pedagogiczną oraz inną pomoc specjalistyczną poprzez współpracę z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami, mającą na celu jasne określenie zaleceń zawartych w orzeczeniach, wspomaganie w diagnozowaniu potrzeb rozwojowych danego dziecka i opracowaniu programów pracy z danym dzieckiem, 7) wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia dokonywaną na danym etapie edukacyjnym, nie rzadziej niż raz w roku, będącą podstawą do opracowania i modyfikowania indywidualnego programu edukacyjnego, określającego zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów oraz rodzaj zajęć rewalidacyjnych lub zajęć socjoterapeutycznych prowadzonych z uczniem. 4. Ośrodek umożliwia: 1) udział w indywidualnych lub grupowych zajęciach specjalistycznych w zakresie zajęć rewalidacyjnych, usprawniających ruchowo, profilaktyki społecznej, przygotowujących dzieci i młodzież do samodzielności w życiu społecznym, 2) udział w zajęciach sportowych, turystycznych, rekreacyjnych oraz kulturalno-oświatowych. 5. Ośrodek kształtuje prawidłowe postawy dzieci i młodzieży wobec pracy, w aspekcie motywacji, kompetencji i wykonania. 6. Ośrodek tworzy warunki niezbędne do zapewnienia dzieciom i młodzieży komfortu psychicznego i poczucia bezpieczeństwa emocjonalnego oraz warunki i sytuacje sprzyjające i doskonalące ich zaradność życiową. 7. Ośrodek kształtuje wśród dzieci i młodzieży poczucie odpowiedzialności za samodzielnie dokonywane wybory i podejmowane decyzje. 8. Ośrodek upowszechnia wśród dzieci i młodzieży wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtuje właściwe postawy wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych. 9. Ośrodek realizuje zadania wychowawcze kształtujące wśród wychowanków postawy prozdrowotne i proekologiczne. 10. Ośrodek kształtuje wśród dzieci i młodzieży aktywność społeczną i umiejętność spędzania czasu wolnego. 11. Ośrodek i jego szkoły umożliwia wychowankom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, językowej, religijnej, własnej historii i kultury. 12. Ośrodek respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa, a także zobowiązania, wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ oraz Konwencji o Prawach Dziecka. 13. 1) Szkoła Podstawowa i Gimnazjum dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim zapewniają uczniom w szczególności: 1) a) naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem, b) poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia, c) dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści, d) rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych), e) rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego, f) przekazywanie wiadomości przedmiotowych w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie, g) poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego, h) poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej. 2) W Szkole Podstawowej i Gimnazjum uczniowie kształcą swoje umiejętności wykorzystywania zdobywanej wiedzy, aby w ten sposób lepiej przygotować się do pracy w warunkach współczesnego świata. Nauczyciele tworzą uczniom warunki do nabywania następujących umiejętności: a) planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią coraz większej odpowiedzialności, b) skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, przygotowania do publicznych wystąpień, c) efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm, d) rozwiązywania problemów w sposób twórczy, e) poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, f) odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków, g) rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań, h) przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych. 3) Nauczyciele w pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, zmierzają do tego, aby uczniowie w szczególności: a) znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym), b) rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie, c) mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów nauczania, jak i całej edukacji na danym etapie, d) stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie z odpowiedzialność za innych, wolność własną z wolnością innych, e) poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie, f) uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie, g) przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się, h) kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów; umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów. 13.2) Zadania Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym i z niepełnosprawnością sprzężoną. a) Tworzenie warunków niezbędnych do zapewnienia uczniowi komfortu psychicznego, poczucia bezpieczeństwa i akceptacji, nawiązania pozytywnego kontaktu emocjonalnego nauczyciela z uczniem. b) Dokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i na jej podstawie opracowywanie i modyfikowanie indywidualnego programu edukacyjnego. c) Rozwijanie u ucznia motywacji do porozumiewania się z drugą osobą (rówieśnikiem, dorosłym), komunikowania potrzeb i stanów emocjonalnych. d) Tworzenie sytuacji edukacyjnych i wykorzystywanie sytuacji życiowych do rozwijania umiejętności komunikacyjnych uczniów, w tym także umiejętności czytania i pisania, jak również elementarnych umiejętności matematycznych. e) Wdrażanie do samodzielnego wykonywania czynności związanych z samoobsługą, budzenie chęci pomocy innym. f) Tworzenie sytuacji wychowawczych umożliwiających doświadczanie relacji społecznych, przygotowanie do pełnienia ról społecznych, wzmacnianie pozytywnych przeżyć związanych z pełnionymi rolami. g) Uczenie zasad współżycia społecznego (w szczególności pomoc sąsiedzka i inne zachowania prospołeczne, poszanowanie godności osobistej drugiego człowieka, uprzejmość i życzliwość). h) Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych, uczenie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych. i) Uczenie umiejętności kierowania swoim postępowaniem, rozwijanie umiejętności dokonywania wyboru i budzenie poczucia odpowiedzialności za własne decyzje, uczenie obowiązkowości i kształtowanie niezależności uczuciowej. j) Tworzenie sytuacji sprzyjających poznawaniu otoczenia, w którym przebywa uczeń, instytucji i obiektów, z których będzie w przyszłości korzystał. k) Umożliwianie uczniowi udziału w różnych wydarzeniach społecznych i kulturalnych w roli odbiorcy i twórcy kultury, uczenie przy tym wyrażania swoich przeżyć i emocji. l) Przybliżanie tradycji i obyczajów lokalnych, narodowych, rozbudzanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, regionu, kraju. ł) Umożliwianie poznawania środowiska przyrodniczego, budzenie zainteresowania i szacunku dla otaczającej przyrody i wychowanie do życia w harmonii z przyrodą. m) Wspieranie rozwoju sprawności psychofizycznej uczniów, prowadzenie zajęć niezbędnych do rozwoju psychoruchowego. n) Tworzenie warunków do uprawiania przez uczniów różnych dyscyplin sportu, udziału w zawodach sportowych, turystyce i krajoznawstwie. o) Tworzenie warunków do zdobywania umiejętności technicznych i wykorzystywania ich w różnych sytuacjach życiowych. Umożliwianie korzystania z urządzeń technicznych, ułatwiających funkcjonowanie w życiu. p) Zapewnienie uczniowi udziału w różnych zajęciach rewalidacyjnych wspierających rozwój i mających wpływ na możliwości kształcenia ogólnego oraz realizację treści podstawy programowej. Zajęcia rewalidacyjne są prowadzone w celu: - wspomagania rozwoju ucznia, - rozwijania psychofizycznej sprawności ucznia oraz zdolności do odniesienia sukcesu, - rozwijania zainteresowań (w szczególności muzycznych, teatralnych, tanecznych, śpiewu i sportowych), sprawności manualnej oraz zdolności plastycznych, - usprawniania funkcjonowania ucznia oraz jego kondycji fizycznej, - wspomagania samodzielności społecznej, - wdrażania do aktywności ruchowej i kształtowania umiejętności samodzielnego organizowania wypoczynku i rekreacji. 14. Cele i zadania szkół uszczegółowione są w programie wychowawczym i programie profilaktyki Ośrodka, uwzględniającymi potrzeby rozwojowe uczniów. Programy te uchwala Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców po zaopiniowaniu przez Samorząd Uczniowski. 15. Celem programu profilaktyki jest przygotowanie wychowanków do zdrowego stylu życia, zminimalizowanie negatywnych wpływów środowiska oraz doprowadzenie do właściwej adaptacji wychowanków w Ośrodku. 1) Zadania realizowane w ramach programu profilaktyki: a) wychowanie w trosce o bezpieczeństwo wychowanków, b) propagowanie zdrowego stylu życia c) wykształcenie właściwej postawy wobec problemu uzależnień. d) kształtowanie prawidłowych postaw u wychowanków. e) motywowanie wychowanków do systematycznego uczęszczania do szkoły. f) wskazywanie wartościowych form spędzania czasu wolnego. 2) Program profilaktyki jest skorelowany ze szkolnym programem nauczania i programem wychowawczym. Jest zgodny z prawem oświatowym i prawem państwowym oraz dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych uczniów, potrzeb środowiska. 16. Celem programu wychowawczego jest wszechstronny rozwój osobowości wychowanka, zapewniający mu przygotowanie do samodzielnego, aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie i rodzinie, na miarę jego indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych. 1) Zadania realizowane w ramach programu wychowawczego: a) dbanie o bezpieczeństwo wychowanków, b) promowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, c) wdrażanie do samodzielności i zaradności społecznej, d) aktywizowanie samorządności uczniowskiej, e) kształtowanie postaw patriotycznych, f) kultywowanie tradycji szkolnych i narodowych, g) propagowanie wychowania zgodnego z uniwersalnymi wartościami, h) kształtowanie pozytywnych wzorców zachowań, i) rozwijanie wrażliwości ekologicznej, j) kształtowanie świadomości proeuropejskiej. § 5 1. Praca dydaktyczno - wychowawcza i opiekuńcza w Ośrodku odbywa się: 1) na zajęciach edukacyjnych w szkołach, 2) w grupach wychowawczych w Ośrodku, 3) na zajęciach rewalidacyjnych i innych zajęciach specjalistycznych, 4) na zajęciach pozalekcyjnych, 5) na zajęciach innych, które mogą być utworzone. § 6 1. Ośrodek współdziała z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom. 1) W zakresie udzielania pomocy Ośrodek współpracuje z: a) sądem, kuratorami sądowymi, b) policją, c) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, d) ośrodkami pomocy społecznej, e) i innymi instytucjami działającymi na rzecz dziecka. § 7 Ośrodek zapewnia uczniom (wychowankom) opiekę pedagogiczną oraz bezpieczeństwo w czasie prowadzonych przez nauczycieli i wychowawców zajęć: 1) podczas zajęć na terenie Ośrodka za bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel lub wychowawca prowadzący zajęcia, 2) podczas zajęć poza Ośrodkiem odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów (wychowanków) ponosi nauczyciel lub wychowawca prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek szkolnych - kierownik wycieczki wraz z opiekunami, 3) w przypadku zaistnienia wypadku ucznia (wychowanka) nauczyciel lub wychowawca zobowiązany jest do postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności powinien natychmiast udzielić pomocy, wezwać pomoc medyczną, poinformować rodziców i przełożonych. § 8 1. Zadania nauczycieli i wychowawców w zakresie zapewnienia uczniom opieki pedagogicznej i bezpieczeństwa: 1) nauczyciel i wychowawca przybywa do pracy przed rozpoczęciem lekcji (zajęć), przejmuje opiekę nad klasą (grupą) i odpowiada za bezpieczeństwo znajdujących się pod jego opieką wychowanków aż do przejęcia opieki nad klasą (grupą) przez innego nauczyciela lub wychowawcę zgodnie z harmonogramem pracy Ośrodka, 2) W czasie przerw międzylekcyjnych nauczyciele prowadzą dyżury zgodnie z Regulaminem Nauczyciela Dyżurującego oraz harmonogramem będącym załącznikiem do tego Regulaminu, z wyjątkiem pkt. 2 a, 2a) w przypadku, gdy nie ustalono harmonogramu , o którym mowa w pkt. 2, w czasie przerw międzylekcyjnych klasą opiekuje się nauczyciel, który miał z nią zajęcia przed tą przerwą, 3) w czasie posiłków każda klasa (grupa) przebywa na stołówce wraz z nauczycielem lub wychowawcą, który miał z nią lekcje (zajęcia) bezpośrednio przed tą porą. Nauczyciel lub wychowawca osobiście zgłasza liczbę osób do żywienia oraz zapewnia porządek i dyscyplinę w czasie posiłku, 4) w innych sytuacjach zleconych przez przełożonych za bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel i wychowawca wyznaczony do opieki nad daną grupą uczniów przez przełożonego. § 9 1. Każdy oddział powierzony jest przez Dyrektora Ośrodka opiece wychowawczej nauczycielowi-wychowawcy. 2. Dla zapewnień ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel wychowawca opiekował się oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 3. Zmiany wychowawcy może dokonać Dyrektor tylko w przypadku: 1) zmian organizacyjnych, 2) na uzasadniony wniosek rodziców lub samorządu uczniowskiego klasy, 3) na uzasadniony wniosek nauczyciela - dotychczasowego wychowawcy, 4) w przypadku zaniedbywania obowiązków przez wychowawcę. § 10 1. Ośrodek wspomaga rodziny i wychowanków znajdujących się w trudnych warunkach materialnych z powodów rodzinnych lub losowych w pozyskiwaniu pomocy. 2. W Ośrodku może funkcjonować komisja d/s organizacji pomocy materialnej. 1) Podstawowym zadaniem komisji jest rozpoznawanie sytuacji socjalnej wychowanków i wnioskowanie o udzielenie pomocy materialnej wychowankom znajdującym się w trudnej sytuacji. 2) Skład i szczegółowy zakres działania komisji, jak też kryteria przyznawania świadczeń określają odrębne przepisy oraz regulamin działania komisji. § 11 1. Ośrodek współdziała z rodzicami (prawnymi opiekunami) swoich uczniów w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. 2. W Ośrodku działa Rada Rodziców. Kompetencje i zadania Rady Rodziców ujęte są w § 18. 3. Formy tego współdziałania uwzględniają prawo rodziców (prawnych opiekunów) do: 1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych Ośrodka i planu pracy dydaktyczno-wychowawczej z danym dzieckiem, 2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych, sprawdzających, 3) uzyskiwania rzetelnej informacji o rozwoju psychofizycznym, zachowaniu dziecka w Ośrodku, o jego postępach, a także przyczynach trudności w nauce, 4) wyrażania opinii na temat pracy Ośrodka, 5) udzielania pomocy finansowej i organizacyjnej w pracy Ośrodka. 4. We współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka, nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne oraz nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia rewalidacyjne: 1) rozpoznają potrzeby rozwojowe i możliwości edukacyjne dzieci i młodzieży , 2) organizują i prowadzą zajęcia edukacyjne i pracę wychowawczą , w szczególności: a) wybierają lub opracowują programy nauczania, b) opracowują dla każdego ucznia i realizują indywidualne programy edukacyjne, uwzględniając dostosowanie realizacji programów nauczania, programu wychowawczego i programu profilaktyki do indywidualnych potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, c) przygotowują i prowadzą zajęcia rewalidacyjne, 3) prowadzą lub organizują różnego rodzaju formy pomocy psychologicznej i pedagogicznej dla dziecka i jego rodziny. 5. Ośrodek zapewnia udzielanie pomocy rodzicom (prawnym opiekunom) dzieci i młodzieży w zakresie doskonalenia umiejętności niezbędnych we wspieraniu ich rozwoju. Wspomaga rodziców (prawnych opiekunów) w pełnieniu funkcji wychowawczych i edukacyjnych, w szczególności przez organizowanie konsultacji, zajęć psychoedukacyjnych, warsztatów umiejętności i grup wsparcia. 6. Do form współpracy Ośrodka z rodzicami należą: spotkania rodziców (prawnych opiekunów) z dyrektorem oraz wychowawcami klas (grup), 1) spotkania Dyrektora z Radą Rodziców, 2) indywidualne kontakty rodziców z dyrektorem, nauczycielami, wychowawcami, pedagogiem i psychologiem lub innym specjalistą, 3) wizyty nauczycieli, wychowawców lub pedagoga szkolnego w domach uczniów (wychowanków), 4) przedstawianie uwag i wniosków na posiedzeniach Rady Rodziców. § 12 1. Ośrodek: 1) współpracuje ze szkołami ogólnodostępnymi w zakresie diagnozowania i rozwiązywania trudnych problemów dydaktyczno-wychowawczych dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do tych szkół, 2) prowadzi działania edukacyjne i profilaktyczno-wychowawcze w środowisku lokalnym. 2. W Ośrodku mogą działać stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Ośrodka. § 13 1. W celu zapewnienia opieki zdrowotnej Ośrodek współpracuje z SPZOZ w Opatowie obejmujący swą działalnością wszystkich wychowanków. Rozdział III Organy Ośrodka oraz tryb rozwiązywania konfliktów § 14 1. Organami Ośrodka i szkół wchodzących w skład Ośrodka są: 1) Dyrektor Ośrodka, 2) Rada Pedagogiczna Ośrodka, 3) Rada Rodziców Ośrodka, 4) Samorząd Uczniowski. § 15 1. Zadania i kompetencje Dyrektora Ośrodka: 1) kierowanie działalnością dydaktyczno - wychowawczą Ośrodka i reprezentowanie go na zewnątrz, 2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego, 3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 4) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących, 5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Ośrodka zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Ośrodka, 6) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych, 7) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych, 8) odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych przeprowadzanych w szkołach Ośrodka. 9) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia. 2. Dyrektor Ośrodka może, w drodze decyzji, skreślić ucznia nie objętego obowiązkiem szkolnym z listy uczniów w przypadkach określonych w § 51 ust.6, 7, 8 Statutu Ośrodka na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego. 3. Uczeń objęty obowiązkiem szkolnym w uzasadnionych przypadkach, na wniosek Dyrektora Ośrodka, może zostać przeniesiony przez Kuratora Oświaty do innej szkoły. 4. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Ośrodku nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach: 1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Ośrodka, 2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Ośrodka, 3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i wychowawców. 5. Dyrektor Ośrodka w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim. 6. Dyrektor Ośrodka jest powoływany na zasadzie i w sposób ustalony w odrębnych przepisach. § 16 1. Jeżeli w Ośrodku zatrudnionych jest więcej niż 15 pracowników pedagogicznych tworzy się stanowisko wicedyrektora. 2. Funkcje określone w ust.1 powierza jak i odwołuje z nich Dyrektor Ośrodka po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i Rady Pedagogicznej. 3. Dyrektor Ośrodka określa dla stanowiska wymienionego w ust. 1 zakres obowiązków i kompetencji. § 17 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Ośrodka w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Ośrodku. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Ośrodka i jego szkół. 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Ośrodka. 4. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 1) zatwierdzanie planów pracy placówki, 2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, 4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli i wychowawców, 5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów. 6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki 5. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 1) organizację pracy szkół i Ośrodka, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 2) projekt planu finansowego placówki, 3) wnioski Dyrektora Ośrodka o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 4) propozycje Dyrektora Ośrodka w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 6. Dyrektor Ośrodka wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 4, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Ośrodek oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego Ośrodek. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 7. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu Ośrodka albo jego zmian. 8. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w Ośrodku. W tym przypadku organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku. 9. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. 10. Posiedzenia Rady Pedagogicznej Ośrodka są protokołowane. Książka protokołów może być prowadzona w wersji pisemnej lub elektronicznej. 11. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Ośrodka. 12. Zasady działania Rady Pedagogicznej zawiera Regulamin Rady Pedagogicznej. § 18 1. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów. 2. W skład Rady Rodziców wchodzi co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków Ośrodka. 3. W wyborach, o których mowa w ust. 2 jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności: 1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady, 2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców oraz przedstawicieli rad oddziałowych do Rady Rodziców. 5. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów Ośrodka, organu prowadzącego Ośrodek oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Ośrodka. 6. Do kompetencji Rady Rodziców, należy: 1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną z zastrzeżeniem ust. 7: a) programu wychowawczego Ośrodka obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli i wychowawców, b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców; 2) opiniowanie: a) programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Ośrodka (szkoły) w przypadku stwierdzenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny niedostatecznych efektów kształcenia lub wychowania w Ośrodku (szkole), b) projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły, c) podjęcia działalności w Ośrodku przez stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie , d) szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników, e) pracy nauczyciela ubiegającego się o kolejny stopień awansu zawodowego w związku z dokonywaniem przez Dyrektora oceny dorobku zawodowego tego nauczyciela. Rada Rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela. 7. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w ust. 6pkt 1 lit. a lub b, program ten ustala Dyrektor Ośrodka w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 8. W celu wspierania działalności statutowej Ośrodka Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa Regulamin Rady Rodziców. 9. Rada Rodziców współpracuje z pozostałymi organami Ośrodka. 10. Zasady działania Rady Rodziców zawiera Regulamin Rady Rodziców. § 19 1. Samorząd Uczniowski Ośrodka tworzą wszyscy uczniowie, funkcjonujących w Ośrodku, szkół dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. 2. Samorząd Uczniowski Ośrodka współpracuje z innymi organami Ośrodka we wszystkich sprawach dotyczących placówki, a w szczególności praw i obowiązków wychowanków. 3. Szczegółowy zakres działania samorządu określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego. 4. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Ośrodka. 5. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Ośrodka, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: 1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami; 2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań; 4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej; 5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem; 5) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu. § 20 Zasady współpracy organów Ośrodka: 1) Organy Ośrodka współpracują ze sobą dla dobra Ośrodka i jego uczniów zachowując swobodę działania i podejmowania decyzji w granicach kompetencji określonych ustawą i Statutem Ośrodka, 2) Są zobowiązane do wspólnego rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz Ośrodka stosownie do kompetencji oraz planowania działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej Ośrodka, 3) Dokonują bieżącej wymiany informacji o podejmowanych i planowanych działaniach i decyzjach. § 21 Zaistniały konflikt między organami Ośrodka rozstrzygają: 1) Dyrektor Ośrodka, po uprzednim złożeniu umotywowanego wniosku przez jeden z pozostałych organów, 2) Gdy jedną ze stron konfliktu jest dyrektor Ośrodka, w zależności od przedmiotu sporu, organ prowadzący Ośrodek albo organ sprawujący nadzór pedagogiczny, 3) W przypadku odwołania którejś ze stron dyrektor Ośrodka jest zobowiązany do wszczęcia postępowania wyjaśniającego w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisemnego odwołania. § 22 1. Konflikt pomiędzy nauczycielem a uczniem rozwiązują: 1) wychowawca klasy (grupy) – w przypadku konfliktu pomiędzy nauczycielami a uczniami, 2) Dyrektor Ośrodka lub Wicedyrektor – jeżeli decyzja wychowawcy nie zakończyła konfliktu lub konflikt z uczniami dotyczy wychowawcy klasy (grupy). 2. Od orzeczenia Dyrektora Ośrodka w terminie 14 dni może być wniesione odwołanie odpowiednio do organu prowadzącego Ośrodek lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 3. W sytuacji konfliktu pomiędzy nauczycielami czy wychowawcami postępowanie prowadzi Wicedyrektor, w przypadku nie rozstrzygnięcia sporu, kolejną instancją jest Dyrektor Ośrodka. 4. W przypadkach nie rozstrzygnięcia sporu przez Dyrektora Ośrodka, strony mogą odwołać się odpowiednio do organu prowadzącego Ośrodek lub sprawującego nadzór pedagogiczny. 5. Konflikt pomiędzy Dyrektorem Ośrodka a nauczycielami, wychowawcami rozpatruje na pisemny wniosek jednej ze stron odpowiednio organ prowadzący Ośrodek lub sprawujący nadzór pedagogiczny. 6. Konflikty pomiędzy rodzicami a nauczycielami Ośrodka: 1) Postępowanie w pierwszej instancji prowadzi Wicedyrektor, zaś w drugiej instancji Dyrektor Ośrodka. 2) W przypadkach spornych przysługuje prawo wniesienia w ciągu 14 dni odwołania odpowiednio do organu prowadzącego Ośrodek lub sprawującego nadzór pedagogiczny. Rozdział IV Organizacja Ośrodka i jego szkół § 23 1. Do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum przyjmowane są, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej i posiadające skierowanie wydane przez organ prowadzący. 2. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego. 3. Do klasy pierwszej Gimnazjum przyjmuje się absolwentów szkół podstawowych. 4. Do klasy programowo wyższej w Szkole Podstawowej, Gimnazjum, przyjmuje się ucznia na podstawie świadectwa ukończenia klasy programowo niższej oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł. 5. Dzieci i młodzież przyjmuje się do Ośrodka na rok szkolny, etap edukacyjny lub okres nauki w szkołach Ośrodka, wskazany w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. 6. Do Szkoły Przysposabiającej do Pracy przyjmowana jest młodzież na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), ze świadectwem ukończenia gimnazjum, posiadająca orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni specjalistycznej i posiadające skierowanie wydane przez organ prowadzący. § 24 1. Ośrodek prowadzi działalność przez cały rok szkolny jako placówka, w której są przewidziane ferie szkolne. 2. Za zgodą organu prowadzącego Ośrodek może również prowadzić działalność w czasie zimowej i wiosennej przerwy świątecznej oraz w okresie ferii szkolnych. 3. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. § 25 1. Ośrodek zapewnia wychowankom całodobową opiekę. 2. Opiekę w porze nocnej sprawuje wychowawca. § 26 1. Podstawową formą organizacyjną pracy z wychowankami w Ośrodku jest grupa wychowawcza. 2. Liczba wychowanków w grupie wychowawczej odpowiada liczbie uczniów w oddziale odpowiedniego rodzaju szkoły i wynosi: 1) dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim od 10 do 16 2) dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym od 6 do 8 3. W przypadku gdy u co najmniej jednego wychowanka w oddziale występują niepełnosprawności sprzężone wymienioną liczbę w ust 2 obniża się o 2. 4. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego Ośrodek, liczba uczniów w grupie wychowawczej może być niższa od liczby określonej w punkcie 2 i 3. 5. Grupą wychowawczą opiekuje się wychowawca. § 27 1. Szczegółową organizację działania Ośrodka w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Ośrodka i szkół, opracowany przez Dyrektora Ośrodka do dnia 30 kwietnia każdego roku. 2. Na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacji Ośrodka, Dyrektor Ośrodka, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć w Ośrodku. § 28 1. Szkoła Podstawowa jest szkołą sześcioletnią, z zastrzeżeniem ust. 3. 2. Gimnazjum jest szkołą trzyletnią, z zastrzeżeniem ust. 3. 3. Przewiduje się możliwość wydłużenia kształcenia w szkołach Ośrodka co najmniej o jeden rok na danym etapie edukacyjnym. Decyzję o wydłużeniu podejmuje Dyrektor Ośrodka na wniosek Rady Pedagogicznej po uzgodnieniu z organem prowadzącym. 4) Szkoła Przysposabiająca do Pracy jest szkołą trzyletnią, z zastrzeżeniem ust. 3. § 29 Szkoła Podstawowa, Gimnazjum oraz Szkoła Przysposabiająca do Pracy realizują plany i programy nauczania dopuszczone do użytku przez Ministra Oświaty. § 30 1. Podstawową formą pracy szkół są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym. 2. Podstawową jednostką organizacyjną szkół Ośrodka jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauczania uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych planem nauczania. 3. Liczba uczniów w oddziale jest następująca: 1) dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim od 10 do 16 2) dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym od 6 do 8 4. W przypadku gdy u co najmniej jednego ucznia w oddziale występują niepełnosprawności sprzężone wymienioną liczbę w ust. 3 można obniżyć o 2. 5. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego szkołę, liczba uczniów w oddziale może być niższa od liczby określonej w punkcie 1 i 2. 6. Zajęcia są prowadzone w oddziałach, z wyjątkiem tych zajęć, których organizacja na podstawie odrębnych przepisów, wymaga podziału na grupy. § 31 1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć . 2. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w kl. I – III Szkoły Podstawowej ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, 3. Dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim przerwy między lekcjami trwają minimum 10 minut, przerwa obiadowa trwa po 20 minut. Dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym czas zajęć i przerw dostosowuje się do ich potrzeb i możliwości psychofizycznych zachowując tygodniowy wymiar godzin. 5. W dni wyjazdu uczniów do domu istnieje możliwość skrócenia przerw do 5 minut celem umożliwienia uczniom sprawnego i bezpiecznego dojazdu do domu. § 32 Nauczanie religii lub etyki odbywa się na zasadach określonych w odrębnych przepisach. § 33 Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach Ośrodka określa Wewnątrzszkolny System Oceniania WSO. § 34 1. W przypadku zaistnienia takiej potrzeby w szkołach Ośrodka są organizowane zajęcia specjalistyczne mające na celu wspomaganie potrzeb rozwojowych uczniów. 2. O zorganizowaniu w/w zajęć decyduje Dyrektor Ośrodka na wniosek Rady Pedagogicznej po uzgodnieniu z organem prowadzącym Ośrodek. § 35 1. Dla każdego dziecka organizuje się indywidualne lub zespołowe zajęcia rewalidacyjne, w zależności od zaleceń psychologiczno-pedagogicznych. Celem tych zajęć jest specjalistyczne wspomaganie procesu dydaktyczno – wychowawczego. Mogą mieć charakter korekcyjny, kompensacyjny, usprawniający, stymulujący, rozwijający – w zależności od indywidualnych potrzeb poszczególnych uczniów. 2. Liczbę godzin zajęć rewalidacyjnych określają plany nauczania. § 36 1. Jeżeli pozwalają na to środki finansowe, w Ośrodku istnieje możliwość uruchomienia kół zainteresowań. 2. Liczba uczestników w kole zainteresowań nie może być niższa niż 5. § 37 1. W Ośrodku funkcjonuje biblioteka. W bibliotece pracuje nauczyciel bibliotekarz . 2. Biblioteka służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych Ośrodka, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela i popularyzacji wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. 3. Dostęp do zbiorów biblioteki zapewnia się wszystkim uczniom szkół Ośrodka, pracownikom pedagogicznym, rodzicom i innym pracownikom Ośrodka. 4. Godziny pracy biblioteki określa Dyrektor Ośrodka na początku roku szkolnego. 5. Szczegółowe zadania biblioteki określają odrębne przepisy i zakres obowiązków dla nauczyciela bibliotekarza, opracowany przez dyrektora szkoły. Zadania te dotyczą w szczególności: 1) udostępniania książek i innych źródeł informacji, 2) porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, 3) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się, 4) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną. Ośrodek zapewnia bazę dydaktyczną spełniającą wymogi pod względem bhp określone w odrębnych przepisach. Rozdział V Pracownicy § 38 1. W Ośrodku zatrudnia się pracowników: 1) pedagogicznych, 2) ekonomiczno - administracyjnych, 3) obsługi. 2. W skład pracowników pedagogicznych wchodzą nauczyciele, wychowawcy. 5.1 Zadania i obowiązki nauczycieli, wychowawców oraz specjalistów pracujących z uczniami § 39 1. Pracownicy pedagogiczni w swych działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych mają obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich rozwój, zdrowie, a także poszanowaniem ich godności osobistej. 2. Nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne oraz nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia rewalidacyjne we współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia: 1) rozpoznają potrzeby rozwojowe i możliwości edukacyjne dzieci i młodzieży; 2) organizują i prowadzą zajęcia edukacyjne i pracę wychowawczą, w szczególności: a) wybierają lub opracowują programy nauczania, b) opracowują dla każdego ucznia i realizują indywidualne programy edukacyjne, uwzględniając dostosowanie realizacji programów nauczania, programu wychowawczego i programu profilaktyki do indywidualnych potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, c) przygotowują i prowadzą zajęcia rewalidacyjne; 3) prowadzą lub organizują różnego rodzaju formy pomocy psychologicznej i pedagogicznej dla dziecka i jego rodziny. 3. Cel pracy nauczyciela, jakim jest prowadzenie działalności rewalidacyjnej, wspomaganie w możliwie optymalnym stopniu rozwoju każdego ucznia, udzielania mu pomocy pedagogicznej (tj. dydaktycznej i wychowawczo - opiekuńczej), przygotowanie do maksymalnej samodzielności w życiu, do prawidłowego funkcjonowania w środowisku społecznym realizuje się poprzez: 1) systematyczną realizację programów nauczania, wychowania i opieki, profilaktyki oraz realizacja zadań organizacyjnych, 2) znajomość dokumentacji uczniów (medycznej, psychologicznej, pedagogicznej), 3) kierowanie prawidłowym przebiegiem procesu dydaktyczno-wychowawczego, z uwzględnieniem w działalności rewalidacyjnej ustaleń wynikających z badań medycznych, psychologicznych, pedagogicznych oraz własnych obserwacji i spostrzeżeń, 4) zapewnienie uczniom bezpieczeństwa i odpowiedzialność za bezpieczeństwo, zdrowie i życie uczniów na zajęciach, przerwach, wędrówkach, wycieczkach i innych formach działania szkół, 5) stwarzanie warunków do prawidłowej adaptacji wychowanków w Ośrodku, 6) systematyczną współpracę z rodzicami (opiekunami), lekarzem lub pielęgniarką, psychologiem – pedagogiem w celu wspomagania psychofizycznego rozwoju uczniów, 7) otoczenie indywidualną opieką każdego ucznia, 8) współdziałanie z innymi nauczycielami, wychowawcami, w celu koordynacji działań wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych (w tym rewalidacyjnych ), 9) permanentne doskonalenie umiejętności dydaktycznych i wychowawczych oraz podnoszenia wiedzy merytorycznej, 10) dbałość o pomoce dydaktyczne, sprzęt, pomieszczenia i budynki szkolne, w których pracuje, 11) prawidłowe i systematyczne prowadzenie obowiązującej dokumentacji szkolnej. 4. Szczegółowy zakres czynności poszczególnym pracownikom pedagogicznym ustala Dyrektor Ośrodka. § 40 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniami upośledzonymi umysłowo w stopniu lekkim (w danym oddziale lub zajęcia indywidualne) tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie dla danego oddziału lub ucznia zestawu programów nauczania oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb, a także współpraca w zakresie nauczania i wychowania uczniów, programowanie zintegrowanych oddziaływań rewalidacyjnych wspierających ich rozwój oraz wymiana informacji. 2. W szkołach Ośrodka funkcjonują zespoły klasowe 3. Do zadań zespołów klasowych należy: 1) wybór programów nauczania oraz ich modyfikowanie w miarę potrzeb oraz współdziałanie w ich realizacji, 2) opracowanie kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania ich osiągnięć, 3) organizowanie wewnątrzszkolnych form doskonalenia nauczycieli, 4) przeprowadzanie wewnątrzszkolnego mierzenia jakości pracy. 4. W miarę potrzeb Dyrektor Ośrodka będzie tworzył zespoły wychowawcze, klasowe oraz problemowo – zadaniowe. 5. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora Ośrodka na wniosek zespołu. § 41 1. Zadaniem nauczyciela pełniącego funkcję wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami a w szczególności: 1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie, zespole, społeczeństwie, 2) poznanie warunków życia uczniów i ich stanu zdrowotnego, 3) otoczenie indywidualną opieką każdego ucznia, 4) prowadzenie systematycznej konsultacji i współpraca z innymi nauczycielami, wychowawcami w Ośrodku, psychologiem, pedagogiem i lekarzem dotycząca rozwoju uczniów, 5) planowanie i organizowanie z uczniami i ich rodzicami (opiekunami) różnych form życia zespołowego integrującego środowisko, 6) nawiązywanie kontaktu i utrzymywanie współpracy z rodzicami (opiekunami), 7) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej, 8) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów, wspólne z uczniami planowanie i organizowanie różnych form życia zespołowego, rozwijających osobowość uczniów i integrujących zespół uczniowski, 9) systematyczne prowadzenie obowiązującej dokumentacji. 2. Formy spełniania zadań przez nauczyciela wychowawcę są dostosowane do wieku uczniów, stopnia upośledzenia umysłowego oraz ich potrzeb, a także warunków środowiskowych Ośrodka. § 42 1. W Ośrodku działa zespół wychowawczy do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków, powoływany przez Dyrektora Ośrodka. 2. Do zadań zespołu wychowawczego należy w szczególności: 1) diagnozowanie problemów wychowanka oraz opracowywanie indywidualnego programu pracy z wychowankiem; 2) określanie form pracy z wychowankiem; 3) analizowanie stosowanych metod pracy z wychowankiem i wybór skutecznych form pomocy; 4) okresowe ocenianie efektów pracy z wychowankiem, jego rodzicami (prawnymi opiekunami), szkołą i środowiskiem lokalnym; 5) ocenianie zasadności dalszego pobytu wychowanka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym; 3. W skład zespołu wychowawczego wchodzą: 1) Dyrektor Ośrodka lub Wicedyrektor ds. wychowania – jako przewodniczący zespołu; 2) wychowawca grupy wychowawczej; 3) pedagog; 4) psycholog. § 43 1. W Ośrodku występują następujące stanowiska kierownicze: 1) dyrektor Ośrodka, 2) wicedyrektor Ośrodka do spraw wychowania i opieki, 3) główny księgowy, 2. Dyrektor Ośrodka, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć dodatkowe stanowiska kierownicze. § 44 1. Szczegółowe zadania poszczególnych pracowników określają odrębne przepisy oraz zakresy obowiązków opracowane przez Dyrektora Ośrodka dla każdego z pracowników. 2. Obowiązki i zadania pracowników Ośrodka określa zakres obowiązków stanowiący załącznik do umowy o pracę. 3. Zasady zatrudniania i wynagrodzenia pracowników pedagogicznych określają odrębne przepisy. Rozdział VI Wychowankowie § 45 Wychowankami Ośrodka są wszyscy uczniowie szkół wchodzących w skład Ośrodka. § 46 Prawa wychowanków (uczniów) 1. Wychowanek ma prawo do: 1) właściwie zorganizowanego procesu dydaktyczno-wychowawczego, 2) zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią celem i stawianymi wymaganiami oraz z wewnątrzszkolnym systemem oceniania, 3) opieki wychowawczej i warunków pobytu w Ośrodku zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz poszanowania godności osobistej, 4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym, 5) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia w Ośrodku, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza to dobra innych osób, 6) sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 7) przedstawiania wychowawcy, nauczycielowi, Dyrektorowi, w-ce dyrektorowi swoich problemów i uzyskania od nich pomocy, 8) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego, 9) rozwijania własnych zainteresowań, zdolności i talentów; bycia członkiem wybranego koła zainteresowań, 10) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętów, pomocy dydaktycznych, świetlicy, boiska, urządzeń sportowych, 11) wpływania na życie Ośrodka poprzez organizowanie i udział w działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem Ośrodka lub jego zastępcami, oraz poprzez działalność samorządową i przynależność do organizacji działających w Ośrodku, 12) redagowania i wydawania gazety szkolnej, 13) reprezentowania Ośrodka w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach, zgodnie ze swoimi umiejętnościami i możliwościami, 14) pomocy socjalnej, 15) korzystania z wyżywienia za odpłatnością zgodnie z obowiązującymi przepisami, 16) korzystania z opieki przedmedycznej, 17) wyjazdu poza Ośrodek w dni zajęć w wyjątkowych przypadkach w celu załatwienia ważnych spraw osobistych za zgodą nauczyciela lub wychowawcy. 2. Wychowanek, który uważa, że jego prawa zostały naruszone, powinien postępować zgodnie z § 22 ust.1 i 2 niniejszego Statutu. 3. Wyszczególnione prawa respektuje się adekwatnie do możliwości psychofizycznych uczniów. § 47 Obowiązki wychowanków (uczniów) 1. Wychowanek (uczeń) ma obowiązek: 1) przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Ośrodka, zarządzeń Dyrektora Ośrodka i ustaleń Rady Pedagogicznej, 2) uczestniczenia w procesie rewalidacji, 3) dbania o wspólne mienie, ład i porządek w Ośrodku. 2. W szczególności wychowanek (uczeń) ma obowiązek: 1) w stosunku do zajęć edukacyjnych odbywających się w Ośrodku: a) uczestniczyć we wszystkich obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, b) systematycznie i punktualnie uczęszczać na zajęcia, c) po dzwonku rozpoczynającym lekcje znajdować się w sali, w której odbywają się zajęcia, d) na miarę swoich możliwości aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i innych formach zajęć organizowanych w Ośrodku, korzystać ze wskazówek nauczycieli i wychowawców, e) w trakcie zajęć zachowywać się zgodne z obowiązującymi normami społecznymi, f) przestrzegać regulaminu pracowni, w której odbywają się zajęcia; nie może opuszczać klasy lub oddalać się od grupy bez zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia, g) wykorzystywać w pełni czas przeznaczony na naukę i rzetelną pracę nad opanowaniem wiedzy i umiejętności, h) systematycznie przygotowywać się do zajęć szkolnych, posiadać niezbędne przybory, zeszyty, podręczniki, a w przypadku wychowania fizycznego i zajęć praktycznych- mieć odpowiedni strój, i) odrabiać lekcje w czasie do tego wyznaczonym, j) podczas zajęć lekcyjnych i innych zachowywać się w sposób zdyscyplinowany, aktywny – sprzyjający efektywnemu korzystaniu z zajęć, 2) właściwie zachowywać się wobec nauczycieli, innych pracowników szkoły, pozostałych uczniów oraz innych osób; przestrzegać zasad kultury: a) przestrzegać obowiązujących norm społecznych, b) okazywać szacunek i pomoc dorosłym i kolegom, c) szanować wolność i godność osobistą drugiego człowieka, d) przeciwstawiać się przejawom brutalności i wulgarności, e) zachowywać dyscyplinę na zajęciach, f) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne, swoich kolegów i innych osób. 3) przestrzegać zasad zdrowia i higieny, dbać o schludny wygląd oraz nosić odpowiedni strój: a) wystrzegać się nałogów niszczących zdrowie; uczniom zabrania się palenia papierosów, picia alkoholu, używania środków odurzających, b) utrzymywać w porządku i czystości swoje rzeczy osobiste, c) dbać o estetykę wyglądu osobistego, czystość ciała, schludność ubrania, d) nie zwracać uwagi swym wyzywającym strojem, fryzurą i makijażem. 4) bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasad wynikających z przepisów przeciwpożarowych, a w szczególności: a) nie stawać i nie siadać na parapetach, nie wychylać się i nie wychodzić przez okna, b) nie biegać i nie skakać po schodach, ciągach komunikacyjnych, w sypialniach, klasach, w świetlicy i jadalni, c) nie wchodzić na drzewa, dachy obiektów, ogrodzenia, słupki oraz bramki na boisku szkolnym, d) nie wybiegać na jezdnię i przestrzegać zasad poruszania się pieszych po drogach oraz zachować ostrożność podczas wsiadania, wysiadania i korzystania z pojazdów mechanicznych, e) nie dotykać i nie majsterkować przy urządzeniach elektrycznych, a wszelkie ich usterki bezzwłocznie zgłaszać opiekunom, f) nie używać w sypialniach grzałek, czajników elektrycznych oraz wszelkich innych urządzeń, które nie są sprawne i lub nie spełniają wymogów bezpieczeństwa, g) nie bawić się ogniem, nie używać na terenie Ośrodka zapałek, zapalniczek, świeczek petard oraz wszelkich innych materiałów i urządzeń stanowiących zagrożenie pożarowe, h) nie przynosić do Ośrodka żadnych ostrych i niebezpiecznych materiałów i narzędzi (np. noże, scyzoryki, pistolety pneumatyczne, materiały łatwopalne, wybuchowe itp.), które mogą zagrozić zdrowiu lub bezpieczeństwu ludzi, i) zachować szczególną ostrożność w łazienkach, pod prysznicami, w jadalni, dbać o to, by nie zostawiać rozlanej wody i innych płynów, mogących być przyczyną poślizgnięcia się, j) nie korzystać bez zgody i bez nadzoru opiekunów z urządzeń i pomieszczeń sportowych, szczególnie z siłowni, k) o wszelkich wypadkach, skaleczeniach, urazach, nieodpowiedzialnym i niebezpiecznym zachowaniu kolegów i koleżanek, awariach sprzętu, urządzeń, i uszkodzeniach lub zniszczeniu wyposażenia niezwłocznie meldować przełożonym, 5) przestrzegać ustalonego porządku dnia i zajęć, 6) szanować pracę własną i kolegów, 7) oszczędzać i utrzymywać w porządku swoje książki, zeszyty, przybory szkolne itp. 8) przestrzegać norm obyczajowych w zakresie zachowania, ubioru i własnego wizerunku . Wyszczególnione obowiązki wychowanka dostosowuje się do możliwości psychofizycznych uczniów. § 48 Zasady usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach edukacyjnych 1. Uczeń ma obowiązek usprawiedliwić nieobecność na zajęciach edukacyjnych w terminie dwóch tygodni od ostatniego dnia nieobecności. 2. Nieobecności ucznia niepełnoletniego mają obowiązek usprawiedliwiać pisemnie lub ustnie jego rodzice (opiekunowie prawni). 3. Uczeń pełnoletni może samodzielnie usprawiedliwiać swoje nieobecności. Obowiązującą formą usprawiedliwienia jest forma pisemna. 4. W przypadku gdy nieobecność ucznia w szkole będzie trwać dłużej niż 7 dni wychowawca klasy powinien być o tym niezwłocznie powiadomiony przez rodziców (prawnych opiekunów) ucznia. Uczeń pełnoletni może powiadomić wychowawcę samodzielnie. § 49 Warunki korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie Ośrodka. 1. W czasie trwania zajęć edukacyjnych w szkole oraz przerw międzylekcyjnych nie mogą korzystać z telefonów komórkowych i innych prywatnych urządzeń elektronicznych. 2. Na zajęciach wychowawczych w Ośrodku, uczniowie za zgodą wychowawcy mogą korzystać z telefonów komórkowych i innych prywatnych urządzeń elektronicznych. 3. Na noc telefony komórkowe i inne prywatne urządzenia elektroniczne wychowanek oddaje do depozytu wychowawcy. 4. W każdej sytuacji wymagającej konieczności skorzystania z telefonu uczniowie za zgodą wychowawcy mają możliwość skorzystania z telefonu stacjonarnego znajdującego się w Ośrodku. 5. W sytuacji niestosowania się do powyższego zakazu nauczyciele zobowiązują uczniów do złożenia urządzeń w depozycie. 6. Nauczyciel, który przejął urządzenie ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia wychowawcy i Dyrektora Szkoły, a w przypadku uczniów niepełnoletnich także rodziców (opiekunów prawnych). 7. Urządzenia pozostawione w depozycie przez uczniów niepełnoletnich zwracane będą rodzicom (opiekunom prawnym) podczas ich najbliższej wizyty w Ośrodku. 8. Uczniowi pełnoletniemu pozostawiony w depozycie sprzęt zwraca się w najbliższym dniu wyjazdowym. § 50 1. Uczeń może być nagradzany za rzetelną naukę, wzorową postawę oraz osiągnięcia dydaktyczne, artystyczne i sportowe i aktywną pracę społeczną na rzecz Ośrodka i środowiska. 2. Ustala się następujące rodzaje nagród: 1) wyróżnienie przez wychowawcę w obecności klasy (grupy), 2) wyróżnienie na apelu wobec wszystkich wychowanków, 3) wyróżnienie przez Dyrektora Ośrodka w obecności społeczności szkolnej, 4) przyznanie przez Dyrektora Ośrodka nagrody rzeczowej, 5) przyznanie dyplomu przez Radę Pedagogiczną, 6) zdjęcie i wpis w kronice szkolnej. § 51 1. Za zachowanie niezgodne z regulaminem Ośrodka, za nieprzestrzeganie obowiązków ucznia oraz norm współżycia społecznego uczeń może być ukarany. Ustala się następujące rodzaje kar: 1) upomnienie wobec klasy (grupy) przez nauczyciela lub wychowawcę, 2) nagana wychowawcy klasy (grupy) z wpisaniem do akt ucznia, 3) wezwanie rodziców lub opiekunów i poinformowanie ich o złym zachowaniu ucznia, 4) nagana udzielona przez Dyrektora Ośrodka z wpisaniem do akt ucznia. Uczeń ukarany naganą wychowawcy klasy lub Dyrektora Ośrodka nie może brać udziału w imprezach rozrywkowych organizowanych przez Ośrodek na czas określony przez osobę udzielającą kary. 5) podjęcie uchwały Rady Pedagogicznej dotyczącej: a) skreślenia z listy mieszkańców Ośrodka, b) przeniesienia do innego Ośrodka, za zgodą Kuratora Oświaty, dotyczy ucznia realizującego obowiązek szkolny, c) skreślenia z listy uczniów szkoły, nie dotyczy ucznia realizującego obowiązek szkolny. 2. Sposób ukarania dostosowuje się do rodzaju popełnionego przez ucznia wykroczenia. 3. Przed wymierzeniem kary uczeń ma prawo do złożenia wyjaśnień. 4. Uczeń ma prawo do odwołania się od kary nałożonej przez wychowawcę do Dyrektora Ośrodka w terminie 7 dni od dnia, kiedy dowiedział się o ukaraniu. Dyrektor rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni. Od decyzji podjętej przez Dyrektora odwołanie nie przysługuje. 5. Dyrektor Ośrodka może wystąpić do Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia objętego obowiązkiem szkolnym do innej szkoły w przypadku, gdy zmiana środowiska może korzystnie wpłynąć na postawę ucznia. 6. Ucznia nie objętego obowiązkiem szkolnym Dyrektor Ośrodka może, w drodze decyzji, skreślić z listy uczniów. 7. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego. 8. O przeniesienie do innej szkoły lub skreślenie ucznia z listy uczniów wnioskuje się, gdy uczeń: 1) notorycznie łamie przepisy regulaminu szkolnego, otrzymał kary przewidziane w regulaminie, a stosowane środki zaradcze nie przynoszą pożądanych efektów, 2) zachowuje się w sposób demoralizujący bądź agresywny, zagrażający zdrowiu i życiu innych uczniów, 3) dopuszcza się czynów łamiących prawo, np. kradzieże, wymuszenia, zastraszanie 9. Uczeń, wobec którego podjęto decyzję o przeniesieniu lub skreśleniu ma prawo odwołać się od decyzji w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania. 1) Odwołanie wnosi się do Kuratora Oświaty za pośrednictwem Dyrektora Ośrodka. 2) W czasie trwania postępowania odwoławczego uczeń ma prawo chodzić do szkoły. 10. Ośrodek ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o zastosowanych wobec niego nagrodach lub karach. Obowiązek ten spełnia wychowawca klasy lub grupy wychowawczej danego ucznia. Rozdział VII Wewnątrzszkolny System Oceniania Podstawa prawna Na podstawie Rozporządzenia MEN i S z dnia 7 września 2004 r., Rozporządzenia MEN z dnia 8 września 2006 r., Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. oraz Rozporządzenia MEN z dnia 20 sierpnia 2010 r. ROZDZIAŁ 1 OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW § 52 1. Ocenianiu podlegają: 1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 2) zachowanie ucznia 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę. 3.Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych. oraz obowiązków ucznia określonych w statucie Ośrodka § 53 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego. 2. Ocenianie wewnatrzszkolne ma na celu: 1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie; 2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 4) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia; 5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej. 3.Ocenianie wewnatrzszkolne obejmuje: 1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 3) ocenianie bieżące i ustalania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w danej szkole; 4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali o której mowa §63 ust.2 i §64 ust.3; 6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce. § 54 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o: 1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; 2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. § 55 1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) 2. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. 3 Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom (prawnym opiekunom). 4 Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom). § 56 1. Nauczyciele i wychowawcy przekazują rodzicom (prawnym opiekunom) ustne informacje o postępach i trudnościach ucznia w nauce oraz jego zachowaniu podczas spotkań z rodzicami, a także na każdy wniosek rodzica. W razie potrzeby przewidziane są indywidualne kontakty wychowawcy i nauczyciela danych zajęć edukacyjnych z rodzicami (prawnymi opiekunami). 2. Po klasyfikacji śródrocznej rodzice otrzymują wykaz aktualnych ocen wraz z ustną informacją o stanie wiedzy i umiejętności ich dzieci. § 57 1. Nauczyciel jest obowiązany na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 54 ust. 1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia. § 58 1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. § 59 1. Dyrektor Ośrodka zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii. 2. Jeżeli okres zwolnienia ucznia zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych informatyki uniemożliwia ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona” . § 60 1. Ocenę bieżącą uczeń otrzymuje za: odpowiedzi ustne, prace pisemne i ustne na lekcji, prace domowe, prowadzenie zeszytów przedmiotowych, aktywność i pracę na lekcji, zaangażowanie oraz inne, wynikające ze specyfiki przedmiotu. 2. Aby sprawdzić osiągnięcia edukacyjne ucznia nauczyciel ocenia: 1) odpowiedzi ustne; 2) prace pisemne, prace klasowe (1 godz.) i sprawdziany (10-20 min); 3) prace domowe pisemne i ustne; 4) inne, wynikające ze specyfiki przedmiotu. 3. Uczniowi nieobecnemu na pracy klasowej lub teście sprawdzającym nauczyciel wyznacza termin zaliczenia materiału. W przypadku dłuższej usprawiedliwionej nieobecności ucznia nauczyciel organizuje dla tego ucznia pomoc mającą na celu wyrównanie braków. 4. Prace klasowe powinny być zapowiedziane co najmniej tydzień przed terminem pracy klasowej. - Uczniowie danej klasy nie mogą mięć więcej prac klasowych niż jedna w danym dniu. - Uczniowie danej klasy nie mogą mieć więcej niż dwie prace klasowe w tygodniu § 61 1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu — według określonej skali — śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceany klasyfikacyjnej zachowania. 2. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz z niepełnosprawnością sprzężoną polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego (IPET) opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania. 3. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego. 4. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekim w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 5. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w klasach I – III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 6. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne ustala się w następujący sposób: 1) ocenianie bieżące w klasach I-III polega na odnotowaniu wyników obserwacji pracy ucznia w dzienniku lekcyjnym zgodnie z oznaczeniami: W – wspaniale, B – bardzo dobrze, Ł – ładnie, P – postaraj się. 7. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w § 63 ust.2 i § 64 ust.3. 8. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz z niepełnosprawnością sprzężoną polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania , z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego (IPET) opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania, zgodnie z §63ust.4 i § 64ust.5. 9. Przed rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych (semestralnych) ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania, w terminie i formie określonych w statucie szkoły. § 62 1. Śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania — wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 2. Śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) ani na ukończenie szkoły. § 63 1. Oceny bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się według skali z zastrzeżeniem ust. 3. 2. Roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się w stopniach według następującej skali: 1) stopień celujący — 6, 2) stopień bardzo dobry — 5, 3) stopień dobry — 4, 4) stopień dostateczny — 3, 5) stopień dopuszczający — 2, 6) stopień niedostateczny — 1, 3. W klasach I—III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi. 3 a. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, o których mowa w ust. 3 uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla pierwszego etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 4. Oceny bieżące i klasyfikacyjne dla uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz z niepełnosprawnością sprzężoną (szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła przyspasabiająca do pracy) ustala się w sposób następujący: 1) Ocenianie bieżące w klasach polega na odnotowaniu wyników obserwacji pracy ucznia w dzienniku lekcyjnym zgodnie z oznaczeniami: W – wspaniale, B – bardzo dobrze, Ł – ładnie, P – postaraj się. 2) oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne z zajęć edukacyjnych i zachowania są ocenami opisowymi 5. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania. § 64 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 7) okazywanie szacunku innym osobom. 2. Śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według skali określonej w statucie szkoły z zastrzeżeniem ust.4. 3. Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej i ustala się według następującej skali: 1)wzorowe, 2) bardzo dobre 3) dobre 4) poprawne 5) nieodpowiednie 6) naganne 4. W klasach I- III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi. 5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz z niepełnosprawnością sprzężoną są ocenami opisowymi. 6. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 7. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 2) promocje do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły z zastrzeżeniem ust.6 i 7 8. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. §65 1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej (w semestrze programowo wyższym) szkoła w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków. 2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I - III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy klasy po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia (prawnych opiekunów) lub na ich wniosek po zasięgnięciu opinii wychowawcy klasy. § 66 1. W klasach IV-VI szkoły podstawowej oraz w Gimnazjum składnikami stanowiącymi przedmiot oceny są: 1) zakres wiadomości i umiejętności, 2) umiejętności stosowania wiedzy w praktyce, 3) wysiłek wkładany przez ucznia, 4) kultura przekazywania wiadomości. 2. Przewiduje się następujące źródła informacji, prowadzące do ustalenia oceny bieżącej: 1) odpytywanie ustne, 2) sprawdziany pisemne, 3) prace domowe, 4) estetyka zeszytu przedmiotowego, 5) ocena aktywności ucznia podczas zajęć. 3. Przy zapisywaniu ocen bieżących dopuszcza się stosowanie plusów i minusów, natomiast oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcowo roczne winny być wyrażone pełnym stopniem stosowanej skali. § 67 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. 3. Na wniosek ucznia nieklasyfikownego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się formie pisemnej i ustnej. 5. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 6. Egzaminu klasyfikacyjny przeprowadza się nia później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 7. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2 i 3 przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 8. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie ucznia). 9. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności: 1) imiona i nazwiska nauczycieli ,o których mowa w ust. 7; 2) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne; 4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. Do protokółu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 9 a. Uczeń, który z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 10. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych zajęć lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasiyfikowana”. § 68 1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust.2 i § 69. 2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 71 ust.1 i § 69. 3. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 69. § 69 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 2. W przypadku stwierdzenia. że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję. która: 1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych -przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 2) W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami lub prawnymi opiekunami. 4. W skład komisji wchodzą: 1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych; a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji, b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, c) dwóch nauczycieli prowadzących takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne; 2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji. b) wychowawca klasy, c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie. d) przedstawiciel samorządu uczniowskiego. e) przedstawiciel rady rodziców. 5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b. może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne lub pokrewne. 6. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem §71 ust.1. 7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: a) skład komisji, b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, c) zadania (pytania) sprawdzające, d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. 2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: a) skład komisji, b) termin posiedzenia komisji, c) wynik glosowania, d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 8. Do protokołu. o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 9 Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 10. Przepisy ust. 1 - 9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. § 70 1. Uczeń klasy I -III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej. 2. Na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas. 3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej ( na semestr programowo wyższy), jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 64 ust 8, § 71ust.9. 4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz o co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 5. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 3, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej ( na semestr programowo wyższy) i powtarza klasę (semestr) z zastrzeżeniem § 71 ust. 9. 6. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym 7. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I- III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów). 8. Uczeń szkoły podstawowej i gimnazjum, który uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym programów nauczania dwóch klas, może być promowany do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego. § 71 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej, semestralnej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć. 2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 3.Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. 4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą: 1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji; 2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący; 3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji. 5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne lub pokrewne . 6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności: 1) skład komisji; 2) termin egzaminu poprawkowego; 3) pytania egzaminacyjne; 4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. 8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) i powtarza klasę (semestr) z zastrzeżeniem ust.9. 9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej gimnazjum, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej semestru programowo wyższego ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej w semestrze programowo wyższym. § 71a 1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. 2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod. 3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści. 4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania. 1) Wybranie tematu projektu edukacyjnego 2) Określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji. 3) Wykonanie zaplanowanych działań. 4) Publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego 5. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor gimnazjum w porozumieniu z radą pedagogiczną. 6. Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego. 7. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego. 8. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum. 9. Dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w przypadkach uniemożliwiających udział ucznia w realizacji tego projektu. 10. W przypadkach o których mowa w ust. 9, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się ”zwolniony” albo „zwolniona”. §72 1. Uczeń kończy szkołę podstawową, gimnazjum: 1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne (semestralne)oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej (w semestrze programowo najwyższym) i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych (w semestrach programowo niższych) w szkole danego typu uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem § 64 ust.8 2) w przypadku szkoły podstawowej i gimnazjum - jeżeli ponadto przystąpił odpowiednio do sprawdzianu lub egzaminu o którym mowa w § 73 ust. 1 i § 73 ust.2 2. Uczeń kończy szkołę podstawową, gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania. 3. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. ROZDZIAŁ II SPRAWDZIAN PRZEPROWADZONY W OSTATNIM ROKU NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ I EGZAMIN PRZEPROWADZANY W OSTATNIM ROKU GIMNAZJUM § 73 1. W klasie VI szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian poziomu opanowania umiejętności, ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, określonych w odrębnych przepisach, zwany dalej sprawdzianem. 2. W klasie III gimnazjum jest przeprowadzany egzamin obejmujący wymagania ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego, określonej w przepisach w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół zwany dalej „egzaminem gimnazjalnym” 3. Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części i obejmuje: 1) w części pierwszej – humanistycznej - wiadomości i umiejętności zakresu języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie, 2) w części drugiej – matematyczno – przyrodniczej - wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki oraz zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii, 3) w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego. § 74 1. Sprawdzian i egzamin gimnazjalny w szkołach dla dzieci i młodzieży przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zwanej dalej Komisją Centralną. 1.a. Uczniowie przystępują do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z zakresu języka angielskiego którego uczą się jako przedmiotu obowiązkowego. 1.b. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego nowożytnego na podbudowie wymagań dla drugiego etapu edukacyjnego, są zwolnieni z obowiązku przystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonej. 2. Informację o języku obcym z zakresu którego uczeń przystąpi do egzaminu gimnazjalnego, dołącza się do listy o której mowa § 76 ust. 1 pkt. 1 3. Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów, odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w § 75 ust.1. 4. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępują do sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego. § 75 1. Za organizację i przebieg sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w danej szkole odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły. 2. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na 2 miesiące przed terminem sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, może powołać zastępcę przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego spośród nauczycieli zatrudnionych w danej szkole. 3. Jeżeli przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego i jego zastępca z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn nie mogą wziąć udziału w sprawdzianie lub egzaminie gimnazjalnym, dyrektor komisji okręgowej powołuje w zastępstwie innego nauczyciela zatrudnionego w danej szkole. 4. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego i jego zastępca powinni odbyć szkolenie w zakresie organizacji sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego organizowane przez komisję okręgową. § 76 1. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego w danej szkole w szczególności: 1) przygotowuje listę uczniów przystępujących do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego; lista zawiera: imię(imiona) i nazwisko ucznia, numer PESEL, miejsce urodzenia, datę urodzenia, płeć, informację o specyficznych trudnościach w uczeniu się, rodzaj zestawu zadań, symbol oddziału i numer ucznia w dzienniku lekcyjnym; listę uczniów przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przesyła w formie elektronicznej dyrektorowi komisji okręgowej w terminie ustalonym przez dyrektora komisji okręgowej nie później jednak niż do dnia 30 listopada roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian lub egzamin gimnazjalny, 2) nadzoruje przygotowanie sali, w których ma być przeprowadzony sprawdzian lub egzamin gimnazjalny, 3) powołuje pozostałych członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na miesiąc przed terminem sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego; 4) informuje uczniów o warunkach przebiegu sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego - przed rozpoczęciem sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego; 5) nadzoruje przebieg sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego; 6) sporządza wykaz uczniów, którzy nie przystąpili do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego lub części egzaminu gimnazjalnego albo przerwali sprawdzian lub egzamin gimnazjalny lub część egzaminu gimnazjalnego oraz niezwłocznie po zakończeniu sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego przekazuje ten wykaz dyrektorowi komisji okręgowej; wykaz zawiera: imię(imiona), nazwisko oraz numer PESEL ucznia; 7) zabezpiecza, po zakończeniu sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, zestawy zadań i niezwłocznie dostarcza je do miejsca wskazanego przez dyrektora komisji okręgowej; 8) nadzoruje prawidłowe zabezpieczenie pozostałej dokumentacji dotyczącej przygotowania i przebiegu sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego. 2. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego odbiera przesyłki zawierające pakiety z zestawami zadań oraz inne materiały niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego i sprawdza, czy nie zostały one naruszone, a następnie sprawdza, czy zawierają one wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przechowuje i zabezpiecza wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego. 3. W przypadku stwierdzania, że przesyłki, o których mowa w ust. 2, zostały naruszone lub nie zawierają wszystkich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek szkolnego zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej. Dyrektor komisji okręgowej przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub upoważnionego przez niego członka szkolnego zespołu egzaminacyjnego o dalszym postępowaniu. § 77 1. Sprawdzian trwa 60 minut, z zastrzeżeniem ust. 3. 2. Każda część egzaminu gimnazjalnego jest przeprowadzana innego dnia. a Część pierwsza egzaminu gimnazjalnego i cześć druga trwają po 150 minut. b Część trzecia egzaminu gimnazjalnego jest zdawana na poziomie podstawowym i trwa 60 minut. c Część trzecia egzaminu gimnazjalnego na poziomie podstawowym jest obowiązkowa dla wszystkich uczniów. 3. Czas trwania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego może być przedłużony, nie więcej, niż: 1) 30 minut - w przypadku sprawdzianu; 2) 60 minut - każda część egzaminu gimnazjalnego. 3) 45 minut – w przypadku części trzeciej egzaminu gimnazjalnego § 78 1. W skład zespołu nadzorującego wchodzą co najmniej 3 osoby, w tym; 1) przewodniczący; 2) co najmniej dwóch nauczycieli, z których co najmniej jeden jest zatrudniony w innej szkole lub w placówce. 2. Przewodniczący zespołu nadzorującego kieruje pracą tego zespołu a w szczególności odpowiada za prawidłowy przebieg sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w danej sali. 3. Nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub w placówce zostaje powołany w skład zespołu nadzorującego w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły lub placówki. 4. W przypadku egzaminu gimnazjalnego członkami zespołu nadzorującego nie mogą być nauczyciele przedmiotów wchodzących w zakres danej części tego egzaminu, a przypadku trzeciej części egzaminu gimnazjalnego- nauczyciele tego języka obcego, nowożytnego, z którego zakresu jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny. § 79 1. Przed rozpoczęciem sprawdzianu lub danej części egzaminu gimnazjalnego przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sprawdza, czy pakiety, zawierające zestawy zadań oraz inne materiały niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego nie zostały naruszone. 2. W przypadku stwierdzenia, że pakiety wymienione w ust. 1 zostały naruszone, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego zawiesza sprawdzian lub daną część egzaminu gimnazjalnego i powiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej. Dyrektor komisji okręgowej informuje przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego o dalszym postępowaniu. 3. W przypadku stwierdzenia, że pakiety nie zostały naruszone członkowie zespołu nadzorującego rozdają zestawy zadań polecając sprawdzenie, czy zestaw zadań jest kompletny. 4. Członkowie zespołu nadzorującego rozdają zestawy zadań i karty odpowiedzi uczniom, polecając sprawdzenie, czy zestaw zadań i karta odpowiedzi są kompletne. 5. Uczeń, u którego stwierdzono braki w zestawie zadań lub karcie odpowiedzi otrzymuje zestaw zadań z nową kartą odpowiedzi. 6. Informacje o wymianie zadań z kartą odpowiedzi przewodniczący zespołu nadzorującego zamieszcza w protokole, który czytelnie podpisuje uczeń. 7. Na zestawie zadań i karcie odpowiedzi, przed rozpoczęciem sprawdzianu lub danej części egzaminu gimnazjalnego, zamieszcza się kod ucznia nadany przez komisję okręgową oraz numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i nr paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Uczniowie nie podpisują zestawów zadań i kart odpowiedzi. § 80 1. W czasie trwania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego każdy uczeń pracuje przy osobnym stoliku. 2. Do Sali, w której jest przeprowadzany sprawdzian lub egzamin gimnazjalny, nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, ani korzystać z nich w tej Sali. § 81 1. Sprawdzian i każda część egzaminu gimnazjalnego rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu przez przewodniczącego zespołu nadzorującego czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy. 2. W czasie trwania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego uczniowie nie powinni opuszczać sali. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami. 3. W czasie trwania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w sali mogą przebywać wyłącznie uczniowie, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego. 4. W czasie trwania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego uczniom nie udziela się żądnych wyjaśnień dotyczących zadań, ani ich nie komentuje. § 82 1. W przypadku: 1) stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia lub 2) wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego, lub 3) zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu sprawdzianu, albo odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom, przewodniczący szkolnego zespołu przerywa sprawdzian, albo odpowiednią część egzaminu gimnazjalnego tego ucznia i unieważnia jego sprawdzian, albo odpowiednią część egzaminu gimnazjalnego. Informację o przerwaniu i unieważnieniu sprawdzianu, albo odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego ucznia zamieszcza się w protokole. 2. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywania pracy przez ucznia dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, unieważnia sprawdzian, albo odpowiednią część egzaminu gimnazjalnego tego ucznia. 3. W przypadkach których mowa w ust.1 i 2, uczeń przystępuje ponownie do sprawdzianu albo odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej. 4. Jeżeli w trakcie ponownego sprawdzianu albo odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego: 1) stwierdzono niesamodzielne rozwiązywanie zadań przez ucznia lub 2) uczeń wnosi urządzenie telekomunikacyjne lub korzysta z niego w Sali egzaminacyjnej lub 3) zakłóca prawidłowy przebieg sprawdzianu albo odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa sprawdzian albo odpowiednią część egzaminu gimnazjalnego tego ucznia i unieważnia jego sprawdzian albo odpowiednią część egzaminu gimnazjalnego. Informację o przerwaniu i nieuważnieniu sprawdzianu lub odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego ucznia zamieszcza się w protokole. 5. Uczeń który nie przystąpił do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w terminie do 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę odpowiednią szkołę podstawową lub gimnazjum oraz przystępuje do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w następnym roku. § 83 1. Uczeń może uzyskać na sprawdzianie maksymalnie 40 punktów, 2. Prace uczniów sprawdzają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów. Wynik sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów. 3. Wynik sprawdzianu ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów . 3 a. Wyniki egzaminu gimnazjalnego są wyrażane w skali procentowej i w skali centylowej dla zadań z zakresu: 1) języka polskiego; 2) historii i wiedzy o społeczeństwie; 3) matematyki; 4) przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki, chemii 5) języka nowożytnego na poziomie podstawowym 3 b. Wyniki egzaminu gimnazjalnego są wyrażane w skali procentowe ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w skali centylowej ustala Komisja Centralna, na podstawie wyników ustalonych przez komisje okręgowe. § 84 1. Uczeń , który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu w ustalonym terminie albo przerwał sprawdzian lub egzamin gimnazjalny, przystępuje do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej. 2. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę odpowiednio szkoły podstawowej lub gimnazjum oraz przystępuje do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w następnym roku, z zastrzeżeniem ust. 3. 3. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły. może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami ucznia). § 85 1. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej. § 86 1. Wynik sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego nie wpływa na ukończenie szkoły wyniku sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły. 2. Wyniki sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego dla każdego ucznia komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadku którym mowa w § 84 ust. 1 - do dnia 31 sierpnia danego roku. 3. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2, dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom). § 87 1. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sporządza protokół przebiegu sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego. Protokół podpisują przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego. 2. Protokół. o którym mowa w ust. 1, przekazuje się niezwłocznie do komisji okręgowej. 3. Sprawdzone i ocenione prace uczniów w tym karty odpowiedzi, które stanowią dokumentację sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego, przechowuje komisja okręgowa przez okres 6 miesięcy. 4. Dokumentację sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego przechowuje się według zasad określonych w odrębnych przepisach. ROZDZIAŁ III PRZEPISY WSPÓLNE DLA SPRAWDZIANU I EGZAMINÓW § 88 1. Obserwatorami sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, mogą być: l) delegowani pracownicy ministerstwa; 2) delegowani pracownicy Komisji Centralnej i komisji okręgowych; 3) delegowani przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę upoważnieni przez dyrektora komisji okręgowej. 2. W razie stwierdzenia naruszenia dyrektor komisji okręgowej w porozumieniu z dyrektorom Komisji Centralnej, może unieważnić dany sprawdzian albo egzamin i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik danego sprawdzianu albo egzaminu. 3. Termin ponownego sprawdzianu albo egzaminu ustala dyrektor Komisji Centralnej. Rozdział VIII Dokumentacja i przepisy końcowe § 89 Ośrodek i szkoły wchodzące w skład Ośrodka używają pieczęci urzędowych, zgodnie z odrębnymi przepisami. § 90 Szkoły wchodzące w skład Ośrodka prowadzą i przechowują dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. § 91 1. Ośrodek prowadzi dokumentację dotyczącą: 1) przebiegu nauczania i wychowania w Ośrodku i jego szkołach, 2) pobytu w Ośrodku. 2. Sposób prowadzenia dokumentacji w Ośrodku określają odrębne przepisy. § 92 Zasady gospodarki finansowej i materiałowej Ośrodka i wchodzących w jego skład szkół określają odrębne przepisy. § 93 1. Sprawy nie ujęte w statucie są uregulowane przez przepisy obowiązujące w resorcie oświaty. 2. Niniejszy statut został przygotowany i uchwalony przez Radę Pedagogiczną Ośrodka w dniu 31.08.2015 r. 3. Przepisy niniejszego statutu wchodzą w życie z dniem 01.09.2015 r. 4. Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu traci moc obowiązującą dotychczasowy statut Ośrodka.

 • Ujednolicony tekst Statutu Rada Pedagogiczna
 • przyjęła Uchwałą Nr 1/2015/2016 w dniu 31.08.2015 r.
2011. Specjany Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Jałowęsach
Powered by Joomla 1.7 Templates and website hosting reviews